Domů » O nás » Řešené projekty » Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - vzdělávací program

Harmonogram

1. BLOK - ÚVOD DO OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

19.-20. dubna 2007

1.1 Úvod do ochrany přírody a krajiny
Garant: RNDr. Mojmír Vlašín, ZO ČSOP Veronica

 • Ing. Jaroslav Hrabec (KrÚ Zlínského kraje) - "Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - minulost a současnost"
 • Ing. Hedvika Psotová (ARVITA P spol. s.r.o.) - "Koncepce ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji"
 • RNDr. Jan Plesník, CSc. (AOPK ČR) - "Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody a krajiny - zázrak nebo promarněná příležitost?"
 • Mgr. Radek Motzke (Ekologický právní servis) - "Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. a ochrana přírody a krajiny"

1.2 Informační systémy v oblasti životního prostředí
Garant:
 Ing. Radim Vítek, ZO ČSOP Veronica

 • Ing. Jan Zohorna (AOPK ČR) - "Využití informatiky v ochraně přírody"
 • Ing. Hedvika Psotová , Mgr. Pavel Křek (ARVITA P spol. s.r.o.) - "GIS a hodnocení krajinného rázu"
 • Správa CHKO Bílé Karpaty - Terénní exkurze v CHKO Bílé Karpaty

 

 

2. BLOK - OCHRANA PŘÍRODY A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY

14.-15. června 2007

2.1 Obecná ochrana přírody
Garant:
 Ing. Ladislav Láznička, PhD., MZLU v Brně

 • Roman Bukáček (CENIA) - "Ochrana krajinného rázu"
 • Mgr. Pavel Křek (ARVITA P spol. s.r.o. ) - "GIS a hodnocení krajinného rázu"
 • doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (MZLU v Brně) - "Péče o zeleň v obci"

2.2 Dotace v ochraně přírody a krajiny

Garant: Ing. Eliška Hoferková, AOPK ČR

 • Ing. Petr Žerníček (SFŽP ČR) - "Operační program životní prostředí: 2007-2013"
 • Ing. Vladimír Mana - "Dotace v ochraně přírody a krajiny"

 

 

3. BLOK - ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA

20. září 2007

3.1 Druhová ochrana
Garant: 
RNDr. Mojmír Vlašín

 • RNDr. Mojmír Vlašín (ZO ČSOP Veronica) - "Druhová ochrana v ČR, hodnota biodiverzity, mapování živočichů"

3.2 Územní ochrana
Garant:
 Ing. Vladimír Láznička, PhD.

 • Ing. Kateřina Rebrošová (MZLU v Brně) - "Zhodnocení stavu a péče o lesní rezervace Uherskohradišťska"

3.3 Exkurze s odborným výkladem

Garant: Ing. Vladimír Láznička, PhD.

 • RNDr. Lubomír Pospěch - "Návštěva biologické rezervace Vlčí prameny Vyškovec"

 

 

4. BLOK - KRAJINA A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

3. dubna 2008

4.1 Krajina a krajinná ekologie

 • RNDr. Pavel Trnka (MZLU v Brně) - "Pohledy na krajinu a proměny krajiny venkova"

4.2 Obnovitelné zdroje energie a jejich vztah ke krajině

 • Ing. Hana Kuchyňková (MZLU v Brně) - "Vyhodnocení umístění větrných elektráren na území MS kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny"
 • Ing. Pavel Kulička (Krajský úřad Zlínského kraje) - "Posuzování záměrů v oblasti krajiny a obnovitelných zdrojů energie"

4.3 Přednáška a exkurze s odborným výkladem

 • Vítězslav Jančík (Solární park HITECH) - "Světelná energie a její využití v solárním parku HITECH"

 

 

5. BLOK - KRAJINNÉ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ I.

15. listopadu 2007

5.1 Protipovodňová ochrana a revitalizace

 • Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT v Brně) - "Obnova a zlepšení povrchového odtoku krajiny, pozemkové úpravy"
 • RNDr. Jarmila Měkotová, Ph.D. (UP Olomouc) - "Vymezení termínů a modelové projekty v protipovodňové ochraně"

5.2 Exkurze s odborným výkladem

 • Ing. Tomáš Havlíček (Atelier FONTES s.r.o), Ing. Jaroslav Ungerman, CSc. (Unie pro řeku Moravu) - "Praktické ukázky provádění revitalizačních zásahů"

 

 

6. BLOK - HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ

14. května 2008

6.1 Přírodě blízké hospodaření v lesích

 • Mgr. Michal Rezek (FSC Česká republika) - "Systém certifikace lesů FSC a jejich využití"

