Domů

Vzhůru do mokřadu!

Místně zakotvené učení patří mezi témata, která získala velkou pozornost i na Světovém kongresu environmentální výchovy. Promyšlený badatelsky orientovaný projekt vrostlý v místním prostředí a komunitě jsme vytvořili i v Centru Veronica Hostětín. Napsali jsme o tom článek, který vyšel v časopise Bedrník. Čtěte s námi:

 

Pravidelná spolupráce mezi neziskovým sektorem zabývajícím se neformálním vzděláváním v oblasti EVVO a školami je bezesporu velmi užitečná. Přidá-li se k takové symbióze i obec, rodiče žáků a jako motivující prvek Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a společnými silami všichni táhnou za jeden provaz, jde o radost mnohonásobnou. Takovou, že máme potřebu se s vámi o ní podělit. V rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Vzhůru do mokřadu“ se nám podařilo navázat na předchozí spolupráci s MŠ a ZŠ Nezdenice a do procesu zapojit i obec Nezdenice.

Jak to celé začalo?

Na počátku byl nápad zviditelnit malý zapadlý mokřad v obci Nezdenice, o kterém mnoho usedlíků ani nevědělo, touha motivovat děti z místní školy, aby se o lokalitu začaly více zajímat, a otevřít téma vody v krajině a krajinných prvků s vedením obce. Paní starostka obce Ing. Mgr. Libuše Bídová možnost zapojit se do projektu s nadšením uvítala a s pomocí zaměstnanců obce, některých rodičů žáků a s našimi lektory zrealizovala úpravu zázemí v terénu pro výukové programy pro děti, které v rámci projektu vznikly.

Celkově se jedná o tři na sebe navazující programy, v jejichž průběhu se žáci dozvídají o významu mokřadů v krajině, zkoumají a mapují druhovou pestrost mokřadních stanovišť, analyzují pH různých vzorků vody, zkouší si základy fytocenologie i odlov bezobratlých a planktonních organismů, seznamují se s různými druhy hornin vyskytujících se v zatopeném lomu a pátrají po historických faktech o místní „kyselce“. Vedle rozvíjení badatelských dovedností kladou všechny programy důraz na týmovou spolupráci a budování vztahu k dané lokalitě, dávají prostor dětem kreativně myslet a přicházet věcem na kloub hravou formou.

Ověřování

Dva z těchto programů již byly ověřeny s žáky MŠ a ZŠ Nezdenice, konkrétně se jednalo o žáky 2. třídy s třídní paní učitelkou Mgr. Martinou Ťulpíkovou a žáky z badatelského kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Bc. Jany Mikové. Ověření třetího programu je naplánováno na září 2022.

Vzhledem k povaze programů využívajících prvků badatelsky orientované výuky a místně zakotveného učení žáci své zkušenosti z badatelského kroužku zúročili, a šlo jim to věru náramně. Velkou motivací pro žáky byl zájem zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Bílé Karpaty o výsledky bádání žáků. Žáci se svého úkolu zhostili s vervou a své seznamy z mapování rostlinné i živočišné rozmanitosti v okolí mokřadu obohatili o kresby a zpětnou vazbu k aktivitám programů.

Velkou radost jsme měli z toho, že doprovázející pedagožky na oba realizované programy ve škole navázaly a s tématy ve výuce dále pracovaly. Zjištěné informace si tak žáci měli možnost zopakovat a více ukotvit.

A jak bude projekt pokračovat dál?

V září proběhne ověření třetího výukového programu, po němž bude následovat výzva, v jejímž rámci navrhnou žáci úpravy mokřadu podle svých přání. Poté ve spolupráci s obcí zrealizujeme setkání v obecní knihovně, kde žáci představí spolužákům, rodičům a zastupitelstvu své výstupy z jednotlivých programů a také své návrhy na úpravy zkoumaných lokalit A kdo ví? Třeba se v budoucnu některý z návrhů žáků skutečně zrealizuje a žáci i my budeme u toho!

Připravované metodiky ke zmiňovaným programům budou dostupné na našem webu a budou upraveny tak, aby bylo možné je aplikovat na libovolné mokřadní stanoviště. Zatím představujeme alespoň malou ukázku badatelských listů k realizovaným programům.

 

Projekt je podpořen z Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.