Domů » O nás » Řešené projekty

Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost

Termín realizace projektu: 1.8.2014 - 30.4.2016

Projekt reaguje na nízkou informovanost o klimatické změně v ČR a představuje pojem a koncept resilience - schopnosti vypořádat se s důsledky klimatické změny prostřednictvím jejího zmírňování (mitigace) a adaptací na dopady. Na národní úrovni zahajuje celospolečenskou debatu mezi experty, akademiky a odbornou veřejností. Na regionální úrovni pracuje s místními akčními skupinami a jejich strategickými plány. Na úrovni jednotlivce představuje veřejnosti téma vzdělávacími akcemi, workshopy a exkurzemi a soutěží pro školy. Jedním z pilířů je sdílení zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe.

Hlavní cíl projektu:

Zvýšit informovanost české společnosti o klimatické změně a resilienci, tj. schopnosti vypořádat se s dopady klimatické změny prostřednictvím zmírnění dopadů (mitigace) a adaptací na ně. Přispět k formování odpovědného postoje veřejnosti k ochraně klimatu a životního prostředí.

Konkrétní cíle:
1) Představit a rozšířit v české společnosti koncept resilience v souvislosti s klimatickou změnou; iniciovat debatu mezi experty, akademiky a odbornou veřejností a závěry zprostředkovat pomocí médií veřejnosti. (Aktivita 1 - národní úroveň)
2) Informovat na regionální úrovni (zastoupené místními akčními skupinami- MAS) o důsledcích klimatické změny na regiony a iniciovat zařazení tématu resilience do strategických plánů MAS (Aktivita 2 - regionální úroveň)
3) Ukázat veřejnosti možnosti, jak mohou přispět ke zmírnění a připravit se na dopady klimatické změny v oblastech, které se dotýkají každodenního života.Cílem je sdílení zkušeností, ukázka příkladů dobré praxe, motivace k osobnímu jednání (Aktivita 3 - úroveň jednotlivce).
4) Představit žákům a studentům souvislosti klimatické změny a jejich každodenního života, formou soutěže je motivovat k předávání poznatků dalším osobám (Aktivita 4 - úroveň jednotlivce).

Aktivity projektu:

Aktivita 1: CELOSPOLEČENSKÁ DEBATA O RESILIENCI

Koncept resilience v souvislosti se změnami klimatu je v České republice doposud spíše neznámý - veřejnosti, obcím, i leckteré odborné veřejnosti, médiím. Cílem aktivity je nastartovat celospolečenskou debatu na různých úrovních, iniciovat dialog mezi experty různých oborů, zprostředkovat přenos zkušeností z vědecké sféry k odborné a zainteresované veřejnosti, diskutovat navzájem a hledat možná řešení. K tématu chceme přilákat vysoké školy, shromáždit příklady dobré praxe, přinést informace i ze zahraničí a spolupracovat s médii. Úvodním krokem v této aktivitě je shromáždění relevantních dat, výsledků výzkumů v evropském měřítku i hledání vhodných příkladů dobré praxe v měřítku jednotlivce, obce, regionu, což se stane východiskem pro další akademickou a mezioborovou debatu a činnost.
Soubor dílčích aktivit míří na cílovou skupinu Vysoké školy a Odborná veřejnost, Místní akční skupiny, doplněno o cílovou skupinu Média. Žadatel (ZO ČSOP Veronica) má nadstandardní vztahy s mnohými univerzitami, účastní se na společných projektech, má zkušenosti z organizování akademických i odborných debat. Aktivita má 4 dílčí aktivity:
Dílčí aktivita 1.1: ODBORNÁ REŠERŠE: UPLATŇOVÁNÍ KONCEPTU RESILIENCE JAKO ZPŮSOBU SPOLEČENSKÉ REAKCE NA DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÉM KONTEXTU
Dílčí aktivita 1.2: SPOLUPRÁCE NA AKADEMICKÉ ÚROVNI
Dílčí aktivita 1.3: OPEN SPACE (VÍCEDENNÍ SETKÁNÍ S TECHNIKOU OTEVŘENÝ PROSTOR) NA TÉMA: RESILIENCE A/NEBO EFEKTIVITA?
Dílčí aktivita 1.4: PRÁCE S MÉDII

