Domů » O nás » Řešené projekty

Aktivně a společně pro klima / Let's protect climate together and active

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2023

 

Projekt se soustředí na místní úroveň. Obrací pozornost na lidi, kteří by mohli být hybateli na místní úrovni, chtějí se podílet na ochraně klimatu, nabízet (nejen technická) řešení na úrovni obce. Potřebují argumentační jistotu, metodickou podporu, zkušenosti. Potřebují se naučit, jak si stanovit cíl, zhodnotit své možnosti, získat spolupracovníky i zajistit podporu potřebným politickým rozhodnutím.

Cílovým skupinám poskytujeme potřebné nástroje, metody, informace, zkušenosti. Inspirativní a přesvědčivou formou předáváme též úplné a nejnovější poznatky o klimat. změně i o možnostech, co mohou dělat.

 

V projektu vzniká:

 

Anotace projektu: 

Projekt posiluje občanskou angažovanost v ochraně klimatu. Cílí na místní úroveň, vyhledává aktivní občany, kteří odmítají pasivitu, jsou odhodláni chránit klima. Žadatel s 30letou zkušeností v tématu jim nabídne školení a konzultační podporu, aby uměli o klim.krizi argumentovat a hovořit se spoluobčany. Účastníci zvládnou vytvářet skupiny aktivních lidí, propojit se s dalšími, spolu vytyčit cíle a prosadit počiny na ochranu klimatu v místě svého působení. Projekt rozvíjí i osvětové a motivační nástroje, které výsledky projektu představí široké veřejnosti. Posílí se i organizace žadatele.

The project strengthens the civic engagement in climate protection. It focuses on the the local level, looks for active citizens who reject passivity. Applicant with 30 years experience in climate protection offers training and consultation how to talk to fellow citizens about a climate crisis. The trainees will learn how to create groups of active people, connect with others, set goals and enforce action on climate. Awareness and motivation tools that introduce the achievements of the local climate activist to the public will be delivered. The applicant's organization will be strengthened.

 

Cíle projektu:

CÍL 1: U cílové skupiny Občanští aktivisté vyškolíme minimálně 16 aktivních lidí. Tím dojde k vytvoření minimálně 10 lokálních skupin aktivních občanů pro klima. Ti se zasadí o změny ve svých komunitách, vedoucích k ochraně klimatu (A3). Poskytneme jim podklady (A2), dostatečnou konzultační podporu, propojení s dalšími podobně založenými skupinami (A4).

CÍL 2: Široká veřejnost získá kvalitní nástroje pro svoji aktivizaci: mapu klimaticky aktivních míst, infomateriál o klimatu a aktivizaci, trvalou podporu poradny, pravidelné info (A4).

CÍL 3: Ekologický institut Veronica zvýší kapacity, dovednosti a schopnosti své organizace i jednotlivých pracovníků hlavně v oblasti aktivního občanského úsilí o ochranu klimatu a snižování uhlíkové stopy (A2, A1). Vytvoříme strategický a fin. plán organizace. Proběhne 1 cyklus školení spolupracovníků. Budeme fungujícím a inspirativním příkladem dobré praxe (A1).

 

 

Aktivity

A1: Posilování organizace

Posilujeme kapacity organizace (strategický plán, PR organizace aj.). Naši organizaci směřujeme k uhlíkové neutralitě. Sdílíme zkušeností a posilujeme spolupráci.

A2: Budování metodického základu

Pracovní skupina vytváří příručku, která krok po kroku provede klimatického aktivistu procesem přijetí opatření pro ochranu klimatu v jeho komunitě. Vznikl scénář dlouhodobého kurzu pro klimatické aktivisty, Hostětínské klimatické akademie.

A3: Práce s klimatickými aktivisty

Cílem je připravit klimatické aktivisty pro práci v jejich regionech a vést je v procesu realizace jejich aktivit, kterými chtějí něco změnit v oblasti ochrany klimatu v jejich obci či regionu. Tito lidé dostanou teoretický a především praktický základ pro práci. 

Vznikla Hostětínská klimatická akademie - půlroční cyklus pro klimatické aktivisty (zorganizujeme dva cykly v rámci projektu). V akademii školíme klimatické aktivisty pro práci v regionu a poskytujeme jim dlouhodobou aktivní podporu v různých oblastech - tvorbě aktivní skupiny, při práci s veřejností, práci s médii aj. 

A4: Propagace klimatických témat

Osvětu veřejnosti budeme šíříme mnoha cestami - tištěnými materiály (informační "vějíř"), přes sociální sítě, ekoporadenstvím, prezentací příkladů dobré praxe v Mapě klimaticky aktivních míst.

 

 

 ..................................................................

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.