Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní

Základní školy - 1. stupeň

Odhalte tajemství obce s živou zahradou a s domy žijícími ze slunce. Poznejte barvy a zvuky přírody i práci našich předků.

 Vyberte si z následující nabídky programů pro 1. stupeň ZŠ pro školní rok 2022/2023. Nabízíme možnost realizace projektových dnů ve výuce i mimo školu.


Projektové dny v Hostětíně

Nabzené výukové programy s časovou dotací 180 minut (jiné programy po dohodě) je možné realizovat jako projektové dny (Šablony III OP VVV).

Cena za projektový den za žáka je 150 Kč.

Při menším počtu než 16 žáků se na ceně dohodneme individuálně. 

 

Novinka: Únikovka Lesní tajemství

Lesy na celém světě skrývají stále mnohá tajemství, čekají na objevení. V lesích okolo Hostětína se pokusíme pomocí bádání, pokusů a bystré mysli jedno takové rozluštit v rámci terénní únikové hry. Program ale nebude jen o hádankách. Žáci se dozví mnohé ze života lesa a stromů, a to vše neotřelou a atraktivní formou. 

3 hod. 130 Kč/žák l 3. - 5. třídu ZŠ

 

Kouzelný Hostětín

Žijeme v kouzelné vesnici! Máme dům, ve kterém se nemusí v zimě topit, umíme vyrobit elektřinu ze slunce, z jablek získáváme živou vodu (mošt), kouzelné rostliny čistí odpadní vodu. Z komínů nevychází černý dým, ale bílá pára nebo se z nich v zimě ani nekouří. Žáci hravě zjistí, co tato kouzla způsobuje.

2 hod. l 80 Kč/žák l pro MŠ a 1. - 3. třídu ZŠ

 

Živá a mrtvá voda

Jaký je rozdíl mezi živou a mrtvou vodou? Kde všude můžeme vodu v přírodě nalézt a co v ní žije? Ponoříme se do objevování vod potůčku protékajícího zahradou a odlovíme zajímavé živočichy. Možná budeme mít štěstí a prohlédneme si zblízka i raka! Společně přijdeme na to, zda je voda v potůčku čistá nebo špinavá a jak se čistí voda v kořenové čistírně za našimi humny. Praktický program s prvky badatelsky orientovaného učení.

2 hod. I 80Kč/žák I pro1.- 2. třídu ZŠ I IV. - X. měsíc

3 hod. l 100 Kč/žák l pro 3. - 5. třídu ZŠ l  IV. - X. měsíc
 

Živá zahrada

Co roste a žije v přírodní zahradě a sadu? Jak bydlí třeba ježek nebo netopýr? Chceme na zahradě užovky? Přijďte se podívat, jak můžeme žít v souladu s přírodou. Žáci prozkoumají naši přírodní zahradu, porozumí její rozmanitosti a srovnají ji s jinými druhy zahrad. Budou objevovat úkryty živočichů a pochopí jejich význam a provázání s rostlinami i nejrůznějšími zahradními prvky. Dozvědí se o možnostech zadržování dešťové vody v zahradě i kompostování. 

2 hod. l  80 Kč/žák l  pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ

3 hod. l 100 Kč/žáka l  pro 3.-5. třídu ZŠ

 

Bylinková zahrádka

Zveme vás do naší zahrádky plné voňavých a léčivých bylinek.  Dokážeme vyléčit naše malé kamarády? K tomu potřebujeme znát na co jsou bylinky dobré, jak je můžeme použít a kde nasbírat. Hravý program plný vůní a chutí, ve kterém se děti seznámí se základními běžně dostupnými léčivými bylinkami a vyrobí si vlastní pytlík bylinkového čaje.

2 hod. l 90 Kč/žák l pro 1. a 2. třídu ZŠ

 

Voňavé dobrodružství

Kde se vzala, tu se vzala, v Hostětíně se objevila tajemná osoba.. Hravý, lehce záhadný program o běžně dostupných léčivých bylinkách, během kterého se žáci promění v detektivy pátrající po původu tětičky kořenářky, která je celým programem provází a předává jim své znalosti o bylinkách. Zvládnou děti bylinkami vyléčit tetičku trpící ztrátou paměti a rozlousknou celou záhadu? Program je zakončen výrobou vlastního bylinkového čaje. 

2 hod. l 80 Kč/žák l pro 3. - 5. třídu ZŠ

 

Piju mošty, což Ty?

Unikátní ovocnářský program probíhající v „jablečné sezóně“. Žáci se dozvědí o významu ovoce, pěstování ovocných stromů, o životě v ovocném sadu a ochutnají různé odrůdy jablek. Ručně si vylisují jablka a vyrobí mošt, kterým si připijeme na zdraví!

