Domů » O nás » Řešené projekty

Zhasněte a uvidíte!

Osvětou a vzděláváním k ochraně klimatu

Projekt je zaměřen na ochranu klimatu. Jako nástrojů využívá jednak plošně cílených motivačních kampaní, osvěty v oblasti spotřebitelského chování a dále vzdělávacích a osvětových programů zaměřených na místní obnovitelné zdroje energie. Částečně realizuje aktivity nové, částečně rozvíjí stávající aktivity s přidanou hodnotou a inovativními prvky.

Aktivity projektu:

Modul 1 - Kampaň Hodina Země (v rámci celosvětové kampaně Earth Hour)

Aktivita je zaměřena na rozšíření mezinárodní kampaně Earth Hour, v rámci níž města a instituce na hodinu vypínají osvětlení a demonstrují tím svou podporu ochraně zemského klimatu. Kampaň pořádala již 4 roky celosvětová organizace WWF. V r. 2010 se připojilo 128 zemí a oblastí, včetně stovek významných měst a budov. 
ZO ČSOP Veronica se ve spolupráci s WWF postupně (od r. 2009) zapojuje do organizace kampaně v České republice – viz doporučení v příloze projektu B. V roce 2010 se v ČR se k Hodině Země přidalo 34 měst a obcí a řada dalších subjektů.

Více na  www.veronica.cz/hodinazeme

Modul 2 - Šíření příkladů dobré praxe

Na osvětové a motivační kampaně, které mají široký plošný záběr a mediální atraktivitu, navazuje systematická praktická osvěta a vzdělávání, jejichž výhodou je detailní a individualizovaný pohled na téma klimatické změny. 
Naše organizace zakládá svou činnost na pozitivním přístupu, ověřování navrhovaných řešení v každodenní praxi avzdělávání veřejnosti prostřednictvím osobní zkušenosti. Účastníci akcí se na vlastní oči přesvědčí, že úsporné technologie či obnovitelné zdroje energie v praxi fungují, že jsou zajímavé z více hledisek - ekonomického, environmentálního, sociálního. Konkrétní příklady dobré praxe jsou motivující k jejich opakování.

Aktivita 2.1 - Exkurzní trasa - Brno

Na základě znalosti města Brna, kde již přes 18 let působí naše ekologická poradna, spolupráce na inovativních energetických projektech, zejména v Novém Lískovci i zapojení do přípravy koncepčních materiálů města Brna v pozici nevládního partnera (aktuálně podklady pro připojení města k Úmluvě primátorů) vytipujeme příklady dobré praxe v oblasti ochrany klimatu a nabídneme je veřejnosti jako exkurzní trasu.

Aktivita 2.2 - Šíření příkladů dobré praxe – Hostětín

A - Zkušenosti z modelových projektů udržitelného rozvoje

Studie „Co přinesly projekty v Hostětíně“ přináší v ČR zatím ojedinělý detailní popis modelových projektů udržitelného rozvoje, v členění na ekonomické, sociální a environmentální. Vzhledem ke spuštění dalších projektů v Hostětíně a novým poznatkům z jejich provozu (zejm. fotovoltaické solární systémy a hodnocení fungování pasivního domu po 3 letech) je potřeba dotisknout její kompletní rozšířenou verzi. 

V rámci šíření zkušeností z modelových projektů zaktualizujeme provozní data a vytiskneme informační leták o šetrném veřejném osvětlení.

B - Zapišme si do paměti - pomůcky k exkurzi modelovými projekty udržitelného rozvoje

Nejlépe si zapamatujeme to, co si můžeme „osahat“, vyzkoušet, případně porovnat s alternativou. Cílem této aktivity je přiblížit teoretické poznatky z odborného výkladu účastníkům exkurze modelovými projekty. Výklad lektora bude doplněn o pokusy, názorné grafy, ilustrace, praktické ukázky (např. různých druhů biomasy, izolací), kvízy, testy a další interaktivní prvky, které budou technologie aplikované v obci Hostětín převádět do situace domácností a jednotlivců. 
V rámci projektu vznikne:

  • 1 výstava přibližující obnovitelné zdroje energie - instalovaná ve výtopně na biomasu, vedle níž je solární elektrárna - efekty lze přímo demonstrovat v praxi
  • 10 dalších pomůcek k exkurzi modelovými projekty v Hostětíně
  • Tištěné pracovní listy pro účastníky exkurzí
C - Praktická učebna ekologické stopy

V rámci projektu vytvoříme praktickou učebnu ekologické stopy, která bude obsahovat:

  • seznámení s konceptem ekologické stopy (s využitím existujících metodických materiálů a nástrojů - např. kalkulačky pro výpočet ekologické stopy, CO2 ad.) a konkrétních možností jejího snížení, doprovázených přehlednými a výmluvnými výpočty zátěže pro životní prostředí,
  • soubor konkrétních druhů výrobků dostupných v oblastech: využití obnovitelných zdrojů energie, úspora energie, úsporné spotřebiče a svítidla, ekologicky šetrné výrobky ad.

Výhodou je možnost demonstrace řady opatření přímo v provozu vzdělávacího střediska a následné ukázání možností pro domácnost. 
Tímto způsobem se cílové skupiny dozví konkrétní návody ke změně spotřebitelského chování. Opatření budou komentována z pohledu ochrany klimatu, tzn. z hlediska úspory emisí CO2 a globálních souvislostí.

Modul 3 - Vzdělávací programy

Aktivita 3.1  - Soutěž CO2 liga

Cílem soutěže CO2 liga je zapojit základní a střední školy, obce, podniky, rodiny a veřejnost do aktivní ochrany klimatu. Týmy složené ze žáků a studentů jsou proškoleny, sbírají informace o globální změně klimatu, připravují osvětovou kampaň, zapojují školu, rodiče, obec, média. Zaměřují se na obecné informace, ale i hledání kladných a záporných příkladů ze svého okolí a návrhy na změnu. Při organizaci klademe důraz na co největší využití multiplikačního a mediálního potenciálu. Soutěž se opírá o formu projektové výuky, obsahuje prvky mediální výchovy.
Soutěž má celokrajský záběr (Zlínský kraj). Zasahuje široké spektrum škol, ale zároveň ponechává možnost s nimi detailně pracovat (pro školy únosná dojezdnost na semináře a soutěžní konferenci).

Více o soutěži si můžete přečíst v kapitole v záhlaví stránky.

Aktivita 3.2    Odborné semináře

Pro zájemce o nástroje k ochraně klimatu uspořádáme 4 odborné semináře vhodné pro laickou i odbornou veřejnost, věnované zejména konkrétnímu využití místních obnovitelných zdrojů a úspor energie, možnostem spotřebitelské volby chování, např. v souvislosti s elektrospotřebiči.

Dále uskutečníme 2 školení pro pracovníky ekocenter a ekoporaden ve výše zmíněných tématech. Jeho cílem bude aktualizovat jejich znalosti v této oblasti pro další práci s cílovými skupinami.

Realizace projektu

Leden 2011 - Prosinec 2012

Děkujeme za podporu

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí České republiky.