Domů » O nás » Řešené projekty

Interpretace přírodního dědictví v Bílých Karpatech přizpůsobená potřebám seniorů, handicapovaných a rodin s chronicky nemocnými

Hlavním cílem sub-projektu je využití moderních metod interpretace přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj určeného specificky pro handicapované a jinak znevýhodněné, pro seniory, pro rodiny s chronicky nemocnými. Sub-projekt efektivně propojuje vzdělávání, relaxaci, regeneraci, setkávání, prožitek, poznání, pobyt v přírodě a využití inspirace příklady dobré praxe.

 

Specifické cíle, aktivity a výstupy:

Cíl 1: Analyzovat potřeby handicapovaných, chronicky nemocných a seniorů ve vztahu k možnostem pobytu v regionu Bílých Karpat a v Centru Veronica Hostětín. Specifikovat, pro které typy handicapů je zařízení vhodné. 

Vznikne studie zahrnující analýzu potřeb cílových skupin, přehled možností regionu pokrýt tyto potřeby, SWOT analýzu, příklady dobré praxe.

Cíl 2: Přizpůsobit zázemí a areál Centra Veronica a nabídku programů blíže specifikovaným skupinám handicapovaných, seniorům a rodinám s chronicky nemocnými – stát se příkladem dobré praxe pro další subjekty regionu. 

Přírodní zahrada Centra Veronica bude upravena na Zahradu smyslů - ze zahrady bude vytvořen unikátní prožitkový prvek, který bude přístupný i pro osoby se smyslovým postižením. Zahradu lze totiž vnímat všemi smysly. 

Plánujeme vybudovat například:

  • Hmatový prvek - různé přírodní materiály z oblasti Bílých Karpat
  • Vůně – bylinky, seno, sláma, včelí vosk, jehličí
  • Jednoduchou tkalcovskou osnovu v zahradě a představení materiálů, ze kterých se vyrábělo oblečení v Bílých Karpatech – len, režné, konopí, bavlna, vlna, kůže, plátno, sukno. 
  • Nádoby s různými materiály na poslech – písek, kamínky, šišky, bukvice, žaludy, semínka
  • Hlasy ptáků – CD se zvuky u jednotlivých ukázkových budek.
  • Voda a potok v zahradě – upravíme přístup k potoku, doplníme drobné hrací prvky
  • Hmatový chodník – tráva, kamínky, hlína, písek, mech, šišky, bukvice, jehličí, žaludy, kaštany, jílovité bláto, potok.
  • Geopark – horniny Bílých Karpat. 
  • Označení ovocných stromů pro nevidomé, doplněny reliéfy listů.

Dobudujeme prvky do užitkové zahrady. Bude zpracován projekt na bezbariérovou kompostovací toaletu. V zahradě budě realizována atraktivní odpočinková zóna a venkovní sprcha se solárním ohřevem.

Cíl 3: Vytvořit za odborného vedení a konzultací s odborníky a pečovateli o cílové skupiny nabídku pro handicapované (děti i dospělé) formou interpretace přírodního dědictví s použitím interaktivních a inovativních prvků (questing, poznávání všemi smysly apod.)

Výstupem aktivity budou 3 questy (ovocnářský, klimatický, řemeslný)  a 2 scénáře pobytových programů pro cílové skupiny

Cíl 4: Zpracovat interpretační plán - metodiku interpretace místního dědictví handicapovaným (dětem i dospělým), seniorům a rodinám s chronicky nemocnými v souladu s jejich potřebami a nabídnout tuto metodickou pomoc dalším subjektům v regionu - implementace projektu do praxe na území Bílých Karpat

Výstupem bude: Interpretační plán, 2 semináře s workshopy interpretace místního dědictví pro handicapované, 3 scénáře interpretační exkurze s průvodcem (ovocnářská, řemeslná, historicko-etnografická) 

Cíl 5: Nastolit debatu se zástupci obcí, Místních akčních skupin a Zlínským krajem o možnostech environmentálního vzdělávání prostřednictvím interpretace místního dědictví handicapovaným (dětem a dospělým), seniorům a rodinám s chronicky nemocnými. Nabídnout uplatnění zjištěných poznatků ve strategiích rozvoje regionu a šetrného turismu 

Hlavním záměrem této aktivity je šířit získané poznatky dalším subjektům činným v oblasti šetrného cestovního ruchu a environmentálního vzdělávání (organizace zabývající se EVVO, ubytovací zařízení, MAS, infocentra, cestovní kanceláře a agentury, samospráva, muzea aj.) tak, aby zcela nově vznikla nabídka Bílých Karpat zdravotně znevýhodněným skupinám.

 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.