Domů » O nás » Řešené projekty

Starší nebo s hendikepem...příroda je naším světem

Hlavní cíl:

Rozšířit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu k cílovým skupinám zrakově postižených a seniorů.

Dílčí cíle a aktivity:

 • Navázat a prohloubit spolupráci s vybranými NNO, krajskými a příspěvkovými organizacemi působícími ve zdravotní a sociální oblasti 
 • Připravit metodiku pro jednodenní a pobytové environmentální programy pro zrakově postižené a pro seniory - zahrne vytvoření a pilotní ověření 4 jednodenních a 2 dlouhodobých programů. 
  Prvním tématem programů je Přírodní zahrada. V rámci tohoto programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše bude formou praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, s využitím zážitkových aktivit pro rozvoj vnímání přírody. Nebude to tedy teoretický výklad, ale soubor praktických a prožitkových činností.
  Druhým tématem bude Ekologická domácnost. V rámci tohoto programu se účastníci dozví o možnostech úspor energií v domácnostech, hospodaření s vodou, využití dešťové vody a ekologicky šetrném úklidu. Bude představena řada praktických příkladů a možností, které mohou jednoduše následovat a uplatňovat je ve svém každodenním životě. 
 • Realizovat pilotní specializované programy EVVO 
 • Vyškolit pracovníky vybraných sociálně zaměřených organizací v základech environmentální výchovy a zprostředkovat jim příklady dobré praxe - vícedenní školení pro pracovníky organizací, které poskytují služby seniorům a lidem se zdravotním omezením. Cílem školení bude přiblížit důležitost EVVO a její přínosy, motivovat je a ukázat praktické příklady toho, co mohou pracovníci se svými klienty dělat. Pracovníci vybraných organizací budou školeni také v oblasti úspory energie, vody, odpadů aj. - aby mohli tyto poznatky předat klientům a snižovat tak dopad každodenní činnosti na životní prostředí.

Cílové skupiny:

 • zrakově postižení (slabozrací a nevidomí)
 • senioři 
 • organizace pracující se zrakově postiženými a jejich sociální pracovníci.
 • organizace pracující se seniory a jejich pracovníci

 ...........

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.