Domů

Za tajemstvím tichého lesa

Vloni jsme v Hostětíně začali spolupracovat s novou úžasnou cílovou skupinou - dětmi s poruchami sluchu. Letos pro ně připravíme nový program v lese o lese.

O čem bude program?

Dětem přiblížíme lesní ekosystém jako ucelený organismus a ukážeme jim, jak mohou vnímat tajemství lesa. Budeme si povídat o lese, o vlivu člověka, o vzájemném soužití a ovlivňování se. Využijeme prvků lesní terapie.

Lesní terapie zapojuje všechny naše smysly, posiluje koncentraci a pozornost, probouzí kreativitu a představivost. V lesním prostředí tedy vznikají podmínky pro to, aby bylo (velmi zjednodušeně řečeno) dětem dobře. Lesní terapie také vytváří a prohlubuje vztah a lásku k přírodě a tím posiluje environmentální senzitivitu a potřebu o naše životní prostředí pečovat a chránit jej.

Je to pro nás velká výzva, protože neslyšící vnímají úplně jinak než zdravotně postižení, se kterými jsme pracovali doposud. Ale už letos jsme si práci s neslyšícími vyzkoušeli a víme, že ji zvládneme.

 

Foto z loňského programu pro neslyšící.

 

Jak vnímají neslyšící?

I když se může zdát, že sluchově postižený má výhodu ve schopnosti zraku (vidí věci kolem sebe, informace si přečte, nebo je pomocí odezírání či znakové řeči získá přímo od lektora), tak vnímání a propojování informací je úplně jiné. Pokud neslyší od narození a neučili se mluvit, tak psaný text, nebo pojmy pro ně mohou být těžko pochopitelné (jak vysvětlit pojmy šumění lesa, zpěv ptáků, propustnost podloží aj.?) a vnímání přírody je zúženo na omezený počet znaků ze znakové řeči (chápou dobře pojmy jako “strom, pták, kámen” - ale nikoliv už “smrk, drozd, žula”).

Zároveň pokud mají věnovat pozornost odezírání či tlumočníkovi do znakové řeči, nemají prostor vnímat a prožívat věci kolem sebe. Nestačí jim tedy jen poskytnout texty a obrázky, nebo nechat tlumočit náš výklad do znakové řeči, ale je potřeba ukázat a názorně předvést některé (ústně snadno vysvětlitelné) principy a pojmy a umožnit dostatek prostoru pro procítění přírody i jinými smysly bez neustálé potřeby udržovat oční kontakt s lektorem či tlumočníkem.

 

 

Co dalšího bude součástí projektu?

Načerpáme řadu informací i zkušeností a nechceme si je nechávat pro sebe. Protože považujeme za důležité, aby se environmentální výchova pro děti se zdravotním postižením šířila i do dalších ekocenter a aby se metody vyučovaly i na školách. Své zkušenosti poskytneme pedagogům a studentům speciálních škol formou vzdělávacího programu. 

 

Další informace o projektu najdete na stránkách https://hostetin.veronica.cz/node/1246

 

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.