Domů

Zahájili jsme Hostětínskou klimatickou akademii - půlroční cyklus pro klimatické aktivisty

V Hostětíně proběhlo úvodní setkání kurzu Hostětínské klimatické akademie.

Přivítali jsme 15 účastníků a účastnic, kteří se během pěti dnů školili ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Týdnem to pro ně ale nekončí, protože vzdělávací program bude trvat celého půl roku. Během této doby získají informace a dovednosti pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní. Výsledkem celého programu je jejich promyšlená a naplánovaná vlastní lokální kampaň na ochranu klimatu, včetně strategie a akčního plánu.

Hostětínskou klimatickou akademii připravujeme pro aktivní lidi, kteří chtějí ve svém regionu přispět k řešení klimatické krize. Mezi účastníky se sešla pestrá paleta profesí: starosta, učitelky, pracovníci a pracovnice státní správy, samosprávy, neziskovek i běžní občané, kterým není lhostejné, jak se doposud klimatická krize řeší. Mají chuť něco ve své obci a pro svůj region udělat a v Hostětíně se naučili, co by mohli a jak. Potkala se skupina lidí, která se bude i nadále podporovat ve svém úsilí, za průběžné pomoci odborníků z řad organizátorů.

Na programu byla témata klimatické krize a možnosti řešení dopadů. Účastníci poznali hnutí na klimatické scéně a seznámili se s pozitivními příklady dobré praxe, především z Hostětína. Získali i sociologický pohled a úvod do plánování kampaní. V rámci exkurzí poznali místa, kde jsou realizovány projekty hospodaření s vodou i krajinářské projekty. Nejvíce oceňovali možnost diskuze a výměny zkušeností, spolu s velkou podporou, kterou dostávají.

Do svých aktivit plánují jít s odvahou, což je i motto podporovatele programu Active Citizens Fund. “Mít odvahu nejprve sám sobě cosi přiznat, rozpitvat svoje chování, například výpočtem vlastní uhlíkové stopy. Potkat podobně otevřené lidi a poslechnout si ty, kteří už vědí a vidí o kus dál. Vidět pozitivní příklady, že se lze vzdát některých výdobytků civilizace a neochudit se o kvalitu života” shrnuje důvody zapojení se do programu jeden z účastníků.

Účastníci a účastnice si na konci úvodního kurzu stanovili své cíle, mezi které patří například aby obec vyhlásila stav klimatické nouze a přistupovala ke svým aktivitám s ohledem na uhlíkovou stopu a vliv aktivit na klima. Další si klade za cíl úpravu projektové dokumentace tak, aby plánované parkoviště v obci umožňovalo vsakování vody, vybudovat komunitní zahradu u základní školy či využít geotermální energii pro vytápění obecního domu. 

Chtějí také působit na lidi, informovat, šířit osvětu o klimatickém rozvratu a o možných opatřeních. Při dalších setkáních v rámci Klimatické akademie budou účastníci a účastnice své plány na klimatickou kampaň upřesňovat, vytvoří si strategii a plán a své záměry uskuteční.

 

Zde najdete:

.................................................

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc
znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.