Domů

Veřejná správa a ochrana klimatu - jednodenní a vícedenní programy v Hostětíně

Nabídka jednodenního programu zaměřeného na problematiku ochrany klimatu v obcích

Návštěvníci programu získají nové poznatky o roli a možnosti veřejné správy při ochrany klimatu na místní úrovni. Seznámí se s úvodem do ochrany klimatu (od příčin a dopadů změny klimatu až po uhlíkovou stopu obce), budou jim představeny mitigační a adaptační opatření na úrovni jednotlivých obcí a seznámí se příkladem dobré praxe: modelovými projekty ochrany klimatu v obci Hostětín.

 • Pro koho: pro obce, občany se zájmem o ochranu klimatu v regionu, pro MAS, mikroregiony
 • Doba trvání: dle domluvy, ideálně jeden den

 

Co se všechno se účastníci dozví a co uvidí?

1. Úvod do ochrany klimatu

Posluchačky a posluchači se zde dozví, jaké jsou příčiny a dopady klimatické krize (Příčiny a dopady změny klimatu a co je to skleníkový jev, zmírňování změny klimatu, snižování emisí, dopady změny klimatu - extrémní projevy počasí: povodně, záplavy, sucho, klimatická krize). Dále se seznámí s projekcemi do blízké budoucnosti (scénáře vývoje, uhlíkový rozpočet) a scénáři - cestovními mapami (uhlíková neutralita, odklon od fosilních paliv, dekarbonizace).

Představeny budou národní a mezinárodní dohody a motivační klimatické nástroje (Pařížská dohoda a následné mechanismy, Zelená dohoda pro Evropu a návaznost na programy EU na podporu).

2. Klimatická opatření v obcích a v institucích

 • Uhlíková stopa obce (i jednotlivce), uhlíková stopy výrobků a služeb.
 • Pakt starostů a primátorů, stav klimatické nouze
 • Ochrana klimatu v obci: snižování emisí (mitigační opatření v obcích),
 • Environmentálně šetrný provoz institucí a obcí, klimatická kritéria veřejných zakázek
 • Ekologické stavění (veřejné budovy v obcích) jako mitigační a adaptační opatření, ochrana proti přehřívání, stínění, (domy, nulové domy, rekuperace zelené střechy, přírodní stavitelství)
 • Energie v obcích: OZE: využití biomasy, bioplynu, fotovoltaika, solárně termické panely, komunitní energetika, ekonomické, sociální a environmentální přínosy nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů; osvětlení v obcích
 • Hostětín jako příklad vesnice využívající obnovitelné zdroje energie

3. Příklady dobré praxe

 • Tento blok tvoří lektorovaná exkurze po modelových ekologických projektech v obci Hostětín, které jsou příkladem dobré praxe v udržitelném rozvoji obcí. Účastníci si prohlédnou konkrétní opatření v kontextu ochrany klimatu (např. obecní výtopna na biomasu, šetrné osvětlení, komunitní fotovoltaické elektrárny, výstavba v pasivním a nízkoenergetickém standardu, kořenová čistírna odpadních vod jako příklad zařízení s velmi malou spotřebou elektřiny; ukázková přírodní zahrada a biosad, zachycování a využití dešťové vody v budovách - příklady adaptace na klimatickou změnu). Seznámí se s výsledky s dlouhodobého monitoringu realizovaných projektů, zkušeností z provozováním a dopadem do místní ekonomiky. Během exkurze bude prostor na dotazy, sdílení zkušeností, poukázání na možné problémy a jejich řešení.

 

Nabídka vícedenního programu

Návštěvníci programu získají nové poznatky z ochrany klimatu z pozice veřejné správy se zaměřením na problematiku ochrany klimatu v obcích. Konkrétně se seznámí s úvodem do ochrany klimatu (od příčin a dopadů změny klimatu po uhlíkovou stopu obce), s klimatickými opatřeními na úrovni jednotlivé obce, metodikami hodnocení zranitelnosti a resilience a příkladem dobré praxe, modelovými příklady v obci Hostětín. Zařazena budou praktická cvičení a diskusní bloky, které umožní propojení teoretické výuky s praxí.

