Domů » O nás » Řešené projekty

Za tajemstvím tichého lesa (program EVVO pro děti se sluchovým postižením)

EVVO pro handicapované děti je stále v začátcích a nabídky programů jsou zatím jen ojedinělé. I když je potřeba propojovat EVVO se sociální oblastí vnímána jako priorita i ve strategických dokumentech. Center, kde se cíleně nabízí EVVO handicapovaným, je v ČR minimum. Projekt rozšiřuje nabídku EVVO pro sluchově postižené a reaguje na jejich specifické potřeby a možnosti. Výstupy přináší příklady dobré praxe a reagují na řadu bílých míst.

Není propojení ani ze strany škol a organizací, které se věnují handicapovaným - ty zase neví, jak mohou zařadit EVVO do svých aktivizačních programů. Cílem projektu je (mimo jiné) tyto oblasti propojit. Přináší inspiraci organizacím a studentům ze sociálních oborů pro práci s klienty. Navrhuje, jak využít EVVO pro aktivizaci klientů a jejich motivaci pro ochranu životního prostředí.

 

HLAVNÍ CÍL:

Prostřednictvím speciálně upravených programů EVVO přiblížit sluchově postiženým dětem ekosystém lesa a jeho fungování, přitom rozvíjet jejich environmentální senzitivitu a motivaci chránit životní prostředí. Být příkladem dobré praxe v propojování EVVO se sociální oblastí, navázat a rozvíjet spolupráci a ukázat zainteresovaným organizacím, jak a proč v praxi realizovat environmentální výchovu.

 

DÍLČÍ CÍLE:

  1. Navázat a prohloubit spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími v sociální oblasti a speciálním školství.
  2. Připravit pobytový program pro děti s poruchami sluchu. S využitím speciálních interpretačních technik a prvků lesní terapie představit dětem s poruchami sluchu lesní ekosystém jako ucelený organismus, význam lesa "pro boj s klimatickou změnou" a vliv člověka na tento ekosystém a prohlubovat jejich vztah k přírodě.
  3. Motivovat pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací a studenty středních a vysokých škol se sociálním zaměřením k využití environmentální výchovy a zprostředkovat jim příklady dobré praxe.
  4. Představit pedagogům Lesní terapii jako inovativní směr EVVO.
  5. Být příkladem dobré praxe pro ostatní ekocentra, která zatím s handicapovanými nepracují, i pro veřejnost a zainteresované skupiny.

 

PILOTNÍ OVĚŘENÍ PROGRAMU

Program jsme otestovali s dětmi z 1. stupně Základní školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Program je zaměřený na badatelskou výuku a je plný her a zkoumání. Děti zkoumaly ztrouchnivělé dřevo, hledali bezobratlé živočichy, pátrali, jaký je cyklus stromu od semínka až po ztrouchnivělý kmen a uvědomovali si, jak je ten zdánlivě “mrtvý” strom plný života a jak je důležitý pro bezobratlé. Přestože aktivity neprobíhaly přímo v lese, ale jen na školní zahradě, tak jsme si to všichni velmi užili.

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.