Domů » O nás » Řešené projekty

KLIMA! KLIMA? KLIMA. Motivace a osvěta veřejnosti pro ochranu klimatu.

Projekt reaguje na nízkou informovanost veřejnosti o klimatické změně a jejích dopadech v ČR a přispívá k formování odpovědného postoje veřejnosti k ochraně klimatu a životního prostředí. V celostátním měřítku organizuje klimatickou kampaň Hodina Země s doprovodnými informačními aktivitami, představuje téma vzdělávacími akcemi, workshopy, exkurzemi a soutěží pro školy. Jedním z pilířů je představení konkrétních nástrojů ochrany klimatu, sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe.

Aktivita 1: KLIMATICKÁ KAMPAŇ HODINA ZEMĚ

Aktivita 1.1. Hodina Země

Happening Hodina Země probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení památek a dominant, štítů firem, ale i vlastního obýváku. Tento jednoduchý, ale přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem pro veřejné činitele, že je třeba věnovat více pozornosti ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu.

Aktivita 1.2. Informování o klimatu na webových stránkách EIV

Informování a sdělování aktuálních poznatků o ochraně klimatu bude probíhat průběžně i po celou dobu projektu, a to na webu www.veronica.cz/klima, který bude v rámci projektu přestruturalizován a doplněn.

Aktivita 1.3. Klimatické číslo časopisu Veronica

Klimatické změně a nejaktuálnějším poznatkům a strategiím mitigace a adaptace, jakož i výstupům z konference COP 21 v Paříži bude věnováno jedno číslo časopisu Veronica v ročníku 2016.

AKTIVITA 2: CO2 liga 2016/17

Celoroční školní projekt se soutěžním prvkem - klimatickou soutěž C02 liga pro 2. stupně ZŠ a pro střední školy. Cílem soutěže CO2 liga je zapojit základní a střední školy, obce, podniky, rodiny a veřejnost do aktivní ochrany klimatu. Soutěž bude probíhat na stránkách www.CO2liga.cz

Aktivita 3: HOSTĚTÍN JAKO UNIKÁTNÍ UČEBNICE OCHRANY KLIMATU NA MÍSTNÍ ÚROVNI

Cílem této aktivity tedy je ukázat veřejnosti, jak mohou přispět ke zmírnění a připravit se na dopady klimatické změny v oblastech, které se dotýkají každodenního života - a to sdílením zkušeností, ukázkou příkladů dobré praxe a motivací k osobnímu jednání.

Aktivita 3.1: Dny otevřených dveří v Hostětíně

V rámci předkládaného projektu uspořádáme 8 Dní otevřených dveří, při kterých návštěvníkům představíme realizované projekty a jejich přínos k ochraně klimatu. Hostětín je obec, která je téměř energeticky soběstačná - vlastní zdroj tepla z obnovitelných zdrojů a vyrábí pro tento zdroj k FVE elektřinu, dále jsou zde ukázky využívání dešťové vody, pasivní dům, využívání energie slunce - tedy řada příkladů, díky kterým Hostětín ročně uspoří 1200 tun CO2 ročně a které jsou pro návštěvníky zajímavé.

Aktivita 3.2 : Aktualizace a šíření studie Co přinesly projekty v Hostětíně

V rámci projektu budeme po téměř 5 letech aktualizovat studii, doplnit data z monitoringu v letech 2013-2016 a přenést data a metodiku mapování na webové stránky organizace. Sledovaná data jsou jedinečná nejen díky komplexnosti ekologických projektů udržitelného rozvoje v obci Hostětín, ale také právě díky dlouhodobému monitorování (především se to týká pasivního domu, první veřejné budovy v pasivním standardu, která byla v ČR postavena). Jednotlivá opatření budou sloužit jako příklad dobré praxe a motivace, zároveň také jako jedinečná možnost sledování úspor energie i emisí CO2.

Aktivita 4: VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Vzdělávacími tématy se bude prolínat několik okruhů:
1. téma Klimatická změna a my: co můžeme očekávat, jak se připravit a spoléhat na sebe - jako jednotlivec, jako obec. Soběstačnost a odolnost proti následkům klimatických změn
2. téma (S)potřeba energie a změna klimatu: energetická soběstačnost obcí a domácností, nízkouhlíková řešení, energetická efektivita, praktické příklady. 
3. téma Klimatická změna a bydlení: jak přizpůsobit své domy klimatické změně? Jak šetřit energii, jak dům zateplit? Jak být připraven na vlny veder? Ekologické stavění, využití obnovitelných a přírodních materiálů a postupů, opravy starých domů na pasivní standard, svépomocné stavění a praktické příklady.
4. téma: Produkce potravin a potravinová bezpečnost v měnícím se klimatu: přírodní zahrady, komunitní zahrady, potravinová soběstačnost, ochrana půdy a zemědělství, komunitou podporované zemědělství, alternativní systémy a praktické příklady. Jak na sucha. 
5. téma: Klimatická změna a voda: hospodaření s vodou, využívání dešťové vody, zadržování vody v krajině, úspory vody, bezpečnost zásobování vodou, kompostovací toalety. Odolnost proti krizovým situacím a praktické příklady. 
6. téma: Klimatická změna a ekonomika - toky peněz v regionu, podpora místní ekonomiky, alternativní ekonomiky a praktické příklady.

Aktivita 4.1: LETNÍ ŠKOLA OCHRANY KLIMATU

Týdenní letní vzdělávací a praktická akce, která bude zahrnovat témata související s klimatickou změnou - stavitelské, potravinové, vodní, energetické, případně téma komunitní. Součástí budou i exkurze na zajímavá místa související s ochranou klimatu.

Aktivita 4.2: CYKLUS 4 VÍKENDOVÝCH WORKSHOPŮ

Cyklus 4 víkendových workshopů na téma adaptace na změnu klimatu. Jednotlivé workshopy budou věnovány tématům, která jsou vymezena výše.

Aktivita 4.3: VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŽADATELE, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Odborní pracovníci žadatele si budou průběžně zvyšovat kvalifikaci a získávat informace a novinky z oboru.

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.czwww.mzp.cz