Domů » O nás » Řešené projekty

Mapování raků v regionu Bojkovska

Mapování raků v regionu Bojkovska

 

Rak říční je naším původním a nejhojnějším druhem raka. Přirozené rozšíření raka říčního na našem území je těžko zjistitelné vzhledem k jeho odchovům a umělému vysazování v minulosti. Přirozeně se vyskytuje především v pomaleji tekoucích málo využívaných potocích a říčkách. V současné době je ohrožen několika negativními vlivy. Jedná se o znečišťování toků odpadními vodami z průmyslu, odpadem a chemikáliemi používanými v zemědělství, lesním hospodářství, ale také komunálními odpadními splašky. Rovněž nevhodný způsob hospodaření a zvyšování produkce na vodních nádržích má negativní vliv na populace raků. Silné usazeniny sedimentů v důsledku přísunu ze zemědělství nebo díky pravidelnému vypouštění rybníků působí negativně stejně jako změny chemizmu, trofie a teploty vody. Dalším velmi závažným faktorem jsou vodohospodářské zásahy. Jedná se o regulační úpravy na tocích, které většinou znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta. S regulacemi je spojeno často i čištění a prohlubování koryta, při kterém dochází v dotčených úsecích k likvidaci většiny organismů. Příčinou ohrožení tohoto druhu bývá rovněž narušení biologické rovnováhy v tocích vysazením nadměrného množství dravých ryb. Velmi významným negativním vlivem působícím na naše původní druhy raků je onemocnění zv. račí mor, jehož původcem je plíseň Aphanomyces astaci.

V řešeném území – potok Kolelač a jeho přítoky (pramenná oblast řeky Olšavy, povodí Moravy) - zatím nebyly prováděny žádné speciální průzkumy ani mapování přítomnosti raků. Raci se na tomto toku, hlavně v jeho horní části však vyskytují.

Vzhledem k tomu, že se na toku nachází obec Hostětín, v níž je jedno ze dvou profesionálních pracovišť ZO ČSOP Veronica - vzdělávací ekologické centrum Veronica Hostětín, má mapování přítomnosti raků své opodstatnění nejen v doplnění mapy výskytu raků, ale také v prezentaci výstupů návštěvníkům centra (7000 ročně). Návštěvníky budeme s výsledky mapování a popisem raka říčního seznamovat nejen při samotných exkurzích které chceme realizovat v průběhu projektu, ale také při exkurzích Ukázkovou přírodní zahradou Centra Veronica (sledovaný tok touto zahradou protéká) , při seminářích věnovaných ochraně krajiny a přírody a jako součást EVVO vzdělávání. Výsledky mapování pak budou dále sloužit k propagaci a ochraně zjištěných druhů. Je prováděna pravidelnější exkurzní činnost k okolním potokům.

 

Cíl projektu:

Zmapování přítomnosti raků na toku Kolelač a jeho přítocích, zaškolení pracovníků ZO ČSOP Veronica a vzdělávací exkurze v okolí Centra Veronica Hostětín vedené odborným garantem projektu RNDr. Milošem Holzerem.

 

Popis projektu:

V úvodu projektu budou 4 pracovníci ZO ČSOP Veronica zaškoleni odborným garantem projektu v monitorování přítomnosti raků, seznámeni s metodoikou monitorování, jednotlivými druhy raků vyskytujícícmi se na území ČR, jejich ochranou a praktickými opatřeními prováděnými na jejich ochranu.

Po zaškolení bude probíhat monitoring raků. Metody mapování jsme zvolili: vizuální pozorování při brodění tokem, noční pozorování pomocí silného světla a pomocí speciálního koše. Výjimka podle zákona č. 114/1992 Sb. K manipulaci s uvedeným druhem se vztahuje pouze na odchyt do speciálního koše, který bude provádět odborný garant projektu RNDr. Miloš Holzer. Při mapování raků se budeme zabývat oblastí výsktu, sledovanými počty a vizuální kontrolou zdravotního stavu jedinců.

Během projektu zorganizujeme 2 exkurze pro veřejnost a členy ČSOP, při kterých budou účastníci seznámeni s druhy raků vyskytujícími se v ČR, jejich monitoringem a ochranou, biotopy ve kterých se vyskytují.

Výstup projektu bude zapracován do exkurze a výukového programu a bude rovněž nabídnut jako podklad pro vodohospodářské plánování a pro opatření směřujících ke zlepšení stavu populací druhu.

Na projekt bude možno navázat, díky zaškolení pracovníků ZO ČSOP Veronica, dalším mapováním raků na okolních tocích a opakovanému mapování na vodním toku Kolelač .

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marie Křiváková, marie.krivakova@veronica.cz 

 

Projekt je spolufinancován v rámci Národního programu ČSOP "Ochrana biodiverzity" podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s.p.