Domů » Ekologická vesnice » Výtopna na biomasu

Význam výtopny z hlediska udržitelného rozvoje

Environmentální:

 • Ochrana klimatu snížením emisí skleníkových plynů - oxidu uhličitého (ze spalování dříve používaných fosilních paliv) a metanu (způsobených tlením dřevních odpadů na skládkách). Výtopna uspoří zhruba 1092 tun CO2 ročně.
 • Zlepšení kvality místního ovzduší – ve vzduchu se výrazně snížil především obsah oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a prachu, což jsou emise vznikající při spalování hnědého uhlí.
 • Využívání obnovitelného zdroje energie a tepla, kterým výtopna nahradila dříve používaná fosilní paliva.
 • Úspora energie.

Ekonomický:

 • Nezávislost obce na vzdálených zdrojích a světových cenách energie, využití místní suroviny.
 • Posílení místní ekonomiky tím, že platby za teplo zůstávají v regionu (na rozdíl od plateb např. za zemní plyn, které ze značné části opouštějí území republiky).
 • Komfortní a ekonomicky výhodné vytápění.
 • Rozvoj regionálního trhu s biomasou.
 • Úspora energie oproti vytápění fosilními palivy a oproti individuálnímu vytápění, úspora elektrické energie na výtopně.

Sociální:

 • Vzdělávání a osvěta, demonstrace využívání biomasy, možnost šíření modelu v českém venkovském prostředí.
 • Podpora ze strany místních obyvatel.
 • Komfort vytápění, spokojenost občanů.
 • Vznik pracovních míst na částečný úvazek.