Domů » Vzdělávání školy, obce, firmy, handicapovaní » Nabídka pro základní a střední školy

Doupné stromy - celoroční školní program

Doupné stromy

Celoroční terénní výukový program pro 7. třídu o lesním ekosystému

 

Tento terénní projekt je koncipován tak, aby pomohl žákům seznámit se ekosystémem lesa v nejbližším okolím školy a motivoval je k praktické ochraně životního prostředí v místě svého bydliště. K motivaci využívá téma doupných stromů, stromů plných života, unikátní ukázky lesní rozmanitosti - a na tomto tématu vysvětluje biodiverzitu lesních ekosystémů a důležitost jejich ochrany, včetně praktických kroků k jejímu zajištění.

 

Co žákům program přinese?

  • Aktivně tráví čas v přímém kontaktu s přírodou, kde se prakticky učí porozumět principům zkoumání přírody.
  • Aktivně se podílejí na ochraně vybraných stromů skrze vlastní aktivity i zapojení dospělých odborníků, chápou nutnost ochrany stromů v kontextu celého lesa.
  • Zkoumají les pomocí pozorování i studia, zkoumají prvky i děje, které se v lese odehrávají, chápou souvislosti, toky energií a koloběhy látek i vzájemný vliv člověka a lesa. Získané znalosti dokáží uplatnit i v jiných vědních oborech.

 

Jaké aktivity program zahrnuje?

Program je sestaven z 9 lekcí, které na sebe navazují:

lekce: PŘEDSTAVENÍ CELOROČNÍHO PROJEKTU (45 min)

Žáci se seznámí s lektorem a získají představu (a motivaci), co je v rámci ročního plánu čeká (činnosti, výstupy atd.). Úvodní „rozehřívací“ lekce zahrnuje například aktivitu Kmeny a kořeny či motivační video.

2. lekce: TERÉNNÍ PRŮZKUM LESA (135 min)

Ve druhé lekci se již jde do lesa. Žáci zmapují vybraný strom i jeho okolí při návštěvě nejbližšího lesa v okolí školy a zhodnotí jeho potenciál k ochraně. O stromu zjistí všechny potřebné údaje. Navrhnou kroky dalšího postupu možné ochrany vybraného stromu.

3. lekce: NAPIŠ DOPIS (45 min)

Žáci si vytvoří představu o náplni práce lesníků, seznámí se se základními lesnickými mapami. Sestaví a odešlou formální žádost (dopis) příslušnému lesnímu správci podniku Lesy ČR, s. p. o povolení výzkumu a ochrany vybraných stromů a jejich zanesení do lesnických map.

4. lekce: CO MĚ ZAJÍMÁ? (45 min)

Žáci si na základě herních aktivit vyberou okruh tématu dle svých zájmů a získají v něm alespoň 3 nové poznatky. Vědomostně se připraví na následující terénní průzkum zaměřený dle určitého vědního oboru. Rozdělí se na týmy botaniků, zoologů a lesníků – v těchto týmech budou plnit další úkoly. Tato lekce probíhá v multimediální učebně.

5. lekce: OČIMA BOTANIKŮ, ZOOLOGŮ A LESNÍKŮ (135 min)

Bádání výzkumných týmů a prezentace výsledků. Žáci prozkoumají a zmapují okolí vybraných stromů z pohledu zaměření svého týmu (botanici, zoologové, lesníci) a na základě průzkumu vyplní pracovní list. Vyzkoušejí si specifickou roli v týmu a zhodnotí, jaký byl jejich přínos pro tým.

6. lekce: ZPRACOVÁNÍ TERÉNNÍHO PRŮZKUMU… A CO DÁL? (90 min)

Žáci zpracují své poznatky a závěry z terénního výzkumu do formy posteru. Přitom využívají vlastní fotografie pořízené v terénu a vlastní zjištěné informace z badatelského průzkumu. Zhotoví ve skupině ptačí budku a dokáží říct, pro jaké druhy ptáků je budka určena.

7. lekce: CHRÁNÍME SVĚT OKOLO DOUPNÉHO STROMU (135 min)

Žáci se u svých stromů setkají s lesním správcem, kterému představí své poznatky a závěry z terénního zkoumání. Lesník na oplátku nabídne vybrané poznatky o lese a doplní tak jejich informace. Potvrdí dětem, že jejich vybrané stromy zaznačí jako doupné stromy v lesnických mapách a zajistí jim tak ochranu. Žáci pak sami stromy označí modrým trojúhelníkem, jako doupné.

8. lekce: DEJ TO VĚDĚT VŠEM (45 min)

Žáci zveřejní výsledky své práce na webu a informují tak širokou veřejnost.

9. lekce: SPOLEČNĚ TO UZAVŘEM! (45 min)

V poslední lekci žáci zhodnotí přínosy projektu pro sebe a pro ochranu doupných stromů ve svém nejbližším okolí. Zároveň si ověří své znalosti na začátku projektu a po jeho ukončení a porovnají je.

 

Zaujal vás náš program? Co můžete jako škola udělat?

  • Stáhnout si metodiku a připravit si tento celoroční program sami (vyžádejte si u nás ještě pracovní listy k metodice)
  • Stáhnout si metodiku, část aktivit připravit sami a na některé využít lektory Centra Veronica
  • Domluvit si vedení a lektorování programu pracovníky Centra Veronica

Kontaktujte nás, rádi vám sdělíme bližší podrobnosti.

  

Program byl připraven a pilotně otestován v roce 2017.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

 

Kontaktní osoba

Mgr. Ludmila Stašová

ludmila.stasova@veronica.cz