Domů

Centrum Veronica Hostětín má 7– 8 krát nižší uhlíkovou stopu než veřejné instituce

V uplynulém roce jsme si v Centru Veronica v Hostětíně nechali spočítat naši uhlíkovou stopu. Dobrý výsledek jsme sice očekávali – ale i tak jsme byli překvapení. Naše uhlíková stopa je řádově 7-8 krát nižší než je průměr u standardních veřejných budov. Ukázalo se, že při použití ekologických technologií dnes běžně dostupných na trhu a při preferenci veřejné dopravy u služebních cest lze dosáhnout výrazně nižší uhlíkové stopy na jednoho zaměstnance.

Je to výzva (nejen) pro veřejnou správu? Ukázka, že když se chce, tak to jde?

 

Co je to Uhlíková stopa?

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na zemský klimatický systém. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídá určité aktivitě či výrobku. V případě instituce se stanovuje množství skleníkových plynů,  které souvisí s její činností.

 

Kde jsme uhlíkovou stopu měřili?

Centrum Veronica sídlí v budově, která byla postavena v roce 2006 jako první česká veřejná budova splňující pasivní standard. Od toho se odvíjí nízká spotřeba energie, široké využívání obnovitelných zdrojů energie a celkově nízkouhlíkový provoz budovy. Zdroje emisí skleníkových plynů zahrnují spotřebu energie (tepla) na vytápění budov (štěpka – obnovitelný zdroj), spotřebu elektrické energie, spotřebu paliv pro služební cesty zaměstnanců, dále spotřebu materiálů a služeb a produkci odpadů a odpadní vody.

 

Výsledky

Díky ekologičnosti svého provozu neprodukuje Centrum Veronica žádné přímé emise z kotlů, vlastněných automobilů či klimatizace. Elektřinu i teplo nakupujeme z obnovitelných zdrojů, takže vznikající emise skleníkových plynů jsou nulové. Jediné emise spadají do kategorie nepřímých emisí, což je unikátní situace (ve srovnání s jinými veřejnými budovami či podniky, jejichž uhlíková stopa byla analyzována). Sem patří služební cesty zaměstnanců, spotřeba papíru, tonerů, nákupy počítačů, ukládání komunálních odpadů na skládku atp.

 

Celková uhlíková stopa Centra Veronica v letech 2014–2016:  

2014

3,23 t CO2e

2015

4,68 t CO2e

2016

5,81 t CO2e

                    

Závěr

V Centru Veronica vytváříme svým provozem velmi malé emise skleníkových plynů. Díky využívání obnovitelných zdrojů na vytápění a nákupu bezuhlíkové elektřiny negenerujeme žádné přímé ani nepřímé emise z energie, což v kontextu veřejných budov a veřejných institucí v České republice patří mezi unikátní situace.

Z porovnání normalizovaných indikátorů (uhlíková stopa na 1 zaměstnance či na m2 ploch) vyplývá, že zanecháváme sedminásobně (první indikátor) a osminásobně (druhý indikátor) nižší stopu než činí průměr dosud analyzovaných institucí. Seznam těchto institucí a hodnoty jejich uhlíkové stopy najdete v podrobném dokumentu, který si můžete stáhnout.

I přes tyto dobré hodnoty neusínáme na vavřínech. Chceme si zpracovat plán na další snižování  emisí skleníkových plynů a uvažovat o snížení na nulu a dosažení uhlíkové neutrality. Toho je možné dosáhnout další redukcí emisí v oblastech, které mají největší vliv (tj. doprava zaměstnanců do práce a služební cesty) a kompenzací zbylých emisí pomocí offsetového projektu či projektů. Pro redukci emisí z pohonných hmot se nabízí koupě elektromobilu a jeho nabíjení stávající zelenou elektřinou či instalace (polo)autonomního sytému nabíjení z FV panelů na střeše moštárny.

Chceme i nadále propagovat technologie a řešení, která v Hostětíně používáme. Ty bohužel stále ještě v ČR nejsou ve veřejné ani soukromé sféře zdaleka běžné.  Přechod na tyto standardy v širším měřítku představuje velkou výzvu pro veřejnou správu v ČR.

 

Zajímají vás podrobnosti?

Můžete si stáhnout celý dokument s výpočtem uhlíkové stopy anebo jeho výtah.

O výpočtu naší uhlíkové stopy budeme mluvit s autorem Viktorem Třebickým na semináři Jak snížit svoji uhlíkovou stopu a stát se energeticky soběstačnější.

 

Uhlíková stopa 2016-2020

Uhlíkovou stopu jsme měřili i v letech 2016-2020. Zde je výsledný dokument.