6.2 Ekologické zemědělství

 • Ing. Milan Drgáč (PRO-BIO Bílé Karpaty) - "Základní principy ekologického zemědělství"

6.3 Exkurze s odborným výkladem

 • Ing. Josef Tománek (Javorník CZ- s.r.o.), Lenka Vránová (Biofarma Juré) - "Exkurze na ekofarmu a zemědělské družstvo produkující ekologické výrobky"

 

 

7. BLOK - KRAJINNÉ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ II.

29. května 2008 v budově Zemědělské agentury ve Zlíně

7.1 Suburbanizace

 • Mgr. Jakub Nová, Mgr. Petra Puldová (PřF Univerzity Karlovy) - "Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl: definice základních pojmů a současná situace v České republice"
 • Ing. Hedvika Psotová (ARVITA P) - "Suburbanizace ve Zlínském kraji"

7.2 Zapojování veřejnosti

 • Ing. Markéta Flekalová (MZLU v Brně) - "Plánování společně s veřejností"
 • Mgr. Hana Chalupská (Ekologický institut Veronica) - "Aahurská úmluva, zapojování veřejnosti do rozhodování"

 

 

LEKTOŘI

Bukáček Roman - vedoucí Laboratoře GIS (CENIA - česká informační agentura pro životní prostředí)

Problematikou krajinného rázu se zabývá od roku 1996, kdy předložil první verzi metodiky vyhodnocování estetické kvality krajiny. V roce 1997 řídil zpracování obecné metodiky vyhodnocení dopadu stavby na krajinný ráz a preventivní ochrany krajinného rázu krajinného rázu při Správě CHKO ČR (nyní AOPK) v Praze. Od té doby se problematikou intenzivně zabývá a aktivně publikuje. Je spoluautorem dnes již dobře známé metodiky „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz". V současné době zpracovává nové vydání metodického postupu preventivního hodnocení krajinného rázu oblasti či místa. Je zakladatelem Studia B&M a v dané problematice spolupracuje s předními odborníky v oblasti architektury a urbanismu, krajinné ekologie, přednáší problematiku hodnocení a ochrany krajinného rázu na FA ČVUT v kurzu celoživotního vzdělávání, spolupracuje s úřady a institucemi. Zpracovává vyhodnocení v prostředí GIS a objektivizuje výsledky své práce srozumitelnými autorizovanými postupy.

Dumbrovský Miroslav - docent na Ústavu vodního hospodářství krajiny (VUT v Brně)

 • (1977 - 1982) studium MZLU BRNO (dříve VŠZ), obor 41-10-9 Meliorace

 • 1982 - Agroprojekt Brno (samostatný projektant protierozních opatření)

 • 1986 - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (výzkumný pracovník)

 • 1991 - vedoucí oddělení a vedoucí pracoviště VUMOP Brno (od 1991do roku 2002)

 • 1992 - 3 měsíční stáž v Natural Resouce Conservation Service (Úřad pro ochranu přírodních zdrojů) ve Washingtonu a v Midwest National Technical Centre v Lincolnu (výzkumné technické centrum)

 • 1992 - obhajoba disertační práce v oboru 41-10-9 meliorace (CSc.)

 • 1993 - měsíční stáž na Cambridge University v Anglii (Cambridge Summer School in Land Policy- Letní škola Cambridge University v oblasti krajinného plánování a pozemkových úprav)

 • 1998 - VUT Brno, FAST, Ústav vodního hospodářství krajiny

 • (2003 - dosud) zástupce vedoucího Ústavu vodního hospodářství krajiny

 • 2006 - habilitace na FAST VUT Brno, docent v oboru vodní hospodářství a vodní stavby

Havlíček Tomáš - jednatel, manažer a projektant fi Atelier FONTES s.r.o.

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Brně studoval v letech 1980 - 1985 na Fakultě stavební VUT, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Po zaměstnáních v Stavebním vojenském útvaru, Jihomoravských státních lesích a Agroprojektu Brno nastoupil v roce 1991 jako vedoucí projektant, manažer zakázek a jednatel ve společnosti Lõw a spol., s.r.o. kde působil po pět let a odkud odešel na své stávající působiště - Atelier Fontes, s.r.o. Zde vykonává funkci vedoucího projektanta, manažera zakázek a jednatele. Specializuje se na úpravy a revitalizace toků a niv, hrazení bystřin, protipovodňová opatření, malé vodní nádrže, poldry, rybníky, mokřady, vegetační úpravy, výsadby, rekultivace a péče o krajinu a zvlášť chráněná území.