2 hod. l 90 Kč/žák l  1.-2.třída ZŠ | IX. – XI. měsíc

3 hod. l 110 Kč/žák l  3. - 5. třída ZŠ | IX. – XI. měsíc

 

V kompostu to žije!

 Co to vůbec komspot je, jak vzniká a co v něm žije? Co do něj patří, co nepatří a k čemu je dobrý? Program s badatelskými aktivitami, odchytem a pozorováním půdních živočichů, se zábavnými a naučnými hrami a aktivitami, ve kterém žáci pochopí význam živočichů při vzniku půdy. V rámci tříhodinového programu si děti připraví svačinku a vzniklý bioodpad odnesou kam jinam než do kompostu. 

2 hod. l 80 Kč/žák l  3. - 5. třída ZŠ 

3 hod. l 100 Kč/žák l  3. - 5. třída  ZŠ

 

Les vůní, barev a zvuků (prožitkový program)

Víte, jak voní les? Kolik má barev a zvuků? Jak je drsný i jemný? Jaký je les z pohledu mravence? Pojďte s námi poznávat lesní tajemství, potkávat lesní velikány i zástupce mikrosvěta. Budeme zkoumat les všemi smysly, poslouchat, vnímat a malovat. Zaměříme se na rozvoj environmentální senzitivity – citlivosti a vnímavosti vůči všemu živému, ne na získávání znalostí. Program probíhá v lese.

3 hod. l 100 Kč/žák l 1. - 5 třída ZŠ | IX.–X. a IV.-VI. měsíc

 

Co to bzučí za humny aneb ze života včel 

Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci se naučí rozeznávat vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví voňavý výrobek. 

2 hod. l 90 Kč/žák l  pro MŠ a 1. - 2. třídu ZŠ

 

Jak zatočit s odpadem? (program je možné realizovat na dálku formou online webináře)

Produkujeme, spotřebováváme, vyhazujeme. Kolem nás jsou přeplněné kontejnery s vytříděným odpadem. Je ho však tolik, že ho nestíháme recyklovat, a tak často končí ve spalovnách či na skládkách. Co s tím? Žáci v rámci programu zjistí, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a je třeba s nimi nakládat zodpovědně. Seznámí se s možnostmi, jak množství odpadu snižovat a jak odpad nevytvářet.

1,5 hod. l  80 Kč/žák l  1. - 5. třída ZŠ 

 

Řemesla našich předků

Je řemeslná práce přežitkem, nebo se bez ní neobejdeme ani dnes? O řemeslech zaniklých i současných, o významu a hodnotě rukodělné práce v současnosti a také o regionální značce Tradice Bílých Karpat se žáci dozvědí v teoretické části programu. V praktické části si žáci vyzkouší práci s ovčí vlnou a odnesou si vlastní výrobek.

3 hod l 110 Kč/žák l  pro I. stupeň ZŠ

 

Kouzlo Vánoc

Proč se slaví Vánoce? A jak se slavily v Bílých Karpatech v době našich prababiček? Program s kouzelnou atmosférou o adventních i vánočních tradicích a zvycích našich předků. Součástí je bohatá, voňavá tvořivá dílna, během které si žáci upečou vlastní vánočku a vytvoří vánoční výrobek. Na závěr si připijeme vánočním punčem s jablečného moštu.

3 hod 110 Kč/žák l  pro 1.-2. třídu ZŠ  l XI. – XII. měsíc

 

Vánoční dobrodružství

Jak se slaví vánoce v různých koutech světa? Odkud pochází koření, které nám svou vůní připomíná vánoční čas? Pohádkově motivovaný program s bohatou tvořivou dílnou, ve které žáci upečou vlastní vánočku nebo postavičku z kynutého těsta a vytvoří si výrobek z ovčí vlny. Společně popřemýšlíme, co dělat pro to, aby Vánoce byly šťastné a veselé u nás i jinde ve světě. Na závěr si připijeme vánočním punčem z jablečného moštu.

3 hod l 110 Kč/žák l pro 3.-5. třídu ZŠ l XI. – XII. měsíc

 

Velikonoční oslava

Oslava znovuzrození přírody i nejvýznamnější křesťanské svátky - to jsou Velikonoce. A co jim předchází? Program o téměř zapomenutých i současných velikonočních tradicích a zvycích s bohatou tvořivou dílnou, ve které si žáci upečou vlastní velikonoční nádivku s planými rostlinami a vyrobí si jarní výrobek.

3 hod. l 110 Kč/žák  l pro 1.-3. třídu ZŠ  l III. – IV. měsíc

 

Projektové dny v ZŠ (pro žáky 1. - 3. třídy)

Nabízíme pro školy ve Zlínské kraji. Projektové dny realizujeme na zahradě nebo ve třídě školy. 

