Domů » O nás » Řešené projekty

Od zranitelnosti k resilienci

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kompetence cílových skupin, kterými jsou veřejná správa ve venkovských regionech i tamní školy a veřejnost, v plánování a prioritizaci adaptačních a mitigačních opatření a posílení resilience. Využívá se přitom inovativní metodika participativního hodnocení zranitelnosti vůči hrozbám plynoucím z klimatické změny. K naplnění cílů napomůže motivační kampaň a konkrétní interaktivní vzdělávání cílových skupin.

Plánované aktivity

Aktivita 1. Komunikace, budování kapacit, motivace

Cílem této aktivity je dosažení stavu, ve kterém budou cílová skupina - veřejná správa dostatečně informováni o probíhající klimatické změně a jejích potenciálních důsledcích, seznámí se s konceptem resilience a také  s metodikou participativního zpracování analýzy zranitelnosti území. V aktivitě bude také posíleno lektorské zázemí, aby bylo možno individuálně pracovat s jednotlivými mikroregiony  . Celá aktivita 1 bude završena motivační kampaní zaměřenou na povzbuzení veřejné správy  zabývat se podobně jako desetitisíce komunit po celém světě ochranou klimatu - Hodinou Země.

Aktivita 1 bude zahrnovat:

  • Semináře pro Národní síť zdravých měst a  vybrané mikroregiony prezentující aktuální poznatky o klimatické změně a metodiku analýzy zranitelnosti - KOMUNIKACE
  • Školení lektorů, kteří obce a mikroregiony provedou analýzou zranitelnosti - BUDOVÁNÍ KAPACIT
  • Kampaň Hodina země jako motivační nástroj (www.hodinazeme.cz) - MOTIVACE

Aktivita 2. Analýza zranitelnosti 

Aktivita je klíčová pro dosažení cíle projektu, kterým je zvýšení kompetence cílové skupiny -  veřejné správy ve venkovských regionech - v tématu adaptace a mitigace klimatické změny, v problematice zvládání dopadů, adaptace, mitigace a zvýšení resilience. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zpracování analýzy zranitelnosti vůči identifikovaným hrozbám a  jejich prioritizace jako nástroj pro plánování adaptačních a mitigačních opatření. Zpracování probíhá s účastí klíčových stakeholderů a je doprovázeno  žádoucí debatou o problematice klimatické změny a jejích dopadů.

Aktivita 2 bude zahrnovat:

  • 5 x provedení analýzy zranitelnosti mikroregionů 
  • 10 x metodickou konzultaci pro analýzu zranitelnosti v obcích 

Aktivita 3. Vzdělávání

Aktivita 3. bude  zahrnovat:

  • Soutěž CO2 liga (www.CO2liga.cz) pro školy za účelem připravit mladou generaci na její zapojení do dění v komunitě a v regionu s cílem posílit její schopnost vyrovnávat se v budoucnu s klimatickou změnou
  • 3 víkendové workshopy a letní školu pro širokou veřejnost s cílem posílit povědomí a o mitigačních a adaptačních opatřeních realizovatelných na místní úrovni tak, aby se snadněji a bez obav a předsudků přistupovala k realizaci těchto opatření, aby se ztotožnila s potřebou převzetí zodpovědnosti za rozvoj  komunity a posílení její resilience. 

................

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.sfzp.cz, www.mzp.cz