Titulní stránka » Nabídka programu

Harmonizace čaker - seminář Lenky Singerové

Termín: 27. 10. 2022 od 11.00 do 30. 10. 2022 13.00

Místo konání: Hostětín

Zveme vás na seminář, který v Hostětíně organizuje naše dlouholetá kamarádka Lenka Singerová.

Čekají vás témata:

Vybalancování a zharmonizování čakrového systému pomocí automatické kresby, meditace, silou zvuku a drahými kameny.

Sdílení ve skupině, síla skupinového prožitku.

Načerpání energie v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat v pasívním domě Veronica.

Přihlášky a informace najdete zde (rolujte až dolů): https://www.lenkasingerova.cz/sluzby/poradenstvi/

Zaujala vás tato akce?

Podělte se o ni s vašimi přáteli!

Domů

Vzhůru do mokřadu!

Místně zakotvené učení patří mezi témata, která získala velkou pozornost i na Světovém kongresu environmentální výchovy. Promyšlený badatelsky orientovaný projekt vrostlý v místním prostředí a komunitě jsme vytvořili i v Centru Veronica Hostětín. Napsali jsme o tom článek, který vyšel v časopise Bedrník. Čtěte s námi:

 

Pravidelná spolupráce mezi neziskovým sektorem zabývajícím se neformálním vzděláváním v oblasti EVVO a školami je bezesporu velmi užitečná. Přidá-li se k takové symbióze i obec, rodiče žáků a jako motivující prvek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a společnými silami všichni táhnou za jeden provaz, jde o radost mnohonásobnou. Takovou, že máme potřebu se s vámi o ní podělit. V rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Vzhůru do mokřadu“ se nám podařilo navázat na předchozí spolupráci s MŠ a ZŠ Nezdenice a do procesu zapojit i obec Nezdenice.

Jak to celé začalo?

Na počátku byl nápad zviditelnit malý zapadlý mokřad v obci Nezdenice, o kterém mnoho usedlíků ani nevědělo, touha motivovat děti z místní školy, aby se o lokalitu začaly více zajímat, a otevřít téma vody v krajině a krajinných prvků s vedením obce. Paní starostka obce Ing. Mgr. Libuše Bídová možnost zapojit se do projektu s nadšením uvítala a s pomocí zaměstnanců obce, některých rodičů žáků a s našimi lektory zrealizovala úpravu zázemí v terénu pro výukové programy pro děti, které v rámci projektu vznikly.

Celkově se jedná o tři na sebe navazující programy, v jejichž průběhu se žáci dozvídají o významu mokřadů v krajině, zkoumají a mapují druhovou pestrost mokřadních stanovišť, analyzují pH různých vzorků vody, zkouší si základy fytocenologie i odlov bezobratlých a planktonních organismů, seznamují se s různými druhy hornin vyskytujících se v zatopeném lomu a pátrají po historických faktech o místní „kyselce“. Vedle rozvíjení badatelských dovedností kladou všechny programy důraz na týmovou spolupráci a budování vztahu k dané lokalitě, dávají prostor dětem kreativně myslet a přicházet věcem na kloub hravou formou.

Ověřování

Dva z těchto programů již byly ověřeny s žáky MŠ a ZŠ Nezdenice, konkrétně se jednalo o žáky 2. třídy s třídní paní učitelkou Mgr. Martinou Ťulpíkovou a žáky z badatelského kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Bc. Jany Mikové. Ověření třetího programu je naplánováno na září 2022.

Vzhledem k povaze programů využívajících prvků badatelsky orientované výuky a místně zakotveného učení žáci své zkušenosti z badatelského kroužku zúročili, a šlo jim to věru náramně. Velkou motivací pro žáky byl zájem zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Bílé Karpaty o výsledky bádání žáků. Žáci se svého úkolu zhostili s vervou a své seznamy z mapování rostlinné i živočišné rozmanitosti v okolí mokřadu obohatili o kresby a zpětnou vazbu k aktivitám programů.

Velkou radost jsme měli z toho, že doprovázející pedagožky na oba realizované programy ve škole navázaly a s tématy ve výuce dále pracovaly. Zjištěné informace si tak žáci měli možnost zopakovat a více ukotvit.

A jak bude projekt pokračovat dál?

V září proběhne ověření třetího výukového programu, po němž bude následovat výzva, v jejímž rámci navrhnou žáci úpravy mokřadu podle svých přání. Poté ve spolupráci s obcí zrealizujeme setkání v obecní knihovně, kde žáci představí spolužákům, rodičům a zastupitelstvu své výstupy z jednotlivých programů a také své návrhy na úpravy zkoumaných lokalit A kdo ví? Třeba se v budoucnu některý z návrhů žáků skutečně zrealizuje a žáci i my budeme u toho!

Připravované metodiky ke zmiňovaným programům budou dostupné na našem webu a budou upraveny tak, aby bylo možné je aplikovat na libovolné mokřadní stanoviště. Zatím představujeme alespoň malou ukázku badatelských listů k realizovaným programům.