4 x 45 minut 

Cena za 1 skupinu do 30 žáků je 5000 Kč 

Co to bzučí za humny aneb ze života včel 

Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci se naučí rozeznávat vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví výrobek.

 

Celoroční spolupráce se školami

Vzhůru do mokřadu

Celoroční projekt spolupráce se základní školou, v rámci kterého proběhla čtyři terénní
setkání, kde byly pilotně ověřeny na sebe navazující výukové terénní programy pro žáky
prvního stupně základní školy se zastřešujícím tématem mokřady. Výukové programy
využívají prvky badatelsky orientované výuky a místně zakotveného učení. V průběhu čtyř
celodenních výukových programů se žáci dozvídají o významu mokřadů v krajině, zkoumají a
mapují druhovou pestrost mokřadních stanovišť, analyzují pH různých vzorků vody, zkouší si
základy fytocenologie i odlov bezobratlých a planktonních organismů, seznamují se
s různými druhy hornin vyskytujících se v zatopeném lomu a pátrají po historických faktech o
místní „kyselce“. Vedle rozvíjení badatelských dovedností kladou všechny programy důraz
na týmovou spolupráci a budování vztahu k dané lokalitě, dávají prostor dětem kreativně
myslet a přicházet věcem na kloub hravou formou.

 

3 celodenní (4 - 5 vyučovacích hodin) terénní výukové programy realizované v průběhu školního roku. Pro školy ze Zlínského kraje. 

Cena 450 Kč za žáka 

Programy vznikly díky podpoře MŽP. 

........................................................................................................................................................................................................................................

Programy, časová dotace, počet žáků

  • Výukové programy využijete při naplňování školních vzdělávacích programů, zejména v průřezovém tématu Environmentální výchova.
  • Programy jsou koncipovány pro skupinu 16 - 25 žákůMenší počty je potřeba konzultovat předem, při větším počtu mohou být děti rozděleny na dvě poloviny.
  • Programy jsou naceněny pro skupinu minimálně 16 žáků - tuto cenu škola platí i v případě menšího počtu žáků.
  • Programy probíhají v Centru Veronica , v přilehlé přírodní zahradě, v obci Hostětín a v unikátní pestré krajině Bílých Karpat. Nabízíme je celoročně (kromě uvedených výjimek). 
  • V časové dotaci k programům je počítáno s krátkou přestávkou. K době strávené v Hostětíně připočítejte zhruba 30 minut k délce programu na čas k nákupu suvenýrů v našem obchůdku regionálních výrobků, toaletě, přezouvání apod.
  • Pracovníci Centra Veronica zodpovídají za přípravu a vedení programové části pobytu, za bezpečnost a kázeň odpovídá pedagogický dozor.

Co s sebou?

  • Pro většinu programů je potřeba oblečení do přírody a vhodná terénní obuv, v jarních, podzimních a zimních měsících nepromokavá (část programu probíhá v zahradě, kde bývá dopoledne tráva mokrá od rosy). Do interiéru se hodí přezůvky (nebo vás vybavíme látkovými návleky na obuv).

Strava

  • K programu je možné, pokud není uvedeno jinak v závazné objednávce, si přioobjednat oběd (děti MŠ a 1. stupeň ZŠ – 130 Kč, 2. stupeň ZŠ a SŠ 160 Kč) nebo pouze polévku (40 Kč). Vaříme s využitím místních, BIO a fairtradových potravin. Vezměte si s sebou svačiny, v obci je sice malý obchod, ale s omezenou prodejní dobou.

Objednání programu a platba

  • Programy si objednávejte e-mailem nebo telefonicky. Po domluvě vám pošleme závaznou objednávkuPlatba probíhá po skončení programu podle skutečného počtu dětí v hotovosti nebo platbou na účet.

Další aktivity v Hostětíně, samoobslužné programy pro vás

  • Kromě programů vedených pracovníky Centra Veronica můžete využít naše samoobslužné programy –  pracovní list Živá zahrada, naučná stezka Naokolo Hostětína,  Sochy v krajině, hledačky (neboli questy)  - Švihácká hledačka a ekohledačka Živ-li's s živly, Jabloňová procházka, geocaching (možnost zapůjčení GPS).

 Těšíme se na vás.

 Programy objednávejte na 572 641 855,  771 123 394 od pondělí do čtvrtka mezi 8:30 a 14 hod nebo na jitka.datinska@veronica.cz

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

V roce 2021 jsme měli realizaci vybraných programů finančně podpořeno ze Státního fondu životního prostředí.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz a www.mzp.cz

 

Kontaktní osoba

Bc. Jitka Datinská

jitka.datinska@veronica.cz
771123394