Domů » O nás » Řešené projekty

Svět (okolo) doupného stromu

Hlavní cíl: Hlavním cílem je využití fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity

Dílčí cíle:

  • Vytvořit celoroční terénní vzdělávací program pro školy, který umožní naplnění hlavního cíle.
  • Umožnit žákům přímý kontakt s přírodou. Vlastním prožitkem, hrou a tvorbou rozvíjet emocionální a volně aktivní složku osobnosti žáků a přispět tím k jejich hlubšímu vztahu k přírodě.
  • Zprostředkovat žákům vědomosti o lese jako celku, i jednotlivých složkách (na příkladech krajiny Bílých Karpat). Vzdělávat konkrétně na příkladech v terénu v okolí jejich školy a v přirozených ekosystémech.
  • Vzbudit zájem o podporu biodiverzity a ochrany lesů a uskutečnit praktické kroky k této ochraně.
  • Na konkrétních příkladech představit trvale udržitelné hospodaření v lese jako model odpovědného využívání zdrojů, poznat funkce lesa ve vzájemných souvislostech, přiblížit cílovým skupinám práci lesníků a zprostředkovat spolupráci mezi nimi.

Nový výukový program vezme žáky z lavic do přírody a umožní jim přímý kontakt s lesem. Využije celoroční terénní výuky a místně zakotveného učení k poznávání lesních ekosystémů a jejich ochraně. K motivaci využívá téma doupných stromů, stromů plných života, unikátní ukázky lesní rozmanitosti - a na tomto tématu vysvětluje biodiverzitu lesních ekosystémů a důležitost jejich ochrany, včetně praktických kroků k jejímu zajištění. Žáci budou spolupracovat lesníkem a dalšími odborníky, jejich činnost bude velmi praktická. Zahrne 3 terénní praktika a 3 schůzky ve škole. 

Program bude pilotně otestován na školách z regionu. Vypracovaná metodika bude dána k dispozici k využití jinými subjekty.

...................

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.