Domů » O nás » Řešené projekty

Přírodní zahrady pro Bílé/Biele Karpaty

Projekt Přírodní zahrady pro Bílé/Biele Karpaty je realizován v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu příhraniční spolupráce ČR – Slovensko a navazuje na již ukončený projekt Přírodní zahrady bez hranic – Nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah, realizovaný v letech 2009-2012 v rámci Programu příhraniční spolupráce ČR – Rakousko, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizátor: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, ČR

Partner projektu: Centrum environmentálních aktivít, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, SR

Doba trvání projektu: 11/2012 – 10/2013

Finanční příspěvek z ERDF: 11 811,60 EUR

Hlavní cíl projektu:

Podpořit trvale udržitelnou péči o zahrady, která respektuje procesy a podporuje biodiverzitu, a to mezi veřejností, zahradními architekty i pracovníky pečujícími o veřejnou zeleň. Navrátit do krajiny tradiční způsoby hospodaření a pomoci tak ochraně a údržbě krajiny. Pomocí příkladů dobré praxe šířit v regionu Bílých/Bielych Karpat myšlenku zahradničení bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny, jež mají negativní vliv na životní prostředí.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

 • Bylo vyškoleno 5 odborných expertních poradců (3 z ČR – Ing. Marie Křiváková, Mgr. Karla Vincenecová a Ing. Kateřina Pařízková a 2 ze SR – Ing. Alena Pohorencová a Ing. Marianna Rúžičková Holušová), kteří po absolvování teoretické i praktické části, přezkoušení a náslechů poradenství v terénu získali oprávnění k poskytování poradenských služeb a udílení plakety Přírodní zahrada.
 • Byly uspořádány 3 semináře o přírodních zahradách - 11.3.2013 ve Zlíně, 11.5.2013 v Trenčíně a ve dnech 11.-12.6.2013 v Centru Veronica Hostětín (fotogalerie). Semináře byly určeny pro širokou veřejnost zajímající se o přírodě blízké hospodaření, zástupce zahradnických firem a zahrádkářských svazů, zástupce škol a obcí. Semináře ve Zlíně a Trenčíně byly jednodenní v rozsahu 8 hodin a jejich náplní byly tématické bloky (živočichové na zahradě, ekologické pěstování zeleniny, kompostování, ovocnářství, prevence škůdců a chorob bez chemie apod. viz programy k seminářům). Seminář v Trenčíně byl obohacen i o krátkou exkurzi do přírodní zahrady Kubra Aleny Pohorencové a přírodní zahrady občanského sdružení Pengaea v Nové Bošáci. Pro velký zájem účastníků o praktické ukázky a další prohloubení znalostí o přírodním hospodaření jsme uspořádali v Centru Veronica Hostětín dvoudenní seminář v rozsahu 16 hodin obohacený o praktické workshopy v přírodní zahradě Centra Veronica. Účastníci si vyzkoušeli stavbu bylinkové spirály, zahradního jezírka, sluneční pasti, osázení sluneční pasti a bylinkové spirály, výrobu biodiverzitních prvků (ptačí budky, domeček pro hmyz), ochutnali pomazánky, saláty a výluhy z plevelů a bylin, naučili se používat jíchu a správně zakládat kompost. Seminářů se zúčastnilo celkem 82 účastníků.
 • Byly uspořádány 2 exkurze pro širokou veřejnost, zástupce škol a obcí, svazu zahrádkářů a zahradních firem do Přírodních zahrad a Ukázkových přírodních zahrad Jihomoravského kraje. První exkurze proběhla dne 12.5.2013 do školní přírodní zahrady ZŠ Rousínov, školní přírodní zahrady ZŠ Waldorf Brno, ukázkové přírodní zahrady Jezírko Brno a přírodních zahrad manželů Vlašínových Brno-Ořešín (fotogalerie). Druhá exkurze proběhla do Ukázkové bylinkové zahrady Valtice. Odtud jsme pak pokračovali do Ukázkové přírodní zahrady v rakouském Tullnu v režii účastníků (fotogalerie). Exkurze sloužily jako příklady dobré praxe a motivace zájemců o přírodní zahradničení ve Zlínském a Trenčínském kraji. Seznámili se zde s různými typy přírodních zahrad (soukromé, školní, ukázkové určené pro turisty, místní obyvatele, výuku) a zároveň se díky odborných výkladů lektorů dozvěděli v terénu o jednotlivých prvcích přírodních zahrad, způsobu obhospodařování a využití Ukázkových přírodních zahrad pro veřejnost a šíření myšlenky přírodě blízkého zahradničení. Na obě exkurze se vyjíždělo z Trenčína s dalšími zastávkami určenými pro nástup po cestě, tak aby se umožnila účast zájemcům z různých částí Zlínského a Trenčínského kraje. Exkurzí se zúčastnilo dohromady 71 účastníků.

