Domů » O nás » Řešené projekty

Ochrana klimatu na místní úrovni - motivace a vzdělávání pro ambiciózní cíle

Projekt byl zaměřený na zvýšení motivace a povědomí cílových skupin pro přípravu a realizaci ambiciozních mitigačních a adaptačních lokálních strategií a k přípravě a realizaci příslušných opatření.

Idea projektu stojí na přesvědčení podloženém řadou zahraničních i českých příkladů i povědomí žadatele o naléhavosti boje s klimatickou změnou, že lokální přístup často může být ve svých cílech mnohem odvážnější a důslednější než odpovídá stanoveným závazkům.

Cílovými skupinami byl veřejná správa v menších sídlech, stejně jako skupiny aktivní a angažované veřejnosti či významné místní instituce a podnikatelé velmi často představované místními akčními skupinami. K naplnění cíle vedly vzdělávací programy konané v inspirativním prostředí, využití konceptu uhlíkové stopy a motivace příklady dobré praxe a setkání s jejich zanícenými realizátory v roli poradců. Vzdělávací programy směřovali k akreditaci.

Hlavní cíl

Zvyšovat motivaci a upevňovat povědomí cílových skupin pro přípravu a realizaci ambiciozních mitigačních a adaptačních lokálních strategií a zejména k přípravě a realizaci příslušných opatření a posilování resilience vůči klimatické změně.

Dílčí cíle

1) Nabídnout zástupcům veřejné správy i aktivní veřejnosti v menších sídlech, která nedisponují specializovanými odbory, aktuální vědomostní i hodnotový základ o příčinách, dopadech a projekcích vývoje klimatické změny v globálním i regionálním měřítku a o nástrojích mitigace a adaptace na místní úrovni. 

2) Vzdělávat a motivovat i při krátkých návštěvách skupiny z jednotlivých sídel či regionů pro ambiciózní ochranu klimatu na místní úrovni, s využitím inspirujícího prostředí obce minimálně závislé na fosilních zdrojích jako příkladu dobré praxe. V rámci vícedenního vzdělávání pak rozšířit a prohloubit kompetence vážných zájemců o problematiku k realizaci ambiciózní ochrany klimatu na místní úrovni a informovat o konkrétních možnostech postupné dekarbonizace a účinné adaptace, včetně představení existujících programů podpory.

3) Připravit a zahájit akreditaci vzdělávacích modulů pro veřejnou správu.

4) Představit koncept uhlíkové stopy a motivovat obce k výpočtu, sledování a snižování. 

 

Výstupy

 Projekt jsme realizovali v roce 2020. Projekt byl v roce  podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.