Domů » O nás » Řešené projekty

Klima v souvislostech pro poskytovatele EVVO

Změna klimatu je bezesporu jednou z největších současných výzev a hrozeb a již nyní přináší nevyhnutelné dopady, kterým lidstvo musí čelit. Koncentrace skleníkových plynů v ovzduší na dnešní úrovni způsobuje a způsobí nemalé další oteplování. Užívání fosilních paliv nicméně neskončí ke dnešnímu dni a i kdyby skončilo velmi rychle, během několika málo desetiletí, oteplí se podle 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (5AR IPCC) asi o jeden další stupeň. To je z pohledu dnešních poznatků extrémně nebezpečné. Zastavení oteplování je předmětem mitigace - zmírňování. Změny nicméně už nastaly a budou pokračovat a lidstvo se jim musí přizpůsobit - adaptovat se na ně.

V české společnosti (a nejen v ní) sice již v současné době v zásadě panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá - o jejích příčinách, nástrojích mitigace a adaptace, však již zdaleka tak jasno není (jak dokládají nedávné průzkumy, které podrobněji zmiňujeme v dalším textu).

Projevuje se jak dlouhodobé mlžení a tzv. skepticismus šířený ve společnosti, tak i zcela doposud nedostatečné zahrnutí relativně nového tématu do vzdělávání na všech úrovních. To ostatně konstatuje Státní program EVVO a EP, když v úvodu kapitoly Klima v souvislostech říká: “Klimatická změna je z pohledu dlouhodobého vývoje EVVO a EP (nejen v ČR) novým tématem, které se postupně objevuje až v posledních letech. V žádném případě není doposud integrální součástí chápání přírodních, sociálních a ekonomických podmínek života na Zemi a v současném světě, ani není v dostatečné míře zařazeno do vzdělávacího systému. Tím se téma a jeho pojetí v systému EVVO a EP výrazně liší od pohledu na starší a společensky akceptovaná témata, jakým je především ochrana přírody. Proto je zapotřebí zaměřit se na zahrnutí tématu do systému EVVO a EP, na úrovni a s naléhavostí, která odpovídá skutečnosti, že klimatická změna je považovaná za největší současnou globální hrozbu – a to prostřednictvím vhodného didaktického využití vědeckých poznatků, vypracováním metodik a programů směřujících ke všem významným cílovým skupinám.”
    
Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí o změně klimatu, příčinách a dopadech, mitigaci a adaptaci u těch, kteří tvoří první linii environmentálního vzdělávání - lektorů ve střediscích environmentální výchovy a také učitelů. Navrhujeme přípravu a realizaci vzdělávacího programu zaměřeného jak na získání kompetence zahrnovat téma ochrany klimatu do poskytovaného vzdělávání, tak možná především, velké a trvalé motivace se jí po zbytek života věnovat. Vzdělávací program vychází z dlouhodobě budované vědomostní základny, zkušeností a expertízy předkladatele v oblasti vzdělávání v tématu ochrana klimatu. Žadatel v oblasti vzdělávání a osvěty o klimatické změně pracuje již více než 20 let, spolupracuje s předními odborníky, využívá poznatků a zkušeností z mezinárodní spolupráce i soustavného sledování oboru, má i řadu zkušeností s realizací mitigačních a adaptačních opatření v praxi.

Navržený program zahrnuje nabídku celodenních seminářů, třídenního soustředění a rovněž přepracování a aktualizaci vlastního autorského vzdělávacího textu, který bude vybaven metodickou příručkou připravenou pro lektory EVVO. Reaguje i na aktuálně publikované práce a jejich shrnutí v poslední (říjen 2018) zprávě IPCC. V programu bude využita i celá řada audiovizuálních pomůcek - animací, videí a dalších nástrojů, stejně jako interaktivní nástroje typu uhlíkové kalkulačky. Tyto (volně šiřitelné) pomůcky přebíráme od předních vědeckých a vzdělávacích pracovišť, kde jsou vytvářeny s cílem názorně představit probíhající jevy a usnadnit chápání poznatků z řady disciplín. Samotnou výuku budou realizovat experti v tématu změny klimatu.

 

 

Projekt je podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.