Domů » O nás » Řešené projekty » Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - vzdělávací program

Řešitelský tým

Koordinátoři:

Ing. Jana Tesařová
Ing. Radim Vítek
Bc. Alena Gbelcová

Složení řešitelského týmu:

Ing. Eliška Hoferková 
Ing. Vladimír Láznička, PhD. 
Ing. Hedvika Psotová 
RNDr. Mojmír Vlašín
Ing. Zita Zapadlová

Externí spolupracovníci řešitelského týmu:

Jana Jerglová - průzkum vzdělávacích potřeb

 

 

Ing. Jana Tesařová

ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel. 572 630 670
e-mail: jana.tesarova@veronica.cz
hostetin.veronica.cz

Jana Tesařová vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie, a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor Humanitní environmentalistika. Během studií se podílela na aktivitách Hnutí DUHA a Nesehnutí. V letech 2003-2005 pracovala jako grantová koordinátorka v Nadaci Partnerství, od roku 2005 je zaměstnána v ZO ČSOP Veronica jako organizační ředitelka Centra Veronica Hostětín.

Ing. Radim Vítek

ZO ČSOP Veronica | Ekologický institut Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel. 542 422 757
e-mail: radim.vitek@veronica.cz
www.veronica.cz

Radim Vítek vystudoval v roce 2005 MZLU v Brně obor agroekologie. Absolvoval povinnou školní praxi ve firmě Löw a spol. s.r.o., se kterou posléze spolupracoval jako externí zaměstnanec. Nyní studuje Humanitní environmentalistiku na MU v Brně a současně pracuje jako projektový asistent v Ekologickém institutu Veronica, kde se věnuje krajinnému a kolaborativnímu plánování.

RNDr. Mojmír Vlašín

ZO ČSOP Veronica | Ekologický institut Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
specializace: ochrana přírody a krajiny, Natura 2000, péče o handicapované živočichy
e-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz
tel. 542 422 757
www.veronica.cz

Mojmír Vlašín vystudoval přírodovědeckou fakultu, obor biologie, na Masarykově univerzitě v Brně. Dříve pracoval v Českém ústavu ochrany přírody ve funkci náměstka ředitele. Vyučoval externě ochranu životního prostředí na Ekonomické univerzitě ve Vídni. Krátce pracoval také v České televizi jako odborný redaktor. V současnosti pracuje v Ekologickém institutu Veronica v Brně jako ekolog a manažer projektů. Na FSS MU přednáší jako externista (seminář z ochrany biodiversity). Je soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Valtická 337, 691 44 Lednice
specializace: ochrana přírody a krajiny, ekologie, EIA
e-mail: laznicka@node.mendelu.cz
tel. 519 367 270
www.mendelu.cz

Po ukončení vysokoškolského studia se specializací ochrana a tvorba krajiny na AF VŠZ Brno v roce 1977 nastoupil na správě CHKO Žďárské vrchy a následně přešel na brněnské oddělení obecné ochrany přírody, tehdejšího KSSPPOP v Brně. Od roku 1977 do roku 1995 pracoval na úkolech vyplývajících z pracovní náplně odborného pracovníka ochrany přírody a krajiny. Od konce roku 1994 se ve funkci předsedy Regionálního poradního sboru pro povodí řeky Moravy podílel na zajišťování Programu revitalizace říčních systémů. Od 1.9.1995 pracuje na MZLU v Brně, v současné době se na Zahradnické fakultě v Lednici zabývá problematikou ekologie.

Ing. Hedvika Psotová

Arvita P spol. s r.o. – projekční a poradenská kancelář
Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
specializace: využití, ochrana a tvorba krajiny
e-mail: arvita@arvita.cz
tel. 577 938 161
www.arvita.cz

Hedvika Psotová se celoživotně zabývá problematikou využití, ochrany a tvorby krajiny a to nejprve jako zástupce investora při realizaci krajinotvorných opatření, od roku 1991 jako projektant krajinné tvorby. Absolvovala zahraniční stáže na UW Madison (1998) a EGE University (2000), je autorizovanou projektantkou ÚSES, držitelkou oprávnění k projektování pozemkových úprav a členkou výboru České společnosti krajinných inženýrů. V současnosti pracuje jako hlavní projektant firmy ARVITA P spol. s.r.o., kde se věnuje krajinným a pozemkovým úpravám, revitalizacím, rekultivacím, protipovodňovou ochranou a krajinnému rázu.

Ing. Eliška Hoferková

Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Zlín
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
specializace: krajinotvorné a agroenvironmentální programy
e-mail: eliska.hoferkova@nature.cz
tel. 576 011 464
www.zlin.ochranaprirody.cz

Eliška Hoferková absolvovala v roce 1993 Vysokou školu zemědělskou v Brně. V letech 1997-2002 působila na Správě CHKO Bílé Karpaty jako garant krajinotvorných programů a současně se aktivně podílela na koordinaci projektu pozemkového spolku (ČSOP). V letech 2000-2002 pracovala jako externí inspektorka ekologického zemědělství. Od roku 2006 působí v AOPK ČR jako referent krajinotvorných a agroenvironmentálních programů.