Domů » O nás » Řešené projekty

V zimní přírodě všichni v pohodě - badatelský pobytový program pro školy

Projekt podporuje v žácích 4. - 6. třídy ZŠ přirozenou zvídavost, touhu bádat a zkoumat taje zimní přírody. V nově vytvořeném 5denním pobytovém programu pro zimní měsíce nabízí žákům osobní zážitek i badatelské aktivity ve venkovním prostředí. Ukazuje, že i v zimě se lze plnohodnotně vzdělávat a bádat v přírodě. Je příkladem dobré praxe pro školy i ekocentra, motivuje pedagogy, poskytuje jim metodiku a inspiraci k zimním aktivitám EVVO.

 

HLAVNÍ CÍL: 

Podpořit v žácích přirozenou zvídavost a touhu bádat a zkoumat taje (zimní) přírody. Pomocí osobního zážitku a badatelských  aktivit zvýšit u cílových skupin uvědomění si jedinečnosti, důležitosti a zranitelnosti přírody a krajiny, posílit tak vztah a úctu k ní. Inspirovat a motivovat pedagogy k pobytu žáků venku i v zimních měsících a k využívání badatelské výuky i v zimě. 

AKTIVITY PROJEKTU:

AKTIVITA 1: ŠKOLENÍ LEKTORŮ, ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KAPACIT ORGANIZACE

Cílem je zvýšit kvalitu a profesionalitu žadatele zvyšováním odborných kompetencí lektorů (školení). 

AKTIVITA 2: ZIMNÍ POBYTOVÝ PROGRAM

Cílem je prohloubit zájem žáků o zimní přírodu a její zkoumání, rozvíjet tvořivé myšlení dětí a upevňovat vztah mezi dětmi a pedagogem,  který v rámci badatelsky orientovaného učení vystupuje jako průvodce. Aktivity 5denního pobytového programu budou zaměřeny na poznávání přírody v zimě, a to s použitím postupů badatelsky  orientované výuky. Ta má několik fází, kdy učitel vystupuje jako průvodce žáků a nechává žáky, aby sami poznávali, vyslovovali  hypotézy a vyvozovali své závěry. Připravíme pro žáky řadu badatelsky orientovaných aktivit v přírodě. Téma pak bude dále  rozvíjeno i formou dramatické výchovy, simulační či rolovou hrou.

AKTIVITA 3: PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Cílem je ověřit stanovené cíle pobytového programu při pilotním programu. Rozšířit nabídku EVVO programů o zajímavé, inovativní a  inspirativní téma badatelsky orientovaného vzdělávání v zimních měsících. O výstupech projektu informovat veřejnost a školy.  

AKTIVITA 4: PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY

Cílem je rozšířit získané zkušenosti s aplikací principů badatelsky orientovaného vyučování v zimních měsících. Všechny v projektu získané zkušenosti, teoretický základ i praktické poznatky budeme předávat dále pedagogům a ukazovat jim nové strategie výuky a nové možnosti aktivit.  Proto připravíme metodickou příručku s pracovními listy, která je seznámí s prvky badatelské výuky a tím, jak učit venku v zimě.

 .......................

VÝSTUPY PROJEKTU KE STAŽENÍ

METODIKA PRO PEDAGOGY

URČOVACÍ KLÍČ - PTÁCI

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.