Domů » O nás » Řešené projekty

Záchrana starých a regionálních odrůd ovoce v Bílých Karpatech

Unikátnost krajiny Bílých Karpat

Region Bílých Karpat na pomezí hranice České a Slovenské republiky je význačný svou zachovalou přírodou a krajinou. Cenné jsou zejména květnaté louky a přírodě blízké bukové lesy, pro něž bylo území vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1996 také jednou ze šesti biosférických rezervací UNESCO v České republice. Krajinu Bílých Karpat odedávna ovlivňoval člověk - bez kosení a pastvy by nevznikly orchidejové louky, bez potřeby využívat ovoce by krajinu neobohacovala mozaika sadů, alejí a soliterních stromů. Lidé zde povětšinou hospodařili v souladu s přírodou a dosud umějí používat postupy, šetrné k životnímu prostředí, bez jedovatých postřiků a umělých hnojiv.

 

 

Staré ovocné odrůdy - bělokarpatská tradice

Ovocné stromy mají mnoho užitečných funkcí pro člověka i přírodu. Jejich rozličné výsadby dokreslují tvář krajiny, vytvářejí prostředí pro řadu dalších rostlin a živočichů a podporují tak rozmanitost přírody. Působí proti erozi půdy, poskytují stín a ochlazují krajinu. Pro člověka byly vždy součástí zdravého jídelníčku a často i místních kulturních tradic. Genofond čítající mnoho set starých i krajově specifických odrůd ovocných dřevin je velmi významný ve šlechtitelství, umožňuje reagovat na měnící se podmínky a čelit škůdcům a nemocem. Zmíněné přírodní a kulturní dědictví je však v ohrožení vlivem změny stravovacích návyků a životního stylu. Postupně se ztrácejí jak ovocné stromy, tak znalosti a zvyky s nimi spojené.

 

Na co navazujeme - iniciativy na záchranu ovocnářského dědictví

Bělokarpatské neziskové organizace a nadšení jednotlivci se záchranou starých a krajových odrůd zabývají již přes 25 let. Proběhlo mapování odrůd, byly vysazeny genofondové sady, rozběhla se ovocná školka a ovocný koloběh uzavírají i různé způsoby zpracování ovoce - zejména sušení a moštování. Extenzivní a ekologicky šetrné ovocnářství považujeme za jeden z pilířů udržitelného rozvoje zdejšího regionu. Jeho širší prosazení je cílem letošní benefiční aukce.

Ukázkový sad v Hostětíně

Pro praktické vzdělávání slouží sad na pozemku za Centrem Veronica Hostětín, kde jsme „zdědili“ dvě desítky starých stromů a dosadili přes padesát mladých stromků, postupně jej obnovujeme, dosazujeme a udržujeme.

Naším záměrem je vytvořit ukázkový sad, který pomocí naučné stezky a hravých aktivit zapojí veřejnost do záchrany starých odrůd ovoce a obnovy extenzivních ekologických sadů v krajině. Do ukázkového sadu doplníme také prvky pro podporu biodiverzity – hadníky, ještěrkovníky, budky pro hnízdění ptáků. Budou-li nám síly stačit, rádi bychom návštěvníkům přiblížili i včelaření. Sad ukazuje možnosti extenzivního a ekologického způsobu pěstování ovocných dřevin v krajině.

Ukázkový sad v prostředí vzdělávacího střediska Centrum Veronica Hostětín navštíví přes 7000 lidí ročně, nejen z regionu Bílých Karpat, ale i celé České republiky.

Praktické vzdělávání

Pro záchranu starých odrůd je zásadní vzdělávání, osvěta a práce v terénu. Centrum Veronica Hostětín pravidelně pořádá semináře na téma řezu a údržby ovocných stromů, pomologie neboli poznávání odrůd a další akce, např. letní školu s ovocnářskou tematikou. Při budování ukázkového sadu jsou to také akce zaměřené na přímé aktivity v sadu - např. Jarní víkend pro dobrovolníky, Jablečný víkend či různé workshopy.  Budování biodiverzitních prvků - hadník, ježkovník, ptačí budky či hmyzí domečky, které lákají další návštěvníky do sadu.
Součástí seminářů jsou i exkurze do zajímavých míst v regionu – genofondových sadů, sušíren ovoce, ovocné školky.

Mezi již tradiční akce zaměřené na záchranu starých a regionálních odrůd ovoce patří Jablečná slavnost, které se konala v roce 2011 již podesáté.

Děkujeme za podporu

Část naučné stezky a prací na obnově sadu je financována z prostředků benefiční aukce uměleckých děl, kterou uspořádala na podzim 2009 Nadace Veronica. Více než sto výtvarníků darovalo více než 250 výtvarných děl - jednalo se jak o originály předních českých výtvraníků, díla začínajících umělců i obrazy studentů výtvarných škol a nadšených amatérů; vybudování sadu podpořila i řada výtvarníků z regionu Bílých Karpat. 

I přes ekonomickou krizi skončil 7. ročník benefiční aukce Nadace Veronica úspěšně. Po večerní aukci, která proběhla v reprezentativních prostorách Nové radnice v Brně23. listopadu 2009 a díky níž se podařilo získat 255.000 Kč, následovala předvánoční aukce internetová, která přinesla dalších téměř 60.000 Kč.

Děkujeme výtvarníkům i všem, kteří se zasloužili o organizaci aukce, a stali se tak kmotry starých a regionálních odrůd v našem sadě.

Připojte se ke kmotrům starých odrůd

Další část prostředků budeme postupně získávat dalšími cestami. Pokud se chcete ke kmotrům starých odrůd připojit a podpořit vybudování ukázkového sadu a vzdělávací aktivity, budeme velmi rádi. Nabízíme několik možností:

Můžete nám poslat finanční dar a odepsat si jej z daňového základu.
Sad bude udržován zčásti díky řadě dobrovolníků, můžete se stát jedním z nich.

Kontakt: Alena Šuráňová, alena.suranova@veronica.cz, tel. 572 630 670