 • Pro koho: pro obce, občany se zájmem o ochranu klimatu v regionu, pro MAS, mikroregiony
 • Doba trvání: dle domluvy, ideálně tři dny, program začíná první den po obědě a končí třetí den obědem

 

Co se všechno se účastníci dozví a co uvidí?

1. Úvod do ochrany klimatu

Posluchačky a posluchači se zde dozví, jaké jsou příčiny a dopady klimatické krize (Příčiny a dopady změny klimatu a co je to skleníkový jev, zmírňování změny klimatu, snižování emisí, dopady změny klimatu - extrémní projevy počasí: povodně, záplavy, sucho, klimatická krize). Dále se seznámí s projekcemi do blízké budoucnosti (scénáře vývoje, uhlíkový rozpočet) a scénáři - cestovními mapami (uhlíková neutralita, odklon od fosilních paliv, dekarbonizace).

Představeny budou národní a mezinárodní dohody a motivační klimatické nástroje (Pařížská dohoda a následné mechanismy, Zelená dohoda pro Evropu a návaznost na programy EU na podporu, Mezivládní panel pro změny klimatu).

 

2. Klimatická opatření v obcích a v institucích

 • Uhlíková stopa obce (i jednotlivce), uhlíková stopy výrobků a služeb.
 • Pakt starostů a primátorů, stav klimatické nouze
 • Ochrana klimatu v obci: snižování emisí (mitigační opatření v obcích), adaptace (přizpůsobení), zapojení občanů obce do procesů (participace)
 • Resilience: představení elektronického nástroje pro analýzu zranitelnosti
 • Environmentálně šetrný provoz institucí a obcí, veřejné zakázky, klimatická kritéria veřejných zakázek
 • Ekologické stavění (veřejné budovy v obcích) jako mitigační a adaptační opatření, ochrana proti přehřívání, stínění, (domy, nulové domy, rekuperace zelené střechy, přírodní stavitelství) , dotační programy (např. Nová zelená úsporám, program dešťovka); směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti)
 • Energie v obcích: OZE, energie biomasy, bioplynu, zelená elektřina, bioplyn, fotovoltaika, solárně termické panely, komunitní energetika; osvětlení v obcích
 • Sucho v obcích
 • Hostětín jako příklad vesnice využívající obnovitelné zdroje energie
 • Závěr bloku bude formou praktického cvičení: výpočet uhlíkové stopy (a představení možnosti snižování).

 

3. Příklady dobré praxe

Tento blok tvoří lektorovaná exkurze po modelových ekologických projektech v obci Hostětín, které jsou příkladem dobré praxe v udržitelném rozvoji obcí. Účastníci si prohlédnou konkrétní opatření v kontextu ochrany klimatu (např. obecní výtopna na biomasu, šetrné osvětlení, komunitní fotovoltaické elektrárny výstavba v pasivním a nízkoenergetickém standardu, kořenová čistírna odpadních vod jako příklad zařízení s velmi malou spotřebou elektřiny; ukázková přírodní zahrada a biosad, zachycování a využití dešťové vody v budovách - příklady adaptace na klimatickou změnu). Seznámí se s výsledky s dlouhodobého monitoringu realizovaných projektů, zkušeností z provozováním a dopadem do místní ekonomiky.

Dále budou představeny příklady odjinud (z regionu, či regionu účastníků vzdělávacího programu). Představíme i nástroje na vizualizaci měření spotřeby ( záznam o výrobě elektřiny ze slunce z fotovoltaických elektrárnách, senzory na měření spotřeb energií, systém upozorňování na poruchy, chytré ovládání domu).

Bude prostor na dotazy, sdílení zkušeností, poukázání na možné problémy a jejich řešení v ochraně klimatu na místní úrovni.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.