Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní

Terénní praktika pro VŠ

Obec Hostětín je v měřítku České republiky ojedinělým příkladem dobré praxe, kde mohou studenti studovat principy udržitelného rozvoje a naučit se aplikovat teorii do praxe.

Praktika jsou vedená interaktivní formou. Základní součástí praktika je exkurze po modelových ekologických projektech v obci. Studenti při ní uvidí řadu zajímavých staveb: místní sociální podnik – biomoštárnu, pasivní dům vzdělávacího střediska Centra Veronica, obecní výtopnu na biomasu, řadu solárních a fotovoltaických instalací, kořenovou čistírnu odpadních vod a šetrné veřejné osvětlení.  

Kromě exkurze jsou součástí praktika i tématicky zaměřené workshopy, při kterých studenti rozvíjí získané informace a zkušenosti.

Udržitelný rozvoj

Na konkrétních příkladech si ukážeme vlivy jednotlivých hostětínských ekologických projektů nejen na místní ekonomiku, ale také na lidi a životní prostředí – tedy na 3 pilíře udržitelného rozvoje. Praktikum je vedeno interaktivní formou. V rámci workshopu budou studenti samostatně vytvářet strategii rozvoje obce, využívat hledisek různých zájmových skupin, prezentovat výsledky a diskutovat nad navrhovaným řešením.

Terénní praktikum je vhodné především pro studenty vysokých škol oborů ekonomických a regionálního rozvoje, ale i pro další obory.

Ochrana klimatu, úspory energie a obnovitelné zdroje

Ukážeme si a budeme zkoumat praktické způsoby a technologie, které vedou ke snižování spotřeby energie a tím k ochraně klimatu. Praktické ukázky uvidíte především při exkurzi, kdy uvidíte solární kolektory, fotovoltaickou elektrárnu, obecní výtopnu na biomasu, úsporné veřejné osvětlení a technologické prvky v pasivním domě Centra Veronica.

V praktické části budeme vyrábět biouhel. Tvorbou a aplikací biouhlu lze nejen velmi zlepšit vlastnosti půd, ale též bezpečně uložit obrovská množství uhlíku, zachyceného předtím fotosyntézou z ovzduší a je ukázkou vhodné metody pro snižování obsahu CO2 v ovzduší.

Terénní praktikum je vhodné především pro studenty technických oborů vysokých škol, případně i oborů zemědělských, krajinářských, geografie, regionálního rozvoje a sociologie.

Místní ekonomika

Při exkurzi představíme studentům modelové ekologické projekty především z hlediska jejich vlivu na místní ekonomiku a zmíníme i další přínosy pro udržitelný rozvoj. U moštárny se studenti dozví o jejím lokálním multiplikátoru LM3. Studenti se také dozví o možnostech, jak podporovat místní ekonomiku a o různých systémech – např. LETS, komunitně podporovaném zemědělství aj. Praktikum využívá metod kritického myšlení. 

Terénní praktikum je vhodné především pro studenty vysokých škol oborů ekonomických a regionálního rozvoje, ale i pro další obory.

Krajinná ekologie

Při praktiku studenti poznají krajinu Bílých Karpat. Terénní exkurze naučnou stezkou „Naokolo Hostětína“ poskytne výklad k jednotlivým typům využití krajiny, jejímu historickému vývoji a souvislostem. Na jednotlivých zastaveních trasy a v jejich okolí budou představeny skladebné prvky krajinné struktury a studenti budou řešit konkrétní zadané úlohy, související s různými aspekty ekologie krajiny, které zpracují v pracovních listech. Analýza krajinné struktury bude zaměřena na pochopení struktury a fungování harmonické venkovské krajiny.

Terénní praktikum je vhodné především pro studenty vysokých škol oborů přírodovědných, zemědělských a lesnických, ale i jiných oborů.

.

.

Kontaktní osoba

Mgr. Hana Machů