Domů » O nás » Řešené projekty

Agroenvironmentální opatření a změna klimatu v Bílých Karpatech

Popis projektu:

Dopady probíhající klimatické změny na zemědělství v České republice jsou již dnes závažné. Jak potvrzují studie i veřejná vystoupení předních vědců z Mendelovy univerzity, zejména profesora Trnky a profesora Žaluda, přišlo naše zemědělství o tolik potřebné stabilní klima i o předvídatelný chod počasí.

Změnu klimatu můžeme zmírnit, pokud se zaměříme na její příčiny, čili na snižování emisí skleníkových plynů vypouštěných zejména v důsledku spalování fosilních paliv. Před zemědělci však stojí v tuto chvíli zejména úkol připravit se na dopady klimatické změny: změnou agrotechnických postupů, zadržováním vody v krajině, výběrem plodin a technologickými opatřeními. Jedním z klíčových opatření v souvislostí s ochranou vody v krajině jsou protierozní způsoby hospodaření v souladu se Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy.

Aby se tato žádoucí praxe co nejrychleji zavedla, je na místě předat zemědělcům aktuální poznatky z výzkumu dopadů klimatické změny a navrhovaných opatření pro snižování jejich závažnosti a rovněž pro prevenci půdní eroze. Zároveň také vysvětlit příčiny klimatické změny a seznámit zemědělce s projekcemi vývoje do blízké i vzdálenější budoucnosti a zvýšit tak motivaci pro implementaci navrhovaných opatření.

Jako první kroky na této cestě navrhuje předkládaný projekt realizaci série vzdělávacích, informačních seminářů pro zemědělce z regionu MAS Bojkovsko, jejichž součástí bude i praktické vyškolení k některým dovednostem. Projekt navrhuje realizaci 3 seminářů na témata: 1. Protierozní způsoby hospodaření (DZES5, aktualizovaná nařízení, vč. protierozní kalkulačky), 2. Narůstající extrémy počasí s důrazem na problematiku ovocnářství, 3. Sucho a portál Intersucho. 

Díky dlouhodobé spolupráci žadatele s celou řadou odborných institucí, budou semináře lektorovány špičkovými odborníky z akademické sféry a aplikovaného výzkumu

 

Na které semináře se můžete těšit?

Nové podmínky DZES5 a práce s protierozní kalkulačkou

Termín: středa 28. listopadu 2018, od 9 do 14 hodin

Lektor:  ing. Martin Mistr, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Témata semináře: Změny DZES5, Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb., NV 126/2018 Sb., Redesign a jeho parametry. Hodnocení erozní ohroženosti, metodika pro zařazení ploch. Půdoochranné technologie, dopady na zemědělskou výrobu. Protierozní kalkulačka - práce s interaktivní aplikací, praktická ukázka a individuální použití pro jednotlivé účastníky. Diskusní část.

 

Seminář č.2: Narůstající extrémy počasí s důrazem na problematiku ovocnářství

Termín: 12.2. 2018

Lektor: Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., akademický pracovník a externí učitel Mendelovy univerzity, pracovník Oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno. Ovocnář. 

Témata semináře: Co se děje s počasím - nárůst extrémů. Vliv negativních klimatických jevů na produkci ovoce. Časný nástup jara,  trendy výskytu pozdních jarních mrazíků, mrazové poškozování ovocných dřevin, protimrazová ochrana sadů před jarními radiačními mrazíky - příklady opatření. Dopady na zemědělskou výrobu. Diskuse, konzultace.

 

Seminář č. 3: Zemědělské sucho a portál Intersucho.cz

Termín: 12.3. 2018

Lektor:

  • Členka pracovního týmu projektu Intersucho.cz, Mgr. Monika Bláhová; Vědecko-výzkumná pracovnice, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno
  • RNDr. Jan Hollan, Ph.D. , Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Témata semináře: Globální změna klimatu, projekce vývoje klimatu u nás - důraz na projekce vývoje srážek, výpar, deficit vláhy. Problematika sucha. Zemědělské sucho a jeho dopady na zemědělskou výrobu. Monitoring sucha. Portál Intersucho.cz - co obsahuje, co poskytuje, jak s ním pracovat a jak jej využívat - praktické ukázky a cvičení. Možnosti spolupráce - významná role zpravodajů portálu. Diskuse.

 

Projekt probíhá v rámci Operace Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Cílem této Operace je Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.