Domů » O nás » Řešené projekty

Aktivně a společně pro klima

Anotace projektu: 

Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima.
Ekologický institut Veronica má 30letou zkušenost v tématu. Proto jim v rámci projektu nabízíme školení a konzultační podporu, aby uměli o klimatické krizi argumentovat a hovořit se spoluobčany.
Účastníci zvládnou vytvářet skupiny aktivních lidí, propojit se s dalšími, spolu vytyčit cíle a prosadit počiny na ochranu klimatu v místě svého působení. Projekt rozvíjí i osvětové a motivační nástroje, které výsledky projektu představí široké veřejnosti. Posílí se i organizace žadatele.

Podrobnější popis projektu:

Projekt se soustředí na místní úroveň. Obrací pozornost na lidi, kteří by mohli být hybateli na místní úrovni, chtějí se podílet na ochraně klimatu, nabízet (nejen technická) řešení na úrovni obce. Potřebují argumentační jistotu, metodickou podporu, zkušenosti. Potřebují se naučit, jak si stanovit cíl, zhodnotit své možnosti, získat spolupracovníky i zajistit podporu potřebným politickým rozhodnutím.

Cílovým skupinám poskytneme potřebné nástroje, metody, informace, zkušenosti. Inspirativní a přesvědčivou formou předáme též úplné a nejnovější poznatky o klimat. změně i o možnostech, co mohou dělat.

1) Pozveme a povzbudíme aktivní občany k zapojení do klimatických aktivit (A2).
2) Poskytneme jim dlouhodobou podporu formou školícího programu, který pomůže formulovat cíle a plánovat aktivity, které chtějí realizovat ve svém regionu (A3)
3) Posílíme jejich schopnost nabalovat další spolupracovníky a vytvářet skupiny aktivních “občanů pro klima”. Ti budou iniciovat a vést komunitní dění v oblasti ochrany klimatu. Vzájemně propojíme aktivisty z různých míst (A3)
4) Nabídneme široké veřejnosti informace k tématu a budeme šířit příklady dobré praxe (A4)
5) Posílíme organizaci žadatele (A1)

 

Cíle projektu:

CÍL 1: U cílové skupiny Občanští aktivisté vyškolíme minimálně 16 aktivních lidí. Tím dojde k vytvoření minimálně 10 lokálních skupin aktivních občanů pro klima. Ti se zasadí o změny ve svých komunitách, vedoucích k ochraně klimatu (A3). Poskytneme jim podklady (A2), dostatečnou konzultační podporu, propojení s dalšími podobně založenými skupinami (A4).

CÍL 2: Široká veřejnost získá kvalitní nástroje pro svoji aktivizaci: mapu klimaticky aktivních míst, infomateriál o klimatu a aktivizaci, trvalou podporu poradny, pravidelné info (A4).

CÍL 3: Ekologický institut Veronica zvýší kapacity, dovednosti a schopnosti své organizace i jednotlivých pracovníků hlavně v oblasti aktivního občanského úsilí o ochranu klimatu a snižování uhlíkové stopy (A2, A1). Vytvoříme strategický a fin. plán organizace. Proběhne 1 cyklus školení spolupracovníků. Budeme fungujícím a inspirativním příkladem dobré praxe (A1).