Aktivita 2: OBCE, VEŘEJNÁ SPRÁVA - ADAPTACE, UDRŽITELNOST, ODOLNOST

Reakce veřejné správy, zejména samospráv, na výzvy a hrozby spojené s klimatickou změnou jsou u nás doposud zcela nedostatečné dokonce i na úrovni slov, o činech nemluvě - ve srovnání se zeměmi západní Evropy - Německa, Skandinávie, Velké Británie a dalšími. Obcí směřujících například k energetické soběstačnosti nepřibývá, zůstávají jen pionýři - např. Kněžice, Hostětín. Není ani jisté, zda mnohé počiny nejsou spíše motivovány snahou využít nabídku dotací než uvědoměním potřebnosti takového vývoje. V souvislosti s extrémními jevy typu bleskových povodní, nabývá občas debata na intenzitě, brzy ale opadá a zůstává jen volání po centrálních řešeních, vylepšení záchranného systému, posílení sice potřebných, ale v zásadě pasivních řešení - vodní nádrže apod. Až na výjimky chybí ve strategických plánech obcí a mikroregionů téma mitigace a adaptace na klimatickou změnu a téma posílení odolnosti vůči předpokládaným dopadům klimatické změny. Přetrvává dojem, že taková opatření a ochrana musí přicházet shora. V horších případech o těchto dopadech obce vůbec nic netuší a nejsou vůbec informované.
Se spolupracujícím subjektem, Národní sítí místních akčních skupin (MAS), připravíme 3 semináře pro nejaktivnější členy. Na nich členy MAS seznámíme s aktuálními poznatky o klimatické změně, jejich dopadech, o možnostech mitigace a adaptace, s pozorností na opatření, která lze realizovat v obcích (tedy nikoli na opatření v krajině, v zemědělské praxi apod.). A to prostřednictvím předních českých odborníků na téma klimatické změny i prevence krizí a katastrof a expertů z nevládních organizací.

Aktivita 3: ŠKOLA OCHRANY KLIMATU (ŠOK)

Aktivitou se bude prolínat 6 základních témat, která žadatel identifikoval po konzultacích s odborníky na klimatickou změnu. Zájem o ně byl zjištěn na základě Analýzy vnějšího prostředí.
1. téma Klimatická změna a my: co můžeme očekávat, jak se připravit a spoléhat na sebe - jako jednotlivec, jako obec. Soběstačnost a odolnost proti následkům klimatických změn
2. téma (S)potřeba energie a změna klimatu: energetická soběstačnost obcí a domácností, nízkouhlíková řešení, energetická efektivita, praktické příklady.
3. téma Klimatická změna a bydlení: jak přizpůsobit své domy klimatické změně? Jak šetřit energii, jak dům zateplit? Jak být připraven na vlny veder? Ekologické stavění, využití obnovitelných a přírodních materiálů a postupů, opravy starých domů na pasivní standard, svépomocné stavění a praktické příklady.
4. téma: Produkce potravin a potravinová bezpečnost v měnícím se klimatu: přírodní zahrady, komunitní zahrady, potravinová soběstačnost, ochrana půdy a zemědělství, komunitou podporované zemědělství, alternativní systémy a praktické příklady. Jak na sucha.
5. téma: Klimatická změna a voda: hospodaření s vodou, využívání dešťové vody, zadržování vody v krajině, úspory vody, bezpečnost zásobování vodou, kompostovací toalety. Odolnost proti krizovým situacím a praktické příklady.
6. téma: Klimatická změna a ekonomika - toky peněz v regionu, podpora místní ekonomiky, alternativní ekonomiky a praktické příklady.

V rámci této aktivity zrealizujeme celý komplex dílčích aktivit:
3.1: CYKLUS ŠESTI BESED VEŘEJNOSTI S ODBORNÍKY
3.2: CYKLUS 4 VÍKENDOVÝCH WORKSHOPŮ na téma adaptace na změnu klimatu.
3.3: LETNÍ ŠKOLA (týdenní letní vzdělávací a praktická akce, bude zahrnovat výše zmíněná témata).
3.4: EXKURZE PO PŘÍKLADECH DOBRÉ PRAXE
3.5: EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ - průběžné a systematické ekologické poradenství ve výše zmíněných tématech.
3.6: VIDEODOKUMENTACE - z besed a seminářů.
3.7: EKOMAPA - unikátní webová aplikace, kterou provozujeme na stránkách www.veronica.cz/ekomapa.

Aktivita 4: KLIMATICKÁ SOUTĚŽ “CO2 LIGA” PRO ŠKOLY

Celoroční školní projekt se soutěžním prvkem - klimatickou soutěž C02 liga pro 2. stupně ZŠ a pro střední školy. 
Cílem soutěže CO2 liga je zapojit základní a střední školy, obce, podniky, rodiny a veřejnost do aktivní ochrany klimatu. Bude se jednat o dlouhodobý projekt v rozsahu téměř 1 roku, který bude zahrnovat sérii poměrně rozsáhlých úkolů. Kvalita plnění úkolů bude hodnocena a týmy mezi sebou budou soutěžit. Na úvod budou soutěžní týmy proškoleny při celodenním školení (to bude zahrnovat teoretické poznatky, praktické ukázky, interaktivní program, na který budou navazovat při dalších úkolech ve svých školách a obcích). Následně budou sbírat informace o globální změně klimatu a o možnosti adaptace na ni, budou připravovat osvětovou kampaň pro své spolužáky a pro veřejnost, zapojí školu, rodiče, obec, média. Budou se zaměřovat na obecné informace, ale i hledání kladných a záporných příkladů ze svého okolí a návrhy na změnu. Soutěž zahrne i přímé praktické aktivity na ochranu klimatu (jako jeden ze soutěžních úkolů). Při sestavování soutěžního zadání bude žadatel klást důraz na co největší využití multiplikačního a mediálního potenciálu. Soutěž se bude opírat o formu projektové výuky, úkoly budou připraveny dle metodiky kritického myšlení a obsahovat i prvky mediální výchovy. Soutěž má celokrajský záběr (Zlínský kraj).

Kontakty:

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz