Domů

Virtuální dovolená jako podpora pro Ekologický institut Veronica

Milí přátelé, náš dům v Hostětíně zeje prázdnotou.

Tolik jsme se těšili, až vás na jaře zase přivítáme na akcích. Jenže kvůli koronaviru je teď náš dům prázdný. Měl být plný života. Plný dychtivých dětí při ekologických výukových programech, které rozvíjí jejich vztah k přírodě. Plný dospělých, kteří by se učili o ochraně klimatu a šetrném a zodpovědném způsobu života.

Sál i pokoje jsou prázdné. Regionální výrobky z obchůdku nikdo nenakupuje. Solární kolektor hřeje naprázdno - v bojleru je 85°C, protože se nikdo nesprchuje. Přírodní zahrada je sice plná hlasů ptactva, ale nikoliv hlasů dětí.

Nemůžeme dělat pořádně ani svoji práci, protože ta je přímo závislá právě na vás, návštěvnících, posluchačích, účastnících.

 

Podpořte nás a přijeďte na virtuální dovolenou.

Chcete-li nás podpořit, máte možnost.

Na celý květen jsme pro vás totiž připravili virtuální pobyty. Můžete si koupit pohodlnou virtuální postel ve virtuálním pokoji dle vašeho výběru, k ní skvělé lahodné virtuální menu 5x denně, uvařené s láskou naší šéfkuchařkou Lenkou, a po jídle si vychutnat virtuální fairtradovou kávičku.

V průběhu vašeho virtuálního pobytu s vámi budeme ve spojení a pošleme vám e-mail s fotkami z míst, která byste viděli, kdybyste tady skutečně mohli být. Odtajníme i některé recepty na jídla, která u nás milujete. A pošleme vám i důležité tipy na to, jak můžete chránit přírodu a klima u vás doma.

 

Objednejte si dovolenou, jakou jste ještě nezažili.

Co vás bude virtuální pobyt stát? Záleží na vás, jakou částkou chcete ekologické vzdělávání v Hostětíně podpořit.

Můžete nám darovat 5000 Kč za týdenní pobyt se stravou, 1000 Kč za romantickou noc s pozorováním hvězd, 500 Kč za lahodný oběd pro rodinu nebo 100 Kč za dvě vynikající kávičky či biomošty.

 

Děkujeme vám za podporu.

Co svým virtuálním pobytem u nás získáte? Především fajn pocit, že jste podpořili dobrou věc.

I díky vám budeme totiž moci nadále pomáhat přírodě, klimatu i lidem, kterým záleží na tom, kde a jak žijí. Budeme moci nadále inspirovat děti a vzdělávat dospělé, pečovat o naši přírodní zahradu i provozovat ekoporadnu. Umožníte nám pokračovat i v práci s dětmi se zdravotním postižením a ukazovat jim krásy přírody.
A za to vám děkujeme.

Svůj dar můžete realizovat přes tento odkaz (nebo i přes odkazy v nadpisech, dříve v textu)

.

Domů

Aktivně a společně pro klima / Let's protect climate together and active

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2023

 

Projekt se soustředí na místní úroveň. Obrací pozornost na lidi, kteří by mohli být hybateli na místní úrovni, chtějí se podílet na ochraně klimatu, nabízet (nejen technická) řešení na úrovni obce. Potřebují argumentační jistotu, metodickou podporu, zkušenosti. Potřebují se naučit, jak si stanovit cíl, zhodnotit své možnosti, získat spolupracovníky i zajistit podporu potřebným politickým rozhodnutím.

Cílovým skupinám poskytujeme potřebné nástroje, metody, informace, zkušenosti. Inspirativní a přesvědčivou formou předáváme též úplné a nejnovější poznatky o klimat. změně i o možnostech, co mohou dělat.

 

V projektu vzniká:

 

Anotace projektu: 

Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima. Žadatel s 30letou zkušeností v tématu jim nabídne školení a konzultační podporu, aby uměli o klim.krizi argumentovat a hovořit se spoluobčany. Účastníci zvládnou vytvářet skupiny aktivních lidí, propojit se s dalšími, spolu vytyčit cíle a prosadit počiny na ochranu klimatu v místě svého působení. Projekt rozvíjí i osvětové a motivační nástroje, které výsledky projektu představí široké veřejnosti. Posílí se i organizace žadatele.

The project strengthens the civic engagement in climate protection. It focuses on the the local level, looks for active citizens who reject passivity. Applicant with 30 years experience in climate protection offers training and consultation how to talk to fellow citizens about a climate crisis. The trainees will learn how to create groups of active people, connect with others, set goals and enforce action on climate. Awareness and motivation tools that introduce the achievements of the local climate activist to the public will be delivered. The applicant's organization will be strengthened.

 

Cíle projektu:

CÍL 1: U cílové skupiny Občanští aktivisté vyškolíme minimálně 16 aktivních lidí. Tím dojde k vytvoření minimálně 10 lokálních skupin aktivních občanů pro klima. Ti se zasadí o změny ve svých komunitách, vedoucích k ochraně klimatu (A3). Poskytneme jim podklady (A2), dostatečnou konzultační podporu, propojení s dalšími podobně založenými skupinami (A4).

CÍL 2: Široká veřejnost získá kvalitní nástroje pro svoji aktivizaci: mapu klimaticky aktivních míst, infomateriál o klimatu a aktivizaci, trvalou podporu poradny, pravidelné info (A4).

CÍL 3: Ekologický institut Veronica zvýší kapacity, dovednosti a schopnosti své organizace i jednotlivých pracovníků hlavně v oblasti aktivního občanského úsilí o ochranu klimatu a snižování uhlíkové stopy (A2, A1). Vytvoříme strategický a fin. plán organizace. Proběhne 1 cyklus školení spolupracovníků. Budeme fungujícím a inspirativním příkladem dobré praxe (A1).

 

 

Aktivity

A1: Posilování organizace

Posilujeme kapacity organizace (strategický plán, PR organizace aj.). Naši organizaci směřujeme k uhlíkové neutralitě. Sdílíme zkušeností a posilujeme spolupráci.

A2: Budování metodického základu

Pracovní skupina vytváří příručku, která krok po kroku provede klimatického aktivistu procesem přijetí opatření pro ochranu klimatu v jeho komunitě. Vznikl scénář dlouhodobého kurzu pro klimatické aktivisty, Hostětínské klimatické akademie.

A3: Práce s klimatickými aktivisty

Cílem je připravit klimatické aktivisty pro práci v jejich regionech a vést je v procesu realizace jejich aktivit, kterými chtějí něco změnit v oblasti ochrany klimatu v jejich obci či regionu. Tito lidé dostanou teoretický a především praktický základ pro práci. 

Vznikla Hostětínská klimatická akademie - půlroční cyklus pro klimatické aktivisty (zorganizujeme dva cykly v rámci projektu). V akademii školíme klimatické aktivisty pro práci v regionu a poskytujeme jim dlouhodobou aktivní podporu v různých oblastech - tvorbě aktivní skupiny, při práci s veřejností, práci s médii aj. 

A4: Propagace klimatických témat

Osvětu veřejnosti budeme šíříme mnoha cestami - tištěnými materiály (informační "vějíř"), přes sociální sítě, ekoporadenstvím, prezentací příkladů dobré praxe v Mapě klimaticky aktivních míst.

 

 

 ..................................................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

Domů

Ochrana klimatu na místní úrovni - motivace a vzdělávání pro ambiciózní cíle

Projekt byl zaměřený na zvýšení motivace a povědomí cílových skupin pro přípravu a realizaci ambiciozních mitigačních a adaptačních lokálních strategií a k přípravě a realizaci příslušných opatření.

Idea projektu stojí na přesvědčení podloženém řadou zahraničních i českých příkladů i povědomí žadatele o naléhavosti boje s klimatickou změnou, že lokální přístup často může být ve svých cílech mnohem odvážnější a důslednější než odpovídá stanoveným závazkům.

Cílovými skupinami byl veřejná správa v menších sídlech, stejně jako skupiny aktivní a angažované veřejnosti či významné místní instituce a podnikatelé velmi často představované místními akčními skupinami. K naplnění cíle vedly vzdělávací programy konané v inspirativním prostředí, využití konceptu uhlíkové stopy a motivace příklady dobré praxe a setkání s jejich zanícenými realizátory v roli poradců. Vzdělávací programy směřovali k akreditaci.

Hlavní cíl

Zvyšovat motivaci a upevňovat povědomí cílových skupin pro přípravu a realizaci ambiciozních mitigačních a adaptačních lokálních strategií a zejména k přípravě a realizaci příslušných opatření a posilování resilience vůči klimatické změně.

Dílčí cíle

1) Nabídnout zástupcům veřejné správy i aktivní veřejnosti v menších sídlech, která nedisponují specializovanými odbory, aktuální vědomostní i hodnotový základ o příčinách, dopadech a projekcích vývoje klimatické změny v globálním i regionálním měřítku a o nástrojích mitigace a adaptace na místní úrovni. 

2) Vzdělávat a motivovat i při krátkých návštěvách skupiny z jednotlivých sídel či regionů pro ambiciózní ochranu klimatu na místní úrovni, s využitím inspirujícího prostředí obce minimálně závislé na fosilních zdrojích jako příkladu dobré praxe. V rámci vícedenního vzdělávání pak rozšířit a prohloubit kompetence vážných zájemců o problematiku k realizaci ambiciózní ochrany klimatu na místní úrovni a informovat o konkrétních možnostech postupné dekarbonizace a účinné adaptace, včetně představení existujících programů podpory.

3) Připravit a zahájit akreditaci vzdělávacích modulů pro veřejnou správu.

4) Představit koncept uhlíkové stopy a motivovat obce k výpočtu, sledování a snižování. 

 

Výstupy

 Projekt jsme realizovali v roce 2020. Projekt byl v roce  podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

Domů

Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu

Projekt je zaměřen na propojování EVVO a sociální oblasti. Této oblasti se věnujeme již od roku 2015 a připravili jsme programy pro tělesně a zrakově postižené děti i dospělé. V rámci tohoto projektu se věnujeme zcela nové cílové skupině - dětem se sluchovým postižením a organizacím, které se tomuto postižení věnují.

Téma EVVO pro sociálně a zdravotně znevýhodněné lze stále považovat za nové. Nejsou k dispozici metodiky ani upravené environmentální programy a nefunguje propojení mezi subjekty, které by mohly EVVO handicapovaným dětem a mládeži nabízet (a týká se to i ekocenter) a organizacemi, které by byly příjemci environmentálního vzdělávání. Zároveň chybí výuka EVVO na školách se sociálním zaměřením, tedy budoucích pracovníků těchto organizací - studentů, kteří budou ve svém povolání přímo každodenně pracovat s handicapovanými dětmi (i dospělými) a měli by být těmi, kdo s nimi budou dávat environmentálním tématům vysokou prioritu, eventuálně se v tomto tématu vzdělávat. 

V rámci tohoto projektu pro děti připravíme metodiku pro jednodenní a pobytové environmentální programy, které jim přiblíží přírodu, nutnost její ochrany, prožitky v přírodě - pro ně vhodným způsobem. Programy budou interpretovat přírodní dědictví Bílých Karpat a ekologické projekty udržitelné obecní infrastruktury v Hostětíně.
Zmapujeme potřeby a možnosti sluchově postižených a způsoby práce s nimi. Vyškolíme pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací a studenty sociálně a pedagogicky zaměřených škol v regionu v základech environmentální výchovy a zprostředkujeme jim příklady dobré praxe. Danou problematiku představíme široké veřejnosti.

Hlavní cíl projektu:

Na speciálně připravených aktivitách v přírodě a při zkoumání hostětínských ekologických projektů zprostředkovat prožitky z přírody sluchově handicapovaným dětem a mládeži. Být příkladem dobré praxe v propojování EVVO se sociální oblastí, navázat a rozvíjet spolupráci a ukázat zainteresovaným organizacím, jak a proč v praxi realizovat environmentální výchovu.

Dílčí cíle:

1) Navázat a prohloubit spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími v sociální oblasti a speciálním školství (A1, A4)

2) Zprostředkovat sluchově postiženým dětem a mládeži aktuální problémy životního prostředí v obcích a prohlubovat jejich vztah k přírodě (A2)

3) Ukázat pracovníkům vybraných sociálně zaměřených organizací a studentům středních a vysokých škol se sociálním zaměřením jak a proč využívat environmentální výchovu a zprostředkovat jim příklady dobré praxe (A3)

4) Být příkladem dobré praxe pro ostatní ekocentra, která zatím s handicapovanými nepracují, i pro veřejnost a zainteresované skupiny (A4).

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 

 

Titulní stránka » Nabídka programu

Kosa pro 21. století (kurz kutí)

Tato akce již proběhla.

Termín: 26. 6. 2021 od 10.00 do 17.00
Místo konání: Hostětín

"Když na někoho přijde stres, může pomoci bublinková fólie. Velmi osvědčeným medikamentem zdá se býti i obyčejná čokoláda. Nebudu chodit okolo horké kaše a rovnou vám prozradím, že tím nejlepším receptem je pokosit si svou zahradu vlastnoručně nakutou kosou. Zpočátku to nemusí být snadné, ale není to ani nic světaborného, co by se nedalo naučit a rozvíjet vlastní pílí".
                                                                                             Martin Fila, lektor kurzu

Co vás čeká na aktivním kurzu:

 • něco málo o historii kosy
 • popis, konstrukce nástroje
 • typy kos, použití v praxi
 • kutí kosy – způsoby a technika
 • ostření kosy
 • seřízení kosy
 • zkušební kosení

Délka kurzu – celodenní, cca 7 hodin. V ceně kurzu není žádné občerstvení, vezměte si s sebou, i nápoje. Kurz probíhá pouze venku, v přírodní zahradě Centra Veronica. Při trochu horším počasí může být teoretická část v altánu na zahradě, praktická část v zahradě. V budově vzdělávacího střediska probíhá soukromá akce, takže dovnitř se bohužel nedostanete. WC je v zahradě.

Cena kurzu 999 Kč

 

Tento kurz neorganizuje Centrum Veronica, ale je v režii Martina Fily z Kosenky, který vás přivítá v prostorách naší přírodní zahrady.

Přihlášky směřujte na:

Martin Fila
732 469 009 
[email protected]

(napište SMS, Martin funguje spíš na mobilu, než na mailu).

 

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Titulní stránka » Nabídka programu

Pobyt pro rodiče s dětmi - II. termín (program pro děti 7-12 let)

Tato akce již proběhla.

Termín: 3. 8. 2020 od 12.00 do 7. 8. 2020 12.00
Místo konání: Hostětín

Zážitky s dětmi je jediné, co vám nikdo nevezme...

V Hostětíně můžete společně tvořit, hrát si, výletovat, zkoumat přírodu, kuchtit, ... a odjíždět s pocitem, že jste spolu strávili nejhezčích 5 dní v životě.  

 

Pro děti (i pro vás) jsme připravili bohatý celodenní program S kapkou vody za poznáním. Začíná v pondělí po obědě a končí v pátek dopoledne. Je určen primárně pro děti ve věku 7-12 let.

Během 5 dní s vámi vaše děti poznají taje přírodní zahrady i bělokarpatské krajiny a možná i zjistí, proč voda z krajiny mizí. K tomu budou muset využít své badatelské schopnosti, svůj důvtip, kreativitu, mrštnost i rychlost, odvahu při noční hře, vytrvalost při výletech do okolí, spolupráci i další talenty.  

Program bude probíhat co nejvíce venku – v zahradě u Centra Veronica a v blízkém okolí Hostětína v krásné přírodě Bílých Karpat. V případě nepříznivého počasí bude táborníkům k dispozici prostorná společenská místnost.

Vy, dospělí (rodiče, prarodiče), budete během pobytu ve funkci "dozoru". Lektoři totiž nepřebírají děti do své péče, ale jsou zodpovědní jen za program a organizační zajištění. Do většiny aktivit se můžete zapojit spolu se svými dětmi. Pokud budete chtít ale spíše odpočívat, tak můžete relaxovat v přírodní zahradě, využít nabídky naší knihovny, zapojit se do prací na zahradě nebo jen tak „u kafíčka“ popovídat s ostatními - a přitom stále mít své děti „na dohled“, což jistě ocení zejména nejmladší účastníci.

Společný program bude probíhat od pondělního odpoledne do pátečního dopoledne a během pobytu je jedno volné odpoledne pro individuální rodinné výlety po okolí (můžete navštívit např. zříceninu hradu Brumov, lesopark ve Slavičíně, ZOO Zlín, koupaliště v Pitíně, lázně Luhačovice, apod.). V úterý a čtvrtek bude i večerní, případně noční program.

 

 

 

Cena:

 • dospělý  5300  
 • dítě starší 13 let 5300  Kč
 • dítě 5 - 12 let včetně 4900 Kč (pro tuto věkovou skupinu je určen program)
 • dítě 3 - 4 let včetně  4670 Kč
 • dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu: 360 Kč

Cena zahrnuje:

Ubytování (4 noci), celodenní stravování (4 x plná penze se svačinkami + 1 x oběd), materiál na výtvarné tvoření pro děti i dospělé, celodenní program, drobné odměny pro děti. V sekci Ke stažení (v pravém sloupečku) naleznete naše obchodní podmínky.

 

 

Stravování:

Plná penze  - 5 x denně včetně bio-nápoje (začínáme pondělním obědem a končíme pátečním obědem). Snídaně formou švédského stolu. Obědy jsou s masem (jste-li vegetariáni, ozvěte se, zařídíme!), jeden den kompletně vegetariánský. Večeře teplé bezmasé. Samozřejmostí je pitný režim během dne. Vaříme převážně z bio-potravin, z fairtradových produktů a místních surovin z našeho regionu.

 

Ubytování:

Ubytování v penzionu Centra Veronica ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (kapacita 28 lůžek). Vzhledem k tomu, že máme většinu pokojů dvoulůžkových a zájem o tábory je velký, je možné, že dostanete pokoj s přistýlkou (matrace včetně lůžkovin). V případě noclehu na přistýlce se cena pobytu mírně snižuje. 

K dispozici je nově vybavená kuchyňka (pro přípravu svačinek, kávy, čaje …) – vařič, trouba, lednička, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní nádobí. Konferenční sál slouží jako jídelna a prostorná společenská místnost zároveň.

Dům je situován sice v centru vesnice, ale je obklopen rozlehlou zahradou s přírodními herními prvky, kterou protéká maličký potůček - oblíbené místo k dětským hrám ve volném čase (přibalte boty do vody). Centrum Veronica je postaveno v enegeticky pasivním standardu a má certifikovaný ekologický provoz.

 

Ještě váháte s přihlášením? Prohlédněte si fotogalerii z táborů z minulých let:

2018 Vzhůru na palubu! | 2017 Mauglí | 2016 Po stopách Robinsona II. | 2016 Po stopách Robinsona I. 2015 | Argonauti IV. | 2015 Argonauti III. | 2014 Zelený ostrov | 2013Rok na vsi | 2012 Ztracené pohádky 

 

Jak se můžete přihlásit?

Pod článkem, a také v pravém sloupci, najdete tlačítko Registrace na akci. Tím se dostanete na přihlašovací formulář (objeví se až úplně dole na stránce, až úplně pod vším textem - takže rolujte dolů). Po vyplnění musíte vidět tlačítko "Odeslat". Až od vás přihlášku dostaneme, tak vám do dvou dnů zvolený termín potvrdíme mailem a zašleme zálohovou fakturu ve výši 3000 Kč, kterou nám do 14 dní uhradíte. Doplatek do plné ceny bude probíhat cca měsíc před akcí.

 

Storno podmínky

 • při zrušení pobytu do 20. května: 500 Kč
 • při zrušení pobytu do 20. června: 3000 Kč (tj. záloha)
 • při zrušení pobytu od 21. června do 14 dnů do zahájení pobytu: 70% ceny pobytu
 • při zrušení pobytu 13 a méně dnů do zahájení pobytu: 90% ceny pobytu

VELMI VÁM DOPORUČUJEME POJISTIT SI STORNO AKCE. Je v nabídce komerčních pojišťoven, stojí 60-100 Kč a může vám velmi ulehčit situaci v případě, že vaše dítko před akcí třeba nenadále onemocní. Můžete za sebe samozřejmě poslat náhradníka. Pokud bychom těsně před akcí náhradníka sehnali my, tak storno bude vaše záloha, 3000 Kč. Pokud bychom náhradníka neměli, tak platí storno 90% ceny pobytu. Obchodní podmínky najdete v souboru v pravém sloupečku na webu.

 

Chcete vědět více? Neváhejte - a zkontaktujte nás mailem.

 • Programovou část tábora, případně otázky ohledně stravy nebo ubytování má na starosti (radosti) Jitka Datinská, která je hlavním garantem táborových akcí: [email protected].  
 • Přihlášky a zálohy (tedy "papíry") řeší Hana Machů: [email protected]

S přihlašováním nečekejte a neváhejte - tábory bývají většinou během 2 - 3 týdnů po vyhlášení naplněny a potom už přijímáme jenom náhradníky. 

Těšíme se na vás!

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Titulní stránka » Nabídka programu

Hledáme pracovníky do naší nové férové kavárny

Tato akce již proběhla.

Termín: 16. 1. 2020 od 13.00 do 29. 1. 2020 23.00
Místo konání: Hostětín

Ekologický institut Veronica | Centrum Veronica Hostětín na jaře 2020 otevírá

FÉROVOU KAVÁRNU VE SLAVIČÍNĚ.

Pro tuto nově vznikající kavárnu hledáme osoby s dětmi do 10 let nebo ve věku 55+

pro obsluhu, přípravu a organizaci práce v kavárně.

