Domů » O nás » Řešené projekty

Za poklady Bílých Karpat

Za poklady Bílých Karpat

Termín realizace projektu: 1.6.2014 - 30.5.2015

Řešitel projektu: OS Tradice Bílých Karpat

Partner projektu: ZO ČSOP Veronica

Kontakt s přírodou,řemesly a tradicemi chybí všem generacím. Lidé se do přírody nedostávají příliš často a pokud ano,tak je klasická turistika příliš neuspokojí-hledají zážitkové atraktivity. V rámci projektu využíváme moderních inovativních metod (interpretace místního dědictví, průvodcovství a zážitková pedagogika) k tomu, abychom pozvali dospělé i děti do přírody a atraktivní formou jim představili její nejcennější hodnoty,které by jinak nepoznali. Zprostředkujeme jim přírodní a kulturní bohatství v širších souvislostech, moderní „toulky přírodou“ budou koncipovány jako poutavé vyprávění podložené fakty,spojené s prožitkem a živým kontaktem. Tak podpoříme přirozenou lidskou potřebu poznat kraj,ve kterém žijí,vytvořit si k němu citový vztah a chránit jeho přírodu a krajinu. Programy jsou tvořené pro veřejnost i pro školní kolektivy (jako výukový program), budou pilotně ověřeny, zařazeny do stálé nabídky a nabídnuty k realizaci i dalším střediskům EVVO.

Cíle projektu:

1. Prostřednictvím zážitkových aktivit v přírodě rozvíjet přátelštější přístup veřejnosti k životnímu prostředí
2. Atraktivní formou seznámit veřejnost s přírodním a kulturním dědictvím regionu Bílé Karpaty
3. Pomocí osobního zážitku podnítit v lidech zájem o ochranu přírody ve svém okolí, zvýšit jejich uvědomění si jedinečnosti, důležitosti a zranitelnosti přírody a krajiny
4. Pravidelnými programy EVVO zvýšit dostupnost tohoto tématu pro veřejnost
5. Podpořit spolupráci neziskových organizací v oblasti EVVO (spoluprací při tvorbě a lektorování programů)
6. Zvýšit kvalitu a profesionalitu Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat rozšířením nabídky pravidelných vzdělávacích programů pro veřejnost.

Témata programů:

V rámci projektu představíme účastníkům jednotlivých exkurzí a výukových programů největší zajímavosti Bílých Karpat - biodiverzitu Bílých Karpat, orchidejové louky, hydrologii a živočichy lesních tůní, plazy (v Bílých Karpatech je jedno ze tří stanovišť výskutu užovky stromové v ČR), tradiční ovocnářství a řemesla, chov ovcí a zpracování vlny.

V rámci projektu proběhnou tyto exkurze, které se stanou součástí trvalé nabídky pro veřejnost a školy:

 

1. Bělokarpatské orchidejové louky (význam, historie, udržování luk, botanické pozorování, zážitkové aktivity)

2. Voda v lese – putování k pramenům (význam vody v krajině, modelování krajiny, prameniště, život v pramenech…)

3. Za plazy Bílých Karpat (lokalita Vlárského průsmyku, zoologické pozorování a odchyt užovky stromové, užitečnost hadů, mýty a pověry)

4. Kraj ovoce (interpretace ovocnářství jako přírodního dědictví, ekologické zemědělství, vlastnoruční zpracování ovoce, ochutnávka)

5. Od ovečky po svetr (návštěva ovčí farmy, ukázka praní vlny, praktická ukázka předení vlny, tkaní, pletení – vše možnost osobně vyzkoušet)

6. Řemeslo má zlaté dno (stará řemesla, výroba košíků, vyřezávání holubiček), pracovní list.

7. Bílé Karpaty všemi smysly (land art, smyslově prožitkový program)

8. Biodiverzita Bílých Karpat (krajina, rostliny, živočichové. Přírodní zahrada, výroba hmyzích domečků, ochutnávka plevelů aj.)

 

Projekt je podpořen v rámci PF04-14 Programu "podpora ekologických aktivit v kraji"