Domů » O nás » Řešené projekty

Přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj příhraniční oblasti

Venkovský prostor na česko-slovenském pomezí se podobně jako další regiony obou sousedních zemí potýká s neefektivním využitím energie a jejími zastaralými zdroji. Proto se obce z obou stran česko-slovenské hranice rozhodly vzájemně sdílet zkušeností při řešení problematiky energetického zásobování. Ke společnému projektu se sešly Obec Pitín a Obec Hostětín z české strany a Obec Šajdíkovské Humence ze Slovenska, dále se přidalo občanské sdružení ZO ČSOP Veronica, jež se dlouhodobě otázkami energetiky zabývá.

Hlavním cílem projektu „Přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj příhraniční oblasti“ bylo snížit energetickou náročnost zařízení, podpořit rozvoj výroby "zelené energie" a nových technologií využívající potenciál slunce, zlepšení stavu ovzduší a krajiny.

Mezi specifické cíle projektu náleželo: Podpora ohřevu teplé užitkové vody pomocí instalace obnovitelných zdrojů energie - sluneční energie, modernizace zdroje tepla a topné soustavy, rekuperace, zateplení budovy mateřské školy s využitím přírodních materiálů - slámy. Cílem projektu byla osvěta a výchovná činnost studentů škol na obou stranách hranice k uvědomělému chování při nakládání s energií a rozšíření výuky o praktické zkušenosti s využitím obnovitelných zdrojů energie a přírodních materiálů; dále také praktická ukázka efektivního hospodaření s energií občanům dotčených obcí.

Partneři projektu a jimi řešené problémy:

Obecní úřad Pitín (vedoucí partner projektu) 

Pitín se nachází na západních svazích Bílých Karpat, na moravsko-slovenském pomezí v údolí, kde pramení řeka Olšava. Leží ve Zlínském kraji, spadá pod správní obvod Uherský Brod a je součástí mikroregionu Bojkovsko. Má 933 obyvatel, nachází se v oblasti s nízkou hustotou osídlení, potýká se s nedostatkem pracovních příležitostí.

V posledních letech se potýkal rovněž s problémem zajištění vytápění pro místní mateřskou školu, dosavadní zdroj již dosluhoval a byla nutná jeho modernizace, ovšem s ohledem na snížení provozních nákladů a udržení ceny tepla.

V rámci projektu došlo k ukázkové realizaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů a přírodních materiálů – obecní mateřská škola byla zateplena slámou, dle standardů pasivních budov. Zároveň byl rozšířen solární předehřev teplé vody (stávající solární systém vyrobený svépomocí v 90-tých letech již dosluhoval), instalována rekuperace pro zajištění větrání kuchyně a došlo k výměně dosavadních plynových a elektrických spotřebičů, jež byly technicky zastaralé a energeticky vysoce náročné.

Obec Šajdíkove Humence, Slovensko (hlavní přeshraniční partner)

Šajdíkove Humence s 1131 obyvateli leží v okrese Senica v Trnavském kraji, jsou součástí Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti. Obec má problémy s rostoucími náklady za energie u provozovaných vlastních objektů. Proto se rozhodla řešit situaci navázáním kontaktů s přeshraničním partnerem, protože v obci, ani v jejím okolí nejsou zkušenosti s využitím jakékoli technologie využití obnovitelných zdrojů energie. Obec Šajdíkove Humence měla zájem získávat zkušenosti s možností využití obnovitelných zdrojů energie na obecním majetku, proto na základní škole v rámci projektu instalovala první solární systém v obci o ploše 6 m2, který slouží jak výchovně, tak plní roli snížení emisí CO2 a jiných látek i nákladů za energie.

Obec Hostětín (partner 1) 

Obec Hostětín s 240 obyvateli čelila podobným problémům jako obě výše uvedené obce. Řešila stavební rekonstrukci budovy Obecního úřadu, včetně rozšíření jeho využití o místní knihovnu. Kvalitní zateplení této budovy přispělo ke snížení spotřeby energie a rovněž k demonstrování nízkoenergetického provozování veřejných budov. Obec se tak posunuje dále na cestě k energetické soběstačnosti - viz představení modelových ekologických projektů níže.

ZO ČSOP Veronica – Centrum Veronica Hostětín (partner 2) 

Nezisková organizace ZO ČSOP Veronica Brno, která má svou pobočku a školící středisko „Centrum Veronica Hostětín“ přímo v Hostětíně, v rámci projektu rovněž řešila využití solárního ohřevu TUV. I zde se uskutečnila pilotní instalace v rámci daného regionu – sluneční kolektor byl navržen jako vertikální, s umístěním na čelní fasádě seminárního střediska.

V obci Hostětín tak byl doplněn komplex modelových ekologických projektů, na jejichž realizaci se již přes desítku let podílí obec, nezisková organizace a další partneři. (Dosud byla v Hostětíně vybudována výtopna na biomasu, šetrné veřejné osvětlení, solární panely na výrobu elektřiny i pro ohřev teplé užitkové vody - svépomocné i průmyslové, kořenová čistírna odpadních vod, moštárna s ekologickou produkcí a modelový pasivní dům, v němž sídlí seminární Centrum Veronica Hostětín.)

Výsledky modelových projektů jsou pravidelně monitorovány a šířeny - vzdělávacími a osvětovými programy Centra Veronica Hostětín projde kolem 5000 lidí ročně. Sledování energetických přínosů a předvádění instalovaného fasádního solárního systému veřejnosti tak přispěje k šíření povědomí o výrobě teplé vody pomocí sluneční energie široké veřejnosti.

Propagace přírodních materiálů a obnovitelných zdrojů

Významnou aktivitou projektu byla vzájemná výměna zkušeností s uplatněním úspor energie, přírodních materiálů a obnovitelných zdrojů v praxi a dále propagace energeticky efektivních a nefosilních řešení mezi obyvateli pohraničního regionu. Informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách, v rámci projektu byly vydány informační materiály a výukové pomůcky, šířené partnery projektu v obcích, školách, podnicích a dalších institucích.

Fotografie z realizace projektu (workshop izolování slámou, instalace fasádního solárního kolektoru, propagační seminář - Mezinárodní den pasivních domů)

Informační leták

Realizace projektu: 2008-2009

Celkový rozpočet projektu: 262 359 EUR

Projekt Přírodní materiály a obnovitelné zdroje pro rozvoj příhraniční oblasti byl spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.