Domů » O nás

Modelové projekty udržitelného rozvoje v Hostětíně

Hostětín je známý především jako obec s neobvyklou koncentrací modelových ekologických projektů. Tyto projekty se zabývají využitím místních zdrojůúsporami energie, obnovitelnými zdroji energie (především sluncem a biomasou) a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. 

Obec je centrálně vytápěna biomasou, odpadní vodu čistí rostliny v kořenové čistírně, elektřinu vyrábí dvě fotovoltaické elektrárny, nechybí ani energeticky úsporné veřejné osvětlení. Kromě toho v obci stojí pasivní dům Centra Veronicamoštárna s BIO-produkcí, historická sušírna ovoce a občané využívají solárního ohřevu vody.

Díky těmto projektům uspoří obyvatelé ročně více než 1200 tun emisí oxidu uhličitého, plynu, který zesiluje skleníkový efekt a přispívá ke globální změně klimatu.

Projekty jsou realizovány díky společnému úsilí obce a neziskových organizací (především ZO ČSOP VeronicaNadace Veronica a Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat).

Každým rokem se zvyšuje počet návštěvníků, kteří se o modelových projektech chtějí více dozvědět, počet již přesahuje 7 tisíc návštěvníků ročně. Centrum Veronica jim nabízí exkurze, odborné semináře a školení, ekologické poradenství a pobyty v pasivním domě.

Podrobnosti o jednotlivých modelových projektech a jejich významu si můžete přečíst v sekci Ekologická vesnice.

 

Významná ocenění:

Za svůj přínos k ochraně životního prostředí obdržel Hostětín národní cenu v prestižní mezinárodní soutěži Energy Globe 2007Českou sluneční cenu 2009, Climate Star 2012 a řadu dalších ocenění. V roce 2010 si přijel modelové projekty prohlédnout i britský následník trůnu Princ Charles. Obec získala cenu Energy Globe i v roce 2020.

 

Uhlíková stopa obce Hostětín a Centra Veronica Hostětín

 

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Zaměřuje se na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod.

Uhlíkovou stopu Centra Veronica Hostětín jsme měřili již v letech 2014 - 2016 a výsledky nás příjemně překvapily. Stopa je zhruba 7 - 8x menší než podobných institucí. Ukázalo se, že při použití ekologických technologií dnes běžně dostupných na trhu a při preferenci veřejné dopravy u služebních cest lze dosáhnout výrazně nižší uhlíkové stopy na jednoho zaměstnance. 

Díky ekologičnosti svého provozu neprodukuje Centrum Veronica žádné emise v rámci Scope 1 (přímé emise do ovzduší, např. emise z kotlů v organizaci, vlastněných automobilů či emise z úniků klimatizačních systémů) Scope 2 (nepřímé emise z nakupované energie, např. nákup elektřiny a plynu). Všechny emise spadají do kategorie Scope 3, což je unikátní situace. Ke Scope 3 - další nepřímé emise – patří emise, které jsou následkem aktivit organizace, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. služební cesty zaměstnanců, spotřeba papíru, tonerů, nákupy počítačů, ukládání komunálních odpadů na skládku atp.).

Neusnuli jsme na vavřínech a v letech 2017 - 2020 jsme pokračovali v měření. 

Nejvýznamnějším zdrojem uhlíkové stopy jsou emise spojené s životním cyklem a distribucí spotřebované elektřiny a tepla (tzv. WTT emise), které v předchozí analýze nebyly započítány. Ty vznikají i v případě využívání obnovitelných zdrojů energie, jsou součástí Scope 3 (nepřímých emisí). Na dalším místě jsou emise spojené s dopravou – ať už využívání soukromého auta pro dojíždění tak služební cesty zaměstnanců.

S potěšením konstatujeme, že naše uhlíková stopa stále klesá.

Uhlíkovou stopu obce Hostětín známe od roku 2020. Snižuje ji především to, že obec cíleně směřuje k využívání obnovitelných zdrojů energie formou fotovoltaických elektráren, vytápěním obce biomasou, využíváním solárních kolektorů. V obci se spotřebuje 2x více obnovitelné energie, než neobnovitelné. 

Uhlíková stopa obce Hostětín dosahuje hodnoty přibližně 2,5 tuny CO2e na obyvatele za rok. Pokud ji srovnáme s průměrem ČR, je na tom obec z hlediska produkce skleníkových plynů velmi dobře. Minimálně 2 - 3x lépe než ostatní obce a města, která si zatím uhlíkovou stopu spočítala. Přečtěte si více, stáhněte si celý dokument výpočtu US.

 

 Uhlíková stopa obce Hostětín byla počítána v rámci projektu Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.