Domů » O nás » Řešené projekty » Ovocné dřeviny v krajině

Řešitelský tým

Ing. Jana Tesařová

koordinátorka projektu

ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 p. Bojkovice
tel. 572 630 670
e-mail: jana.tesarova@veronica.czwww.veronica.cz/hostetin 

Jana Tesařová vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomie, a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor Humanitní environmentalistika. Během studií se podílela na aktivitách Hnutí DUHA a Nesehnutí. V letech 2003-2005 pracovala jako grantová koordinátorka v Nadaci Partnerství, od roku 2005 je zaměstnána v ZO ČSOP Veronica jako organizační ředitelka Centra Veronica Hostětín.

 

Ing. Radim Vítek

asistent projektu

ZO ČSOP Veronica | Ekologický institut Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel. 542 422 757
e-mail: radim.vitek@veronica.czwww.veronica.cz 

Radim Vítek vystudoval v roce 2005 Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, obor agroekologie. Absolvoval školní praxi ve firmě Löw a spol. s.r.o., se kterou posléze spolupracoval jako externí zaměstnanec. Nyní studuje Humanitní environmentalistiku na Masarykově univerzitě v Brně a současně pracuje jako projektový asistent v Ekologickém institutu Veronica, kde se věnuje krajinnému a kolaborativnímu plánování.

 

Ing. Stanislav Boček, PhD.

Odborný garant kurzu

Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Zemědělská 1, 613 00 Brno 

tel. 545 136 010, 776 872 497
e-mail: sbocek@centrum.czhttp://www.zf.mendelu.cz/ustavy/554.htm 

Stanislav Boček vystudoval Zahradnickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, inženýr (2001), doktor (2005). Krátce pracoval ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s.r.o. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně. Věnuje se zvláště mapování, záchraně a množení starých, zánikem ohrožených odrůd ovocných dřevin, a problematice šlechtění jabloní na odolnost k strupovitosti jabloně.

 

Mgr. Radim Machů

Lektor, člen řešitelského týmu

Tradice Bílých Karpat, o. s.

Hostětín 4, 687 71 p. Bojkovice

tel. 572 641 040
e-mail: tbk@ecn.czwww.tradicebk.cz

Radim Machů vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě dalších modelových projektů v Hostětíně se podílel na přípravě výstavby a provozu moštárny s ekologickou produkcí, je jejím manažerem. V občanském sdružení Tradice Bílých Karpat se věnuje ochranné známce Tradice Bílých Karpat, jakožto jednomu z nástrojů udržitelného regionálního rozvoje.

 

 

 

Mgr. Jiří Němec

Lektor, člen řešitelského týmu

Správa CHKO Bílé Karpaty

Nádražní 318, 763 26 Luhačovice

tel. 577 119 627
e-mail: jiri.nemec@nature.czwww.bilekarpaty.cz

Jiří Němec vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V letech 2000 až 2003 se podílel na přípravě soustavy evropsky významných území Natura 2000 jako terénní mapovatel a koordinátor. Od roku 2001 je pracovníkem Správy CHKO Bílé Karpaty, kde se věnuje botanice, fenoménu ovocných stromů a extenzivních sadů v krajině a péči o krajinu; v současnosti je vedoucím Správy.

 

Radim Pešek

Lektor, člen řešitelského týmu

Soukromě hospodařící rolník – školkař a biosadař

Bezručova 787, 687 71 Bojkovice

tel. 777 579 776
e-mail: ajsa1@seznam.czwww.stareodrudy.org

Radim Pešek vystudoval Střední zemědělskou školu v Kyjově. Zabývá se množením a pěstováním ovocných dřevin, zejména starých odrůd jabloní a hrušní na semenných podnožích, méně známých ovocných druhů, nových odolných odrůd ovoce a vzácnějších divokých bělokarpatských dřevin. V roce 1999 založil ovocnou školku v Bojkovicích. Vysadil také 2 sady v režimu ekologického zemědělství, o celkové rozloze 3,3 ha, jež slouží z větší části k uchování genofondu starých ovocných odrůd i méně známého ovoce.

 

Ing. Hedvika Psotová

Lektorka

Arvita P spol. s r.o. – projekční a poradenská kancelář
Příčná 1541, 765 02 Otrokovice
specializace: využití, ochrana a tvorba krajiny
e-mail: arvita@arvita.cz
tel. 577 938 161
www.arvita.cz

Hedvika Psotová se celoživotně zabývá problematikou využití, ochrany a tvorby krajiny a to nejprve jako zástupce investora při realizaci krajinotvorných opatření, od roku 1991 jako projektant krajinné tvorby. Absolvovala zahraniční stáže na UW Madison (1998) a EGE University (2000), je autorizovanou projektantkou ÚSES, držitelkou oprávnění k projektování pozemkových úprav a členkou výboru České společnosti krajinných inženýrů. V současnosti pracuje jako hlavní projektant firmy ARVITA P spol. s.r.o., kde se věnuje krajinným a pozemkovým úpravám, revitalizacím, rekultivacím, protipovodňovou ochranou a krajinnému rázu.