 

Pojďte s námi rozjet nový unikátní projekt kavárny, která pomáhá lidem v regionu i přírodě. V kavárně budeme prodávat regionální výrobky, domácí dezerty, fairtradovou kávu, biopotraviny a pořádat i osvětové a vzdělávací akce. Jedná se o nový koncept prodeje a podpory regionu. Kavárnu bude provozovat nezisková organizace věnující se ekologickému vzdělávání (ZO ČSOP Veronica).

 • Pouze pro maminky/tatínky s dětmi do 10 let anebo ženy/muže ve věku 55+ (Jiná cílová skupina není možná, vzhledem k podmínkám grantu. Takže pokud ji nesplňujete, nehlaste se, prosím. Podmínka péče o děti se týká i dětí zdravých, nejedná se pouze o postižené děti. Takže hlásit se může "každá" maminka/tatínek).
 • Částečný úvazek (ne celý), pracovní doba dle domluvy.
 • Práce, která dává smysl, v příjemném kolektivu.
 • Praxe v oboru vítána, ale není zásadní - zaškolíme vás.
 • Možnost zvyšování kvalifikace.
 • Nástup: nejlépe ihned nebo dle domluvy.

Životopis a motivační dopis posílejte do 29. ledna 2020 na adresu: [email protected], tel. 724 132 772

 

 

 

Požadujeme od vás:

 • aktivní přístup, chuť rozjíždět nový projekt
 • zodpovědnost a spolehlivost
 • organizační schopnosti
 • schopnost přizpůsobit se širšímu spektru činností

Vítáme:

 • předchozí praxi v oboru kuchař/číšník, příprava studené kuchyně, dezertů, gastro (ale není zásadní)
 • zájem o výrobky z regionu a Fair Trade
 • řidičský průkaz, znalost cizího jazyka
 • ochotu a flexibilitu

Nabízíme:

 • práci pro osoby s dětmi do 10ti let a 55+
 • pracovní poměr na částečný úvazek (dle domluvy)
 • možnost zaškolení a průběžného zvyšování kvalifikace (zvláštní finanční prostředky na vzdělávání)
 • zajímavou a tvůrčí práci, která má smysl
 • individuální rozvržení pracovní doby
 • práci v příjemném kolektivu
 • možnost zapojení se do činnosti Centra Veronica Hostětín 
 • platové ohodnocení 18 000,- až 20 000,- hrubá mzda, 5 týdnů dovolené
 • individuální rozpočet na osobnostní růst
 • občerstvení na pracovišti a sleva na firemní výrobky

Předpokládaný nástup: ihned, případně dle domluvy
Místo výkonu práce: Slavičín, částečně Hostětín (Centrum Veronica)
Charakter práce: obsluha v kavárně s cukrárnou, příprava kávy, jednoduchých dezertů, podíl na organizaci a realizaci akcí pro veřejnost

 

 

.

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Hledáme pracovníky do férové kavárny

Do naší nově vznikající kavárny ve Slavičíně hledáme ženy/muže pečující o děti do 10 let nebo ve věku 55+ pro obsluhu, přípravu a organizaci práce v kavárně. Pojďte s námi rozjet nový unikátní projekt kavárny, která pomáhá lidem v regionu i přírodě.

Podívejte se na inzerát k této pracovní pozici.

Domů

Budeme otevírat férovou kavárnu ve Slavičíně

Konečně se nám splnil náš sen, aby naše neziskovka provozovala sociální podnik. Rozhodli jsme se pro kavárnu a zpracovnu ovoce z našich sadů. Po dlouhé přípravě projektu na MPSV se tento sen stal skutečností. Projekt nám schválili - a my tak můžeme začít pracovat na naší vizi.

Férová kavárna ve Slavičíně bude prodávat regionální výrobky, domácí moučníky, biovýrobky, fresh šťávy z čerstvého ovce - a samozřejmě hostětínské mošty! Budeme také vyrábět skvělé zdravé sušenky a pečené čaje.

Záměrem podniku je pomáhat lidem v regionu i přírodě, proto budeme dodržovat i ekologické kritéria provozu kavárny. Pomáhat nám v tom budou sociálně ohrožené skupiny obyvatel - tedy maminky (tatínkové) s dětmi ve věku do 10 let nebo ženy (muži) 55+, kteří mají horší uplatnění na trhu práce. 

Držte nám palce!

Pro obsluhu kavárny hledáme nové pracovníky! Jste-li maminka/tatínek pečující o děti do 10 let anebo jste ve věku 55+, tak možná hledáme právě vás. Klikněte, abyste se dozvěděli více informací. Žádosti o práci přijímáme do 29. ledna 2020.

 

Stránky