Domů » O nás » Řešené projekty

Hostětín pro každého aneb překonejme bariéry

Tématu EVVO pro handicapované se věnujeme již od roku 2015. Během této doby jsme zjistili potřeby osob s různým zdravotním omezením a jejich možnosti při návštěvě regionu Bílých Karpat, kde máme pracoviště v Hostětíně, ve spolupráci se Správou CHKO BK jsme vytvořili Plán interpretace Bílých Karpat pro zdravotně znevýhodněné, částečně uzpůsobili areál Centra Veronica handicapovaným (bezbariérový pokoj a vzdělávací část, vodící linie a hmatové prvky v interiéru, interaktivní prvky v zahradě označeny braillovým písmem, pořízení speciálního zvedáku se závěsem apod.) a začali vytvářet nabídku EVVO pro tyto cílové skupiny.

Doposud vytvořené programy jsou zaměřeny na dospělé. Spolupracujeme s cílovými skupinami nevidomých (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS), tělesně a mentálně postižených (Domov pro mně) a seniorů.

Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím interpretace přírodního dědictví Bílých Karpat a ekologických projektů udržitelné obecní infrastruktury obce Hostětín rozšířit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu dětem a mládeži s handicapem a na děti integrované. Bude se tedy jednat o novou cílovou skupinu, práce doposud probíhala s dospělými. Nadále budeme spolupracovat zejména s cílovými skupinami nevidomí, tělesně postižení, vzácná onemocnění a onkologicky nemocní.

V rámci tohoto projektu budeme spolupracovat i se školami se sociálním zaměřením (Bojkovice, Zlín) a poskytneme jejich žákům školení o možnostech zařazení ekologické výchovy do programů pro zdravotně postižené.

Co budeme realizovat?

  • Navážeme a prohloubíme spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími ve zdravotní a sociální oblasti (A1)
  • Připravíme metodiku pro jednodenní a pobytové environmentální programy pro tělesně a zrakově postižené děti a mládež a zrealizujeme specializované programy EVVO (A2)
  • Vyškolíme pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací a studenty sociálně zaměřených škol v regionu v základech environmentální výchovy a zprostředkujeme jim příklady dobré praxe (A3)
  • A danou problematiku představíme široké veřejnosti (A4).

Projekt je podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.