Domů » O nás » Řešené projekty

Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji

Projekt Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji měl za cíl vytvářet aktivity, které by vedly k překonání bariér, které existují v přístupu a vnímání udržitelného rozvoje. Jednou z největších překážek je neznalost či nízké povědomí o této problematice, zejména u veřejnosti a malých a středních podnikatelů. Nezanedbatelný vliv na tento stav má i zpravidla formální přístup k environmentálním otázkám na všech úrovních vzdělávacího procesu a v rámci veřejné správy.

Doba trvání projektu: březen 2006–únor 2008
Celkový rozpočet projektu: 14 mil. Kč, z toho ZO ČSOP Veronica 2 083 900 Kč
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Zlínským krajem.
   Zlínský kraj

ZO ČSOP Veronica - Centrum Veronica Hostětín se na projektu podílela těmito aktivitami:

Modul 1 projektu - Zelená pro Zlínský kraj:

 • Stálá oborová konference EVVO (SOK EVVO) - Podíl na institucionalizaci, nastavení a fungování struktury organizace jako právního subjektu - vznik občanského sdružení Líska, stanovení kompetencí. Činnost v pracovních skupinách SOK EVVO. Síťování nositelů EVVO. Podpora existujících místních systémů EVVO.
 • ekoporadenství
  za dobu trvání projektu evidování 173 poradenských intervencí
 • vzájemné informování a sdělování zkušeností, vzdělávání (včetně exkurzí a stáží), příprava podmínek pro společné akce, fundraising, posílení místních kontaktů

Modul 2 projektu - Po zelené Zlínským krajem:

 • Dva cykly vzdělávacího programu na téma ochrana přírody a krajiny, voda, odpady, energie, regionální rozvoj
  16 seminářů, fotografie ze seminářů
 • pořádání 2 ročníků konference Venkovská krajina - odborná konference krajinných ekologů zaměřená na téma venkova a krajiny spojená s praktickým workshopem a terénní exkurzí
  2006: 50 účastníků; krajinářská dílna: návrhy v obci Javorník; exkurze: maloplošná chráněná území v obci Žítková; fotografie z konference
  2007: 76 účastníků; krajinářská dílna: návrhy v obci Suchá Loz; exkurze: MCHÚ v obci Dolní Němčí; fotografie z konference
 • pořádání Letní školy ochrany krajiny v Hostětíně - prázdninový kurz v trvání dvou týdnů pro zájemce z řad veřejnosti, odborných zájemců, pracovníků neziskových organizací. Kurz je zaměřený na získání teoretických a praktických ekologických dovedností.
  10.-23. července 2006: 46 účastníků; fotografie
  7.-15. července a 4.-12. srpna 2007: 44 účastníků; fotografie z červencového týdne a fotografie ze srpnového týdne
 • publikace Projekty udržitelného regionálního rozvoje ve Zlínském kraji pokrývají různá témata trvale udržitelného regionálního rozvoje (voda, obnovitelné zdroje energie, odpady, ochrana přírody a krajiny, zachování a využití přírodního a kulturního dědictví) i různé skupiny jejich tvůrců (samospráva, neziskové organizace, veřejnost); prezentace 54 projektů
 • Ekomapa Zlínského kraje