 

Projekt je podpořen z Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Domů

Obsluhovali jsme anglického krále

Kdo se může pochlubit, že obsluhoval anglického krále?
My v Centru Veronica ano.
 
Král Charles III. navštívil 22. března 2010 kromě Prahy i obec Hostětín.
Zde si při své dvouhodinové návštěvě prohlédl místní modelové ekologické projekty (výtopna na biomasu, kořenová čistírna, biomoštárna, pasivní dům, přírodní zahrada), ochutnal zdejší Hostětínský mošt (i jiné nápoje) i pohostinnost naší kuchyně.
 
Král Charles III. je známým propagátorem ekologického zemědělství i ochrany klimatu a práce, kterou v Hostětíně dělají Ekologický institut Veronica a Tradice Bílých Karpat mu byla velmi blízká. Hodně o ní diskutoval nejen s pracovníky Centra Veronica, moštárny a obce, ale i s návštěvníky či regionálními výrobci, kteří prezentovali na jarmarku značku Tradice Bílých Karpat.
 
V neděli 2. října se v Hostětíně bude konat tradiční Jablečná slavnost, tak přijeďte. Můžete se vydat po stopách anglického krále a ochutnáte dobroty od naší paní kuchařky Lenky, která mu tehdy občerstvení připravovala.
 

Prohlédněte si fotografie z návštěvy prince Charlese v Hostětíně.

......................
Foto: Nadja Meister
 
Domů

Ludmila Holbíková

Kuchařka

Domů

Klimatická akademie - úvodní setkání 2. ročníku

V Hostětíně proběhlo úvodní setkání druhého ročníku Klimatické akademie. Účastníci a účastnice se během pěti dnů školili ve znalostech a dovednostech potřebných pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Vzdělávací cyklus je půlroční, takže se můžeme těšit na další setkání, které proběhne v říjnu.

Bližší informace o Klimatické akademii: https://www.veronica.cz/klimaticka-akademie

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Domů

V Hostětíně proběhne druhý ročník Klimatické akademie

Každému, koho zajímá problematika změny klimatu v nejširších souvislostech a chce poznat možnosti udržitelných řešení, bude patřit druhý ročník naší Klimatické akademie. Účastníci získají znalosti a dovednosti potřebné pro vedení klimatických aktivit v jejich obci či regionu. Vzdělávací program bude trvat půl roku. 

Hostětínská klimatická akademie je pro všechny aktivní lidi, které trápí klimatická krize a mají chuť s tím něco dělat – jen si nejsou jisti co a jak. Jsou odhodlaní a chtějí posouvat svoji obec nebo místo, kde žijí či pracují, směrem k uhlíkové neutralitě. V Akademii se dozví, co potřebují pro úspěšné a efektivní vedení regionálních klimatických kampaní, aby mohli zamýšlené změny dosáhnout. 

Akademie začíná pětidenním setkáním v Hostětíně, které bude probíhat od 19. do 24. srpna 2022. Poté budou následovat další setkání, na kterých si budou účastníci prohlubovat své znalosti i dovednosti pro plánování klimatických aktivit. Výsledkem celého programu je promyšlená a naplánovaná vlastní lokální kampaň na ochranu klimatu, včetně strategie a akčního plánu.

Za úvodních 5 dní účastníci zjistí, co se vlastně děje s klimatem a co s tím mohou udělat. Budou diskutovat o snižování uhlíkové stopy, poznají názory na klimatickou krizi pohledem předních českých odborníků, ale i sociologů. Nejnovější poznatky budou doplněny řadou konkrétních praktických příkladů a ukázek a samozřejmostí budou i exkurze do míst, kde již fungují udržitelná řešení. Změna klimatu bude představena i z pohledu zemědělského, kde se budou diskutovat možnosti využívání obnovitelných zdrojů v krajině i hrozby sucha. Komplexnost získaných informací doplní téma klimatické žaloby.

 

Více informací: https://www.veronica.cz/klimaticka-akademie

 

................................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

Domů

Závěrečná konference CO2 ligy 2021/22

CO2 liga je vzdělávací program, který zprostředkovává žákům informace o globálním klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme očekávat v České republice, o možnostech, jak se na ně připravit (adaptace) a jak změnu klimatu zmírňovat (mitigace).

Program se zaměřuje především na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci. Je rámován jako plnění Mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží naplnit závazky Pařížské dohody. Program probíhal ve čtyřech kolech po celý školní rok 2021/2022. Týmy, jejichž práce byla nejlepší, se prezentovaly na závěrečné konferenci. 

............................................

 

Za možnost uspořádat akci a za záštitu děkujeme Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a předsedovi výboru Zbyňku Linhartovi. Děkujeme také za záštitu místopředsedkyni Senátu, paní Jitce Seitlové, díky které jsme měli možnost ochutnat skvělý veganský raut. Rovněž děkujeme za záštitu a za dary pro účastníky Ministerstvu životního prostředí a agentuře CENIA.

............................................

Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů.

 

 

 

Domů

Dáša Vitulová

Cukrářka a kavárnice

Domů

Jana Dopitová

Cukrářka a kavárnice

Domů

Cukrářka a kavárnice

Jana Dopitová

Stránky