Hrabec Jaroslav - vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje

 • (2003 - dosud) vedoucí oddělení OPK OŽPZE KÚZK
 • (1999 - 2002) vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti
 • (1997 - 1998) zástupce přednosty okresního úřadu v Uherském Hradišti a vedoucí referátu obnovy okresu (po povodních)
 • (1990 - 1997) vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti
 • (1986 - 1990) inspektor ochrany přírody odboru kultury ONV v Uherském Hradišti
 • (1977 - 1986) odborný pracovník Správy CHKO Bílé Karpaty v Luhačovicích

Měkotová Jarmila - odborná asistentka na Katedře ekologie a životního prostředí (UP Olomouc)

 • do r.1991 praxe ve statni ochraně přírody (naposledy Správa CHKO Litovelské Pomoraví)
 • od r.1992 na PřF UP, obor krajinná ekologie

 

 

Motzke Radek - právník Ekologického právního servisu

V roce 2001 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Krátce působil na Úřadu vlády, odboru kompatibility s evropským právem. Poté se stal podnikovým právníkem významné české společnosti, která poskytuje služby v oblasti životního prostředí. Od roku 2004 pracuje jako právník Ekologického právního servisu. K jeho specializaci patří evropské právo, správní právo, stavební právo, horní právo a posuzování vlivů na životní prostředí.

Plesník Jan - poradce ředitele AOPK ČR pro mezinárodní spolupráci

Vystudoval obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde později působil jako interní vědecký aspirant a odborný pracovník. Od r. 1992 je zaměstnancem státní ochrany přírody, kde se zabývá teoretickými a praktickými otázkami ochrany přírody a krajiny a problematikou biologické rozmanitosti. V současnosti poradce ředitele AOPK ČR pro mezinárodní spolupráci. Na přírodovědeckých fakultách UK v Praze a UP v Olomouci přednáší ochranářskou biologii. V letech 2001 - 2003 působil jako předseda vědeckého panelu Úmluvy o biologické rozmanitosti (SBSTTA-CBD), od r. 2005 předseda řídícího výboru Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti (ETC/BD). Je konzultantem UNEP, GEF, OECD, EEA a FAO v problematice biodiverzity. Autor nebo spoluautor 16 knih, 40 původních vědeckých studií, 35 zpráv z výzkumných úkolů, 1 100 populárně-vědeckých článků a 70 televizních a rozhlasových pořadů.

Pospěch Lubomír

Absolvent Pedagogické Fakulty UP v Olomouci (učitelství biologie a zemědělské výroby ), Přírodovědecké fakulty UP v Brně (zoologie ). Praxi zahajoval výukou své aprobace na experimentální škole v Hluku, přednášel zoologii na Přírodovědecké fakultě v Olomouci, vedl laboratoř pro testování biopreparátů v JZD Slušovice, vedl ekologický projekt JZD Zálesí Luhačovice, vedl obchodní a marketingovou strategii při závádění biologických a biotechnických prostředků českých výrobců do zahradnictví i domácností. Věnuje se managementu přírodních rezervací, testování vhodné techniky, dále entomologii, ochraně přírody (Asociace strážců přírody ČR), velmi významně se zabývá fotografii krajiny, flory, fauny , životního prostředí (25 autorských výstav), přednáší, publikuje v časopisech a dalších mediích, je spoluautorem několika obrazových publikací, v propagaci myšlenek ochrany přírody spolupracuje s televizními redakcemi.

Psotová Hedvika - hlavní projektant firmy Arvita P spol. s r.o

Hedvika Psotová se celoživotně zabývá problematikou využití, ochrany a tvorby krajiny a to nejprve jako zástupce investora při realizaci krajinotvorných opatření, od roku 1991 jako projektant krajinné tvorby. Absolvovala zahraniční stáže na UW Madison (1998) a EGE University (2000), je autorizovanou projektantkou ÚSES, držitelkou oprávnění k projektování pozemkových úprav a členkou výboru České společnosti krajinných inženýrů. V současnosti pracuje jako hlavní projektant firmy ARVITA P spol. s.r.o., kde se věnuje krajinným a pozemkovým úpravám, revitalizacím, rekultivacím, protipovodňovou ochranou a krajinnému rázu.

Rebrošová Kateřina

2002-2005: MZLU v Brně - studijní obor Lesnictví - Bc.
2004-2005: MZLU v Brně - studijní obor Krajinářství - nedokončeno
2005-2007: MZLU v Brně - studijní obor Lesní inženýrství - Ing.

2005/2006: Lipka (školské zařízení pro environmentální výchovu) - pedagog volného času
2007: Solitera, spol. s.r.o. (těžařská a lesní společnost) - lesní technik

Šimek Pavel - pedagog na MZLU v Brně, autorizovaný architekt

V roce 1985 ukončil studium na Vysoké škole zemědělské v Brně obor sadovnictví a krajinářství. Od roku 1982 nastoupil do Výzkumného a šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví, Průhonice (VÚKOZ) jako asistent, následně jako výzkumný pracovník při řešení státního výzkumného úkolu „Kompletizace systému ekologické stability území na Luhačovicku" ve funkci řešitel etapy. Od roku 1985 jako externí řešitel VÚKOZ výzkumné subetapy: „Technologie zakládání bylinných podrostových etáží ve vzrostlé zeleni" a současně jako odborný referent pro Lázně Luhačovice. Od ukončení studia aktivní jako projektant v oboru zahradní a krajinářská architektura, od roku 1993 autorizovaný architekt (Česká komora architektů). Od roku 1991 působím jako pedagog na ZF MZLU: v roce 2001 absolutorium Ph.D. , zahradní a krajinářská tvorba, 2003 habilitován jako docent (Assistant Profesor).

Ungerman Jaroslav - specializace: využití venkovské krajiny, zemědělská politika

Vzdělání:
1965 Ing. Obor meliorace, agronomická fakulta, Vysoká škola zemědělská v Brně,
1985 CSc. Ekonomická geografie, Geografický ústav ČSAV v Brně

Pobyty v zahraničí:
1991 Roční kurz ekologického poradenství v Institutu ECO-CONSEIL ve Štrasburku, Francie
1992 Pozvaný lektor na Geografický institut Univerzity v Tours, Francie - 2 měsíce
1994 Konference o zemědělství a ochraně přírody ve státech střední a východní Evropy, Maďarsko
1995 Pozvaný lektor na Geografický institut Univerzity v Tours, Francie - 1,5 měsíce
1995 Konference o agro-environmentální politice Evropské unie ve vztahu k transformaci zemědělství ve střední a východní Evropě, Polsko
1996 Seminář Evropského fóra pro pastevectví a ochranu přírody, Itálie

Profesionální pozice:
Od 1995 Vedoucí projektů pro venkov, Ekologický institut VERONICA Brno
1993 - 1995 Projektant, soukromý projekční ateliér Löw a spol. s.r.o. v Brně
1975 - 1983 Odborný a vědecký pracovník, Geografický ústav ČSAV v Brně
1972 - 1975 Odborný pracovník, Ústav biológie krajiny SAV v Bratislavě
1967 - 1972 Specialista pro biotechnické úpravy, Povodí Moravy Brno
1966 - 1967 Stavbyvedoucí melioračních staveb, Zemědělské stavby Brno, závod Znojmo

Činnost v nevládních ekologických organizacích: člen ČSOP, odpovědný za projekty venkova, zemědělství a vody v krajině, člen a mluvčí občanského sdružení Unie pro řeku Moravu (angažovanost v mezinárodní síti NGO - Dunajské environmentální fórum, ekologické aspekty realizace vodní cesty Dunaj-Odra-Labe, účast ve správních řízeních)

Vlašín Mojmír - expert Ekologického institutu Veronica

Mojmír Vlašín vystudoval přírodovědeckou fakultu, obor biologie, na Masarykově univerzitě v Brně. Dříve pracoval v Českém ústavu ochrany přírody ve funkci náměstka ředitele. Vyučoval externě ochranu životního prostředí na Ekonomické univerzitě ve Vídni. Krátce pracoval také v České televizi jako odborný redaktor. V současnosti pracuje v Ekologickém institutu Veronica v Brně jako ekolog a manažer projektů. Na FSS MU přednáší jako externista (seminář z ochrany biodiversity). Je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

Zohorna Jan - náměstek ředitele a vedoucí sekce informatiky AOPK ČR

Jan Zohorna absolvoval obor krajinné inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V letech 1997 - 2001 dále vystudoval obor stavební management na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V letech 1998 - 2001 pracoval jako GIS specialista ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy Praha - podílel se na vytváření návrhu ochranných pásem vodních zdrojů v prostředí GIS (ArcInfo) a zpracování dokumentace návrhu OPVZ VN. V roce 2001 byl jmenován do funkce vedoucí útvaru GIS - vedení ucelené databáze BPEJ a informatiky ve VÚMOP Praha - administrace UNIX (Sun Solaris) a ArcInfo, spolupráce s katastrálními úřady a pozemkovými úřady při zavádění kódu BPEJ do ISKN (Informační systém katastru nemovitostí). Od roku 2002 je ve funkci náměstka ředitele a vedoucího sekce informatiky AOPK ČR, která mj. zahrnuje celkovou koordinaci činností při tvorbě Informačního systému ochrany přírody a tvorbě.