Domů » O nás » Řešené projekty » Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - vzdělávací program

O projektu

Identifikace projektu

Název projektu: Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji – vzdělávací program
Datum zahájení projektu: 1.1. 2007
Datum ukončení projektu: 30.6. 2008
Doba trvání projektu: 18 měsíců

Identifikace operačního programu a výzvy

Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
Název priority:
 Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání v oblasti ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji a vytvořit tak ucelený specializovaný odborný kurz zaměřený jednak na obecnou problematiku tohoto oboru a především pak na trendy a aktuální postupy v něm užívané.

Stručný obsah projektu

Vzdělávací program je navržen v 7 blocích po 2 dnech, je zaměřen na seznámení posluchačů s následujícími okruhy tématu:

 • legislativa životního prostredí (ŽP)
 • mezinárodní úmluvy
 • vývoj a stav ŽP v České republice a Zlínském kraji
 • informační systémy v oblasti ŽP
 • obecná, druhová a územní ochrana ŽP
 • Natura 2000
 • krajinné a územní plánování
 • krajinná ekologie
 • krajinný ráz
 • protipovodnová ochrana, protierozní ochrana
 • zapojení veřejnosti do ochrany přírody a krajiny ad.

Navržený vzdělávací program bude odpovídat na potřebu kvalifikace a způsobilosti pracovníků veřejné správy a neziskových organizací, zároveň bude posluchače seznamovat s moderními trendy v jednotlivých oborech. Pilotní kurz bude probíhat v Centru Veronica v Hostětíně (součást ZO ČSOP Veronica). Centrum se nachází v přírodně cenném prostředí CHKO Bílé Karpaty, čehož je, spolu s modelovými projekty, využíváno při pořádání terénních exkurzí. Teoretické znalosti, nabyté v kurzu, tak budou prohloubeny praktickými cvičeními a exkurzemi za asistence odborných lektorů.

Cílové skupiny

Cílové skupiny jsou definovány tak, aby sloužily jako multiplikátor výstupu projektu. Odborný kurz vyškolí odborníky úřadů státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, zástupce obcí a jejich svazků. Absolventi kurzu budou přenášet získané odborné znalosti a dovednosti do praxe.