 • Byl vytvořen propagační materiál s informacemi o projektu a kritérii přírodních zahrad v nákladu 4000 ks (2000 v českém a 2000 ve slovenském jazyce). Tento propagační materiál byl součástí šíření myšlenky přírodě blízkého zahradničení během projektu. Byl distribuován zahradníkům regionů, školám a veřejným institucím, infocentrům v regionu. Byl k dispozici návštěvníkům obou partnerských organizací a ukázkových přírodních zahrad ve Zlínském a Trenčínském kraji. Tento propagační materiál byl zároveň v elektronické podobě umístěn na www stránkách obou partnerských organizací http://www.veronica.cz a http://www.cea.sk.
 • Po celou dobu projektu bylo poskytováno odborné poradenství . Individuální konzultace a poradenství probíhali v rámci ekologické poradny ZO ČSOP  Veronica, seminářů i exkurzí pořádaných v rámci projektu, ale i během dalších akcí pořádaných ZO ČSOP Veronica a Centra environmentálnych aktivít Trenčín.
 • Během projektu se nám nashromáždilo 27 přihlášek zájemců o certifikaci přírodní zahrady. U všech těchto zájemců bylo poskytnuto terénní poradenství a posouzeno splnění podmínek a vhodnost zahrady k certifikaci.
 • V rámci projektu bylo certifikováno 25 přírodních zahrad ze Zlínském kraji, z toho 3 školní přírodní zahrady, 1 městský park, 1 profesionální zahradnictví a 1 Ukázková přírodní zahrada Centra Veronica Hostětín. Tyto přírodní zahrady byly zavedeny do elektronické ekomapy ZO ČSOP Veronica http://www.veronica.cz/ekomapa.

 • V Trenčínském kraji byly vytypovány zahrady splňující kritéria přírodních zahrad, které budou certifikovány po získání oprávnění certifikovat přírodní zahrady na Slovensku od Spolkové země Dolní Rakousko.

ZO ČSOP Veronica mimo projekt uskutečnila:

 • Ing. Marie Křiváková se stala koordinátorkou a garantkou kampaně Přírodní zahrady o.s. Líska (občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve zlínském kraji, v rámci které jsme koordinovali osvětové akce pořádané ve Zlínském kraji)
 • Poradenství při semináři Ing. Heleny Vlašínové, PhD. ve Slavičíně na téma Využití plevelů a bylin v kuchyni dne 3.5.2013

 • Uspořádali jsme soutěž pro školy Zlínského kraje s tématikou Přírodních zahrad
 • Při příležitosti otevření Ukázkové přírodní zahrady Centra Veronica Hostětín jsme uspořádali Zahradní slavnost, jejíž součástí  byly komentované exkurze naší ukázkovou přírodní zahradou, stezka pro děti s tématem přírodního zahradničení, výroba biodiverzitních prvků a ochutnávka pomazánek, jídel a nápojů z bylinek a plevelů – této akce se zúčasnilo asi 250 návštěvníků (fotogalerie).

 • Uspořádali jsme jarní dobrovolnický víkend s praktickými prácemi v přírodní zahradě Centra Veronica ve dnech 9.-10.6.2013 (fotogalerie).
 • Přírodnímu zahradničení jsme věnovali 2 dny Letní školy ochrany krajiny pořádané ve dnech 11.-18.9.2013 (fotogalerie).
 • Během Jablečné slavnosti dne 29.9.2013 jsme uspořádali slavností předávání plaket Přírodní zahrada, uspořádali výstavu fotografií přírodních zahrad ve Zlínském kraji a uskutečnili 3 komentované exkurze po ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica (fotogalerie).

 • Ing. Marie Křiváková byla členkou poroty Ekologické olympiády ve Zlínském kraji věnované Přírodním zahradám
 • Byla veřejnosti zpřístupněna Ukázková přírodní zahrada Centra Veronica, která je opatřena informačními panely o přírodě blízkém hospodaření a biodiverzitních prvích na zahradě.

                                 

                                                           FOND  MIKROPROJEKTŮ