Domů » O nás » Řešené projekty

Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu

Projekt je zaměřen na propojování EVVO a sociální oblasti. Této oblasti se věnujeme již od roku 2015 a připravili jsme programy pro tělesně a zrakově postižené děti i dospělé. V rámci tohoto projektu se věnujeme zcela nové cílové skupině - dětem se sluchovým postižením a organizacím, které se tomuto postižení věnují.

Téma EVVO pro sociálně a zdravotně znevýhodněné lze stále považovat za nové. Nejsou k dispozici metodiky ani upravené environmentální programy a nefunguje propojení mezi subjekty, které by mohly EVVO handicapovaným dětem a mládeži nabízet (a týká se to i ekocenter) a organizacemi, které by byly příjemci environmentálního vzdělávání. Zároveň chybí výuka EVVO na školách se sociálním zaměřením, tedy budoucích pracovníků těchto organizací - studentů, kteří budou ve svém povolání přímo každodenně pracovat s handicapovanými dětmi (i dospělými) a měli by být těmi, kdo s nimi budou dávat environmentálním tématům vysokou prioritu, eventuálně se v tomto tématu vzdělávat. 

V rámci tohoto projektu pro děti připravíme metodiku pro jednodenní a pobytové environmentální programy, které jim přiblíží přírodu, nutnost její ochrany, prožitky v přírodě - pro ně vhodným způsobem. Programy budou interpretovat přírodní dědictví Bílých Karpat a ekologické projekty udržitelné obecní infrastruktury v Hostětíně.
Zmapujeme potřeby a možnosti sluchově postižených a způsoby práce s nimi. Vyškolíme pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací a studenty sociálně a pedagogicky zaměřených škol v regionu v základech environmentální výchovy a zprostředkujeme jim příklady dobré praxe. Danou problematiku představíme široké veřejnosti.

Hlavní cíl projektu:

Na speciálně připravených aktivitách v přírodě a při zkoumání hostětínských ekologických projektů zprostředkovat prožitky z přírody sluchově handicapovaným dětem a mládeži. Být příkladem dobré praxe v propojování EVVO se sociální oblastí, navázat a rozvíjet spolupráci a ukázat zainteresovaným organizacím, jak a proč v praxi realizovat environmentální výchovu.

Dílčí cíle:

1) Navázat a prohloubit spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími v sociální oblasti a speciálním školství (A1, A4)

2) Zprostředkovat sluchově postiženým dětem a mládeži aktuální problémy životního prostředí v obcích a prohlubovat jejich vztah k přírodě (A2)

3) Ukázat pracovníkům vybraných sociálně zaměřených organizací a studentům středních a vysokých škol se sociálním zaměřením jak a proč využívat environmentální výchovu a zprostředkovat jim příklady dobré praxe (A3)

4) Být příkladem dobré praxe pro ostatní ekocentra, která zatím s handicapovanými nepracují, i pro veřejnost a zainteresované skupiny